Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Normativni akti

      

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11) ter 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-20/2011/6 z dne 7. 6. 2011, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 7. seji dne 15. 6. 2011 sprejel

Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti
 

1. člen

V Pravilniku o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 12/05, 122/06) se peta alineja drugega odstavka 14. člena spremeni tako, da se glasi:
" - vodja raziskovalne skupine ima najmanj naziv razvojnega sodelavca, strokovno raziskovalnega sodelavca ali znanstvenega sodelavca;".

Šesta alineja drugega odstavka se črta.

Dosedanja sedma, osma in deveta alineja postanejo šesta, sedma in osma alineja.
 

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št.: 007-9/2011-1
Ljubljana, dne 15. junija 2011
EVA: 2011-1647-0004
 

Dr. Peter Venturini
predsednik Upravnega odbora ARRS