Raziskovalna infrastruktura

Infrastrukturni programi

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega poziva za predložitev infrastrukturnih programov za obdobje 2022 – 2027

Na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18-ZNOrg in 9/19), 26. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20) ter sklepa Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, št. 6316-3/2021-75 z dne 24. 11. 2021, je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel Sklep o izboru prijav za financiranje prijav na podlagi Javnega poziva za predložitev infrastrukturnih programov za obdobje 2022 – 2027, št. 6316-3/2021-76 z dne 25. 11. 2021

 

Priloga: