> Evidence in registri > Register zasebnih raziskovalcev > Normativni akti
Register zasebnih raziskovalcev
Normativni akti
      

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07), 16. člena Sklepa o ustanovitvi javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) ter po predhodno danem soglasju ministrice za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 007-11/2008/2 z dne 04.07.2008 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na svoji 52. seji dne 16.07. 2008 sprejel

Pravilnik o spremembi Pravilnika o registru zasebnih raziskovalcev
 

1. člen

V Pravilniku o registru zasebnih raziskovalcev (Uradni list RS, št. 12/05 in 5/07) se v prilogi 1 v obrazcu ARRS-RZR-01/2006 črtata besedi "dekliški priimek".

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.: 007-9/2008-1
Ljubljana, dne 16.07.2008
EVA: 2008-1647-0002

Prof. dr. Tadej Bajd
Predsednik Upravnega odbora

Datum: 22.01.2007