Raziskovalna infrastruktura

Infrastrukturni programi

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik
Pogosta vprašanja

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11), na podlagi 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13-popr.) in Sklepa o izdaji Javnega poziva za predložitev infrastrukturnih programov za obdobje 2015 - 2020 in poročil o rezultatih infrastrukturnih programov za preteklo obdobje, št. 6316-11/2014-2, z dne 19.9.2014 objavlja

Javni poziv za predložitev infrastrukturnih programov za obdobje 2015 - 2020 in poročil o rezultatih infrastrukturnih programov za preteklo obdobje

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet poziva
  Predmet poziva je dostava predlogov infrastrukturnih programov za financiranje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov in v primeru prijave za nadaljevanje infrastrukturnega programa predložitev poročil o rezultatih infrastrukturnih programov v preteklem obdobju od 2009 do 2014.
   
 3. Subjekti poziva
  Javni poziv je namenjen javnim raziskovalnim organizacijam (javnim raziskovalnim zavodom in javnim univerzam ter samostojnim visokošolskim zavodom, ki jih je ustanovila Republika Slovenija; v nadaljnjem besedilu: JRO).
   
 4. Pogoji
  Vodja infrastrukturnega programa mora izpolnjevati pogoje, kot jih določa 30. člen Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11).
   
 5. Kriteriji in merila za ocenjevanje
  Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci, merila za ocenjevanje in metoda ocenjevanja predlogov infrastrukturnih programov so definirani v Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13-popr.- v nadaljnjem besedilu: pravilnik o postopkih) in poglavju I. Infrastrukturni programi v Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise (št. 6319-2/2013-9 z dne 28. 5. 2014; v nadaljnjem besedilu: metodologija). Oba dokumenta sta sestavni del pozivne dokumentacije in sta objavljena na spletni strani agencije.

Kriteriji za ocenjevanje infrastrukturnih programov so opredeljeni v 69. členu pravilnika o postopkih, in sicer:

 • Kakovost opravljene podporne dejavnosti,
 • Kakovost prijave podporne dejavnosti,
 • Izvedljivost predloga.

Za JRO, ki infrastrukturnega programa še ni izvajala in prijavi nov infrastrukturni program, se prijava oceni po kriterijih:

 • Kakovost prijave podporne dejavnosti,
 • Izvedljivost predloga.
 1. Pozivna dokumentacija
  Prijave morajo biti predložene na predpisanih obrazcih. Pozivna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:

Vsi navedeni dokumenti so sestavni del pozivne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Vsaka raziskovalna organizacija lahko prijavi samo en infrastrukturni program.

 1. Okvirna višina sredstev javnega poziva
  Predvideni obseg za realizacijo tega poziva znaša okvirno 145 FTE letno, oziroma okvirno 3.100.000 EUR letno. Javni poziv bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.

Izbranemu infrastrukturnemu programu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur za plače in prispevke delodajalca. Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija v skladu z določili Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 103/11, 56/12 in 15/14), financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno.

Obseg sofinanciranja neposrednih materialnih stroškov in stroškov storitev ter amortizacije se bo za izbrane izvajalce na tem javnem pozivu določil na letni ravni skladno z veljavnimi predpisi.

 1. Izbor prijav infrastrukturnih programov
  Prijave bodo ocenjene in finančno ovrednotene po postopku in na način, kot ga določajo pravilnik o postopkih, ta javni poziv in metodologija.

Skupno financiranje infrastrukturnih programov znotraj RO se praviloma ne spreminja.

Vsako prijavo infrastrukturnega programa ocenita najmanj dva recenzenta. Recenzent ocenjuje posamezne sestavine ocenjevanja tako, da izpolni ocenjevalni list, ki vsebuje številčne ocene po posameznih kriterijih. Recenzent k oceni pri vsakem posameznem kriteriju poda opisno oceno, v kateri navede razloge za dodeljeno oceno.

Strokovno telo za ocenjevanje infrastrukturnih programov (v nadaljevanju: strokovno telo) določi skupno število točk posamezne prijavne vloge iz ocen recenzentov, pri čemer lahko upošteva aritmetično sredino ali le eno od ocen (z obrazložitvijo). Strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama prijav, vključno s predlogom letnega obsega raziskovalnih ur. Strokovno telo za vsako obliko podpore raziskovalne dejavnosti posebej razdeli infrastrukturne programe na vrhunske, kakovostne in manj kakovostne programe.

Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA) obravnava predlog prednostnega seznama prijav, ki ga je pripravilo strokovno telo, in sprejme predlog prednostnega seznama infrastrukturnih programov, ki se financirajo, ter predlog seznama zavrnjenih infrastrukturnih programov.

Sklep o izboru infrastrukturnih programov JRO sprejme direktor agencije na predlog ZSA.

Izbranemu infrastrukturnemu programu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur, kar pomeni, da bo s tem določen letni obseg raziskovalnih ur za vsa leta trajanja infrastrukturnega programa.

 1. Obdobje financiranja
  Predvideni začetek oziroma nadaljevanje financiranja programov je 1. 1. 2015. Obdobje financiranja bo šest let z možnostjo nadaljevanja in bo določeno za posamezni infrastrukturni program glede na predlagano obdobje izvajanja in glede na rezultate evalvacije.
 1. Prijava na javni poziv
  Prijava na javni poziv mora biti izpolnjena v slovenskem in na označenih poljih tudi v angleškem jeziku.

  10.1. Tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«
  V primeru prijave nadaljevanja infrastrukturnega programa, ki se mu financiranje izteče v letu 2014 (tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«), je prijava na javni poziv sestavljena iz Prijavne vloge (Obrazec ARRS-RI-IP-JR/2014) ter Poročila o rezultatih infrastrukturnega programa za obdobje 2009-2014 (Obrazec ARRS-RI-IP-VP/2014).

  10.2. Tip prijave »Nova prijava«
  V primeru prijave novega infrastrukturnega programa (tip prijave »Nova prijava«) se na javni poziv posreduje Prijavna vloga (Obrazec ARRS-RI-IP-JR/2014).

  10.3. Izpolnjevanje prijave na spletnem portalu eObrazci
  Prijavna obrazca (prijavna vloga in poročilo o rezultatih) se izpolnjujeta na spletnem portalu agencije eObrazci. Spletni portal eObrazci lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki spletnega portala eObrazci v JRO, zastopniki JRO, pooblaščenci zastopnikov matične JRO in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:
 • z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
 • z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcevv JRO ali agencija).
 1. Način, oblika in rok za oddajo prijav
  Prijavne vloge na portalu eObrazci ni možno oddati dokler ni oddano poročilo o rezultatih.

  Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebina predloga infrastrukturnega programa šteje za poslovno skrivnost. Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog in poročil o rezultatih ne oddajajo zadnji dan pozivnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

Univerza, ki izvaja infrastrukturni program (v nadaljevanju: IP) odda krovno prijavo na obrazcu Prijava-dod-Uni, na katerem navede vse organizacijske enote IP po fakultetah. Krovno prijavo univerza odda v papirnati obliki ter po elektronski pošti na naslov: raz.infra@arrs.si, do vključno 3.11.2014 do 14 ure.

Fakulteta, ki izvaja infrastrukturni program kot del IP univerze, poda prijavno vlogo ter v primeru nadaljevanja IP poročilo o rezultatih na spletnem portalu eObrazci, ki jo oz. jih podpiše rektor, oz. pooblaščena oseba. V primeru, da fakulteta izvaja IP v več organizacijskih enotah, fakulteta enega od vodij organizacijske enote pooblasti za oddajo prijave.

11.1. Oddaja prijave (prijavne vloge in poročila o rezultatih) z digitalnim podpisom
Prijava na javni poziv se izpolni in odda na spletnem portalu agencije eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oz. pooblaščena oseba RO in vodja infrastrukturnega programa). Prijava (prijavna vloga in poročilo/a o rezultatih) mora biti oddana do vključno 3.11.2014 do 14 ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki je oddana na spletni portal agencije eObrazci do 3.11.2014 do 14 ure.

11.2. Oddaja prijave (prijavne vloge in poročila o rezultatih) brez digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj in/ali vodja infrastrukturnega programa nima/ta digitalnega potrdila, se prijava na javni poziv odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal agencije eObrazci) in v papirni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oz. pooblaščene osebe JRO in vodje infrastrukturnega programa ter žigom JRO.

Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava.

Papirno prijavo (prijavno vlogo in poročilo o rezultatih) je treba dostaviti v zaprti ovojnici, z oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA - POZIV ZA INFRASTRUKTURNE PROGRAME" in obvezno oznako prijave s spletnega portala agencije eObrazci (ARRS-RI-IP-JR/2014/…) ter nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku oddana v elektronski in papirni obliki. Prijava je oddana pravočasno, če - je v elektronski obliki oddana na spletni portal agencije eObrazci do 3.11.2014 do 14 ure, in - v papirni obliki prispe v glavno pisarno agencije do 3.11.2014 do 14 ure oz. je oddana priporočeno po pošti iz Slovenije do 3.11.2014 do 14 ure (upošteva se poštni žig).

11.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni poziv.

 1. Datum in kraj odpiranja prijav
  Komisija za odpiranje prijavnih vlog bo predvidoma v sredo, 5.11.2014 ob 10:00 na sedežu agencije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene prijave.

Nepravilno označenih prijav in prepozno oddanih oziroma prispelih prijav, komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in jih bo vrnila prijaviteljem.

Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s pravilnikom o postopkih.

 1. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu poziva
  Predlagatelji bodo o rezultatih izbora za financiranje infrastrukturnih programov predvidoma obveščeni v mesecu decembru 2014.
   
 2. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo pozivno dokumentacijo
  Pozivna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/). Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo interesenti na spletni strani agencije http://www.arrs.gov.si oziroma pri Špresi Neziri, po telefonu (01) 400 5963 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: spresa.neziri@arrs.si).

Številka: 6316-11/2014-1 1
Datum: 29.9.2014

Dr. Franci Demšar,
v. d. direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 71/2014 z dne 03.10.2014.

Pozivna dokumentacija: