Načrt za okrevanje in odpornost

Razpisi in pozivi

Pogosta vprašanja - Javni poziv za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev

Rokovnik
Razpis

Pogosta vprašanja:

SPLOŠNO:

1. Ali drži, da se na javni poziv lahko prijavijo le javne raziskovalne organizacije? Katere so to?

Ciljna skupina za UKREP C3.K8.IC so »raziskovalke in raziskovalci in javne raziskovalne organizacije«, kot jih določa Načrt za okrevanje in odpornost, (v celoti) objavljen in dosegljiv na spletni strani 01_si-rrp_23-7-2021.pdf (gov.si) na strani 254.

Javna raziskovalna organizacija je organizacija, ki jo je z namenom izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti ustanovila Republika Slovenija ali druga z zakonom pooblaščena pravna oseba javnega prava in je glede na pravno subjektiviteto javni raziskovalni zavod, javna univerza ali javni samostojni visokošolski zavod (7. odstavek 5. člena ZZrID).

Torej so upravičenci, ki se lahko prijavijo na javni poziv ukrepa C3.K8.IC javni raziskovalni zavodi Javni raziskovalni zavodi | GOV.SI, javne univerze (Univerza v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem) in javni samostojni visokošolski zavod, ustanovljen s strani države (FIŠ Novo mesto).

2. Zakaj javni poziv izključuje kot upravičene prijavitelje vse slovenske RO, ki so vpisane v evidenco ARRS, a niso javne?

Pojasnjujemo, da so 21. 7. 2020 so voditelji držav članic na Evropskem svetu sprejeli dogovor glede Večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027 in Instrumenta za okrevanje, t. i. Mehanizma za okrevanje in odpornost, s katerim bi se omejila gospodarska in družbena škoda, ki jo je povzročila pandemija korona virusa. Dogovor prinaša dodatna sredstva za Slovenijo, ki bodo olajšala okrevanje po krizi COVID-19. Vlada Republike Slovenije je 28. 4. 2021 sprejela nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: NOO), ki je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz mehanizma. NOO med drugim predvideva investicijo za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev, katerega izvajalec je Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Javni poziv neposredno sledi vsebini, kot jo določa sam Načrt za okrevanje in odpornost (sprejet s strani Vlade Republike Slovenije), ki za ukrep C3.K8.IC kot ciljno skupino določa javne raziskovalne organizacije. Načrt za okrevanje in odpornost je v celoti objavljen in dosegljiv na spletni strani 01_si-rrp_23-7-2021.pdf (gov.si).

Javni poziv nadalje sledi veljavni zakonodaji, ki določa, da je javna raziskovalna organizacija tista organizacija, ki jo je z namenom izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti ustanovila Republika Slovenija ali druga z zakonom pooblaščena pravna oseba javnega prava in je glede na pravno subjektiviteto javni raziskovalni zavod, javna univerza ali javni samostojni visokošolski zavod (7. odstavek 5. člena ZZrID). Torej so upravičenci, ki se lahko prijavijo na javni poziv ukrepa C3.K8.IC javni raziskovalni zavodi Javni raziskovalni zavodi | GOV.SI, javne univerze (Univerza v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem) in javni samostojni visokošolski zavod, ustanovljen s strani države (FIŠ Novo mesto).

Na podlagi Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21) so udeleženci izvajanja NOO koordinacijski organ (Urad za okrevanje in odpornost - URSOO), nacionalni koordinator za revizije, nacionalni koordinator za stroške, nosilni organ (v tem primeru Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije - MVZI), izvajalci ukrepov (v tem primeru - ARRS) in končni prejemniki (glede na dokument Načrt za okrevanje in odpornost, str. 254 – Ciljna skupina: Javne raziskovalne organizacije).

ARRS kot izvajalec ukrepa ne more spreminjati dokumenta NOO, iz katerega izhaja javni poziv, ker nastopa v vlogi izvajalca ukrepa C3.K8.IC in ne tvorca danega besedila, iz katerega sam javni poziv neposredno izhaja.
 

3. Kako se dokazuje, da podoktorska raziskovalka ali raziskovalec res nadaljuje projekt, ki ga je prijavil na mednarodni razpis MSCA?

ARRS v prejetih prijavah na javni poziv ne bo preverjala vsebine raziskovalnega projekta, ker ocenjevalni postopek ni predviden (le-ta je bil že izveden s strani mednarodnega razpisnega postopka MSCA). Izvajanje raziskovalnega projekta in skladnost s predvideno vsebino morata zagotavljati javna raziskovalna organizacija in mentor. O tem se prijavitelj z izjavo zaveže, da bo podoktorska raziskovalka ali raziskovalec nadaljeval oziroma izvajal vsebino raziskovalnega projekta, ki je bil prijavljen in ocenjen s strani mednarodnega razpisa MSCA (v primeru prijave na SKLOP A). Podobno velja tudi za prijave na SKLOP B. Namen reintegracije je nadaljevanje kariernega načrta podoktorske raziskovalke ali raziskovalca v okolju, ki mu omogoča čim boljšo integracijo v slovensko raziskovalno okolje, in sicer v skladu z interesi posameznika in javne raziskovalne organizacije. ARRS pri izvedbi tega javnega poziva nastopa kot izvajalec ukrepa C3.K8.IC, ki skrbi za (so)financiranje že ocenjenih raziskovalnih projektov s strani mednarodnega razpisa MSCA, ki obenem ustrezajo tudi kriterijem tega javnega poziva.

4. Kako bo ARRS preverjal vsebino izvajanja raziskovalnega projekta?

V vsebino izvajanja raziskovalnega projekta ARRS ne bo posegal. Javni poziv je namenjen tistim podoktorskim raziskovalkam in raziskovalcem, ki so že prejeli oceno raziskovalnega projekta na mednarodnem razpisu MSCA in sicer višjo od 70 % (SKLOP A) ali odlično oceno (SKLOP B). Izvajanje vsebine raziskovalnega projekta zagotavlja prijavitelj – javna raziskovalna organizacija, ki se k temu z izjavo ob prijavi tudi zaveže, gostiteljska raziskovalna organizacija (v primeru SKLOPA A) in mentorica ali mentor na gostiteljski raziskovalni organizaciji (v primeru SKLOPA A) oziroma na slovenski raziskovalni organizaciji pri dejavnosti reintegracije (v primeru SKLOPA B).

5. Ali je javni poziv namenjen tudi tujim državljanom?

Javni poziv je namenjen slovenskim podoktorskim raziskovalkam in raziskovalcem.

6. Ali se na javni poziv lahko prijavijo tudi tujci?

Javni poziv je namenjen slovenskim podoktorskim raziskovalkam in raziskovalcem. Predlagamo spremljanje mednarodnih javnih razpisov. Tuji podoktorski raziskovalci bodo (so)financirani iz naslova drugega javnega razpisa, v primeru da so prejemniki »pečata odličnosti« s slovensko raziskovalno organizacijo. Ta javni razpis bo objavljen v prihodnosti.

7. Ali se na poziv lahko prijavi slovenska RO z raziskovalcem, ki je tu zaposlen in vpisan v seznam slovenskih raziskovalcev (četudi ima tuje državljanstvo)?

Javni poziv sledi določilom Načrta za okrevanje in odpornost, ki določa, da je (so)financiranje namenjeno slovenskim podoktorskim raziskovalkam ali raziskovalcem. Na javni poziv se lahko prijavi javna raziskovalna organizacija, ki v prijavi opredeli podoktorsko raziskovalko ali raziskovalca, ki se je v prijavi na mednarodni razpis MSCA opredelil/a kot slovenski/ska državljan/ka (v rubriki ang. Nationality).

8. Ali je možno podaljšanje (so)financiranja iz Sklada NOO tudi kasneje, torej po 30. 6. 2026?

(So)financiranje iz Sklada NOO je možno do 30. 6. 2026. Podaljšanje upravičenega obdobja za (so)financiranje ni predvideno.

9. Ali je potrebno oddati celotno prijavo oziroma dokumentacijo prijave na mednarodni razpis MSCA?

Ne. Zadostuje, da oddate del, kjer je predstavljen povzetek vsebine raziskovalnega projekta iz prijave na MSCA razpis. Pomembno je, da oddate spremni dopis in del, iz katerega sta razvidna ocena in leto oddaje na mednarodni razpis MSCA.

10. Ali je dovolj, če pismo o nameri z gostiteljsko RO podpiše le prijavitelj (JRO) ali pa mora poleg prijavitelja pismo o nameri podpisati tudi gostiteljska RO?

Pismo o nameri z gostiteljsko RO podpišeta obe organizaciji, torej prijavitelj (slovenska javna raziskovalna organizacija – JRO) in gostiteljska raziskovalna organizacija (RO). Določati mora namen (za izvajanje dejavnosti mobilnosti v okviru tega javnega poziva z navedbo imena javnega poziva), poimensko navedbo podoktorske raziskovalke ali raziskovalca, ki bo dejavnost mobilnosti izvajala ali izvajal in obdobje izvajanja dejavnosti mobilnosti.

11. Ali mora biti pismo o nameri podpisano tudi s strani JRO? Ali samo gostiteljske inštitucije in mentorja?

Pismo o nameri podpišeta javna raziskovalna organizacija – prijavitelj in gostiteljska raziskovalna organizacija, kjer se bo dejavnost mobilnosti izvajala.

12. Ali prijavo v Digital Forms izpolnjuje JRO ali raziskovalec?

Prijavo v spletnem portalu Digital Forms izpolnjuje prijavitelj, torej javna raziskovalna organizacija oziroma pooblaščena oseba. Prijavo pred oddajo nato podpišeta oba, predstavnik JRO in podoktorska raziskovalka ali raziskovalec.

13. Kako je z daljšo odsotnostjo tekom izvajanja projekta?

V primeru daljše prekinitve izvajanja raziskovalnega projekta iz upravičenih razlogov se izvajanje raziskovalnega projekta začasno prekine oziroma miruje, če je izvedljivo, da podoktorska raziskovalka ali raziskovalec po predvidenem obdobju odsotnosti zaključi raziskovalni projekt do skrajnega roka upravičenega za izvajanje raziskovalnega projekta, torej najkasneje do 30. 6. 2026. V kolikor zaradi daljše odsotnosti izvedba in dokončanje raziskovalnega projekta do skrajnega roka ni mogoča, se pogodba lahko predčasno prekine.

14. Kako je z gostovanjem po projektu (ang. non-academic placement). Če prav razumem, ta del projektov v okviru tega poziva ni upravičen do financiranja?

Drži. Ta javni poziv tega ne predvideva.


15. Kdaj bodo potekala odpiranja prijav?

Kot določa 16. točka javnega poziva bo uradna oseba prijave odpirala vsak prvi ponedeljek v mesecu. V letu 2024 bo odpiranje prijav za SKLOP A in SKLOP B potekalo v sredo 3. 1. (1. 1. je praznik in dela prost dan zato bo odpiranje potekalo prvi naslednji delovni dan), v ponedeljek, 5. 2., 4. 3., v torek, 2. 4. (1. 4. je praznik in dela prost dan zato bo odpiranje potekalo prvi naslednji delovni dan), v ponedeljek, 6. 5., 3. 6. in 1. 7. (zadnje odpiranje prijav za SKLOP A, rok za oddajo prijave za SKLOP A je najpozneje do 30. 6. 2024). Odpiranje prijav za SKLOB B bo nadalje potekalo v ponedeljek, 5. 8., 2. 9., 7. 10., 4. 11. in 2. 12.
 

16. Ali je – glede na v razpisu podano časovnico odpiranja vlog, izdaje sklepov, ipd. – upravičeno pričakovati, da bi bilo mogoče začeti s projektom (skleniti zaposlitev) že s 1. 6. 2023 ali pa se vam zdi to prezgodaj?

Prvo odpiranje v mesecu marcu bo 6. 3. 2023 in obravnava popolnih prijav na seji Znanstvenega sveta agencije – ZSA 20. 3. 2023, sledi sklep direktorja ARRS in obvestila prijaviteljem ter nato proces podpisovanja pogodbe. V tem sosledju je realen začetek raziskovalnega projekta odvisen tudi od razpoložljivosti podoktorske raziskovalke ali raziskovalca, prijavitelja in gostiteljske RO.
 

17. Ali se bodo lahko stroški za raziskave, usposabljanje in mreženje SSE 3 lahko izplačevali največ do višine 800 € mesečno? Ali se bodo ti zneski lahko kumulirali?

Ne. Gre za mesečne stroške, ki so upravičeni glede na posamezen mesec in do predvidene vrednosti. Prenos razlike sredstev v naslednji mesec ni možen.
 

SKLOP A:

1. Prosim za razlago časovnega okvira možnega (so)financiranja prijavljenega raziskovalnega projekta v okviru SKLOPA A (mobilnost in reintegracija), in sicer v pozivu piše, da »skupno trajanje (so)financiranja raziskovalnega projekta vključuje 1. dejavnost mobilnosti in 2. dejavnost reintegracije v trajanju do največ treh (3) let in najpozneje do vključno 30. 6. 2026«. Ali to pomeni, da je potrebno v prijavi navesti kot predviden začetek raziskovalnega projekta (datum) najkasneje 1. 7. 2023 in kot predviden zaključek raziskovalnega projekta najkasneje 30. 6. 2026 oziroma ali morata oba prej navedena datuma dejansko ustrezati začetku in zaključku izvajanja raziskovalnega projekta, da si potem uspešni prijavitelj lahko zagotovi skupno trajanje (so)financiranja raziskovalnega projekta trajanju polnih 3 let?

Če prijavitelj želi podoktorsko raziskovalko ali raziskovalca vključiti polni dve leti v 1.dejavnost mobilnosti in polno leto v 2. dejavnost reintegracije, morata biti pogodba o zaposlitvi in pogodba o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta za SKLOP A podpisani najkasneje s 30. 6. 2023 in s tem datumom mora pričeti tudi z izvajanjem raziskovalnega projekta. Upravičeno obdobje (so)financiranja iz Sklada NOO oziroma iz naslova tega javnega poziva se zaključi s 30. 6. 2026.

2. Predvideni začetek (so)financiranja izbranih raziskovalnih projektov iz SKLOPAA je praviloma v roku treh (3) mesecev od izdanega sklepa o izboru prijave oziroma z datumom začetka (so)financiranja, ki bo določen v pogodbi o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta. Če prav razumem, je ta datum lahko določen tudi kasneje od 3 mesecev? Ali obstajajo kakšne omejitve?

Drži. Predviden začetek izvajanja (so)financiranja izbranih raziskovalnih projektov iz SKLOPA A je praviloma v roku treh mesecev od izdanega sklepa o izboru prijav oziroma, ko so vsi postopki zaključeni in ko je podoktorska raziskovalka ali raziskovalec pripravljen/a ter je tudi gostiteljska RO pripravljena na začetek izvajanja, torej z datumom, ki bo določen v pogodbi o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta. V kolikor prijavitelj in podoktorska raziskovalka ali raziskovalec želita izkoristiti polno upravičeno obdobje (do dve leti za 1. dejavnost mobilnosti) in (do eno leto za 2. dejavnost reintegracije), ki se zaključi 30. 6. 2026 je potrebno z izvajanjem pričeti s 30.6. 2023.

SKLOP B:

1. Do kdaj se moram prijaviti na javni poziv na SKLOP B?

Rok za oddajo prijave na javni poziv za SKLOP B – dejavnost reintegracije je določen v 15.točki javnega poziva. Oddaja prijave je mogoča do porabe razpoložljivih sredstev oziroma za SKLOP B najpozneje do 31. 10. 2025. Rok za sklenitev Ppgodbe o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta za SKLOP B je najpozneje do 1. 1. 2026.

2. Ali gre pri reintegraciji (SKLOP B) za nadaljevanje MSCA projekta?

V vsebino raziskovalnega projekta javni poziv ne posega. Namen reintegracije je nadaljevanje kariernega načrta podoktorske raziskovalke ali raziskovalca v okolju, ki mu omogoča čim boljšo integracijo v slovensko raziskovalno okolje, in sicer v skladu z interesi podoktorske raziskovalke ali raziskovalca, mentorice ali mentorja in raziskovalne organizacije.

3. Ali se lahko na javni poziv SKLOP B prijavim že prej ali šele po zaključku mobilnosti?

Prijavo za SKLOP B lahko oddate že prej. V prijavo javnega poziva navedete predvideni zaključek pogodbenih obveznosti, ki jih že in še imate iz naslova mednarodnega razpisa MSCA ter predvideni začetek izvajanja dejavnosti reintegracije iz SKLOPA B, torej dejavnosti reintegracije pri prijavitelju, na slovenski javni raziskovalni organizaciji.

4. Ali lahko pri SKLOPU B raziskovalec zamenja JRO, torej gre iz ene JRO v Sloveniji v drugo ali se mora delo odvijati pri isti organizaciji, kjer je potekalo delo na MSCA?

Javni poziv določa, da je prijavitelj JRO, nikjer pa določeno, da mora biti ista JRO, kjer je opravljal delo na raziskovalnem projektu iz mednarodnega razpisa MSCA, seveda le v primeru, da se je raziskovalni projekt MSCA izvajal v Sloveniji.

5. Ali lahko pri SKLOPU  B podoktorska raziskovalka ali raziskovalec zamenja javno raziskovalno organizacijo za izvajanje dejavnosti reintegracije ali se mora raziskovalno delo odvijati visti javni raziskovalni organizaciji, kjer je potekalo raziskovalno delo MSCA?

Javna raziskovalna organizacija se lahko zamenja oziroma prijavi za reintegracijo z drugo javno raziskovalno organizacijo, torej ne tisto, kjer je podoktorska raziskovalka ali raziskovalec opravljala ali opravljal raziskovalno delo v okviru mednarodnega projekta MSCA. To velja le za primere, ko je podoktorska raziskovalka ali raziskovalec opravljal mednarodni projekt MSCA v Sloveniji.
 

VPRAŠANJA O NAČINU (SO)FINANCIRANJA:

1. Ali podoktorski raziskovalki ali raziskovalcu pripada mobilnostni dodatek tudi za SKLOP B?

Podoktorski raziskovalki ali raziskovalcu pripada mobilnostni dodatek za obdobje trajanjaraziskovalnega projekta, za 1. dejavnost mobilnosti iz Sklopa A in sicer za obdobje napotitve v tujino po Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini.V obdobju 2. dejavnosti reintegracije iz Sklopa A ali dejavnosti reintegracije iz Sklopa B, ki poteka na Slovenski JRO, pravne podlage za izplačilo dodatka za mobilnost niso zagotovljene.

Ne.

Podoktorski raziskovalki ali raziskovalcu pripada mobilnosti dodatek za obdobje trajanja raziskovalnega projekta za dejavnost mobilnosti iz Sklopa A in sicer za obdobje napotitve v tujino po Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini. V obdobju dejavnosti reintegracije iz Sklopa A ali dejavnosti reintegracije iz Sklopa B, ki poteka na slovenski JRO, pravne podlage za izplačilo dodatka za mobilnost raziskovalki ali raziskovalcu v zakonu, ki ureja sistem plač v javnem sektorju niso zagotovljene. Posledično (so)financiranje dodatka pri izvajanju reintegracije in mobilnosti brez napotitve po uredbi, ki ureja plače in druge prejemke javnih uslužbencev za delo v tujini v okviru javnega poziva ni mogoče. V zgornjih primerih velja enako tudi za dodatek za družino.


2. Ali pravilno razumem, da je bruto plača 4.880,00EUR?

Plača s prispevki delodajalca in povračili v zvezi z delom je določena v razpredelnici 1 v 12. točki javnega poziva pod navedbo U 1 in pomeni drugi bruto ter variabilni del mesečnega stroška oziroma upravičen strošek največ do 4.880,00 EUR. Dejanska višina U 1 je odvisna od posameznega primera. Prijavitelj lahko kot upravičen strošek U 1 uveljavlja plačo s prispevki delodajalca in povračila v zvezi z delom do višine U 1.

3. Ali je možno, da se razpoložljiva sredstva do leta 2025 že izčrpajo?

Javni poziv je odprt do rokov, določenih v 15. točki javnega poziva oziroma do porabe razpoložljivih sredstev, ki se lahko na podlagi zadostnega števila popolnih prijav izčrpajo predčasno.

4. Ali se plača s prispevki delodajalca in povračili v zvezi z delom financira 100 % ali do zneska 4.880,00 EUR?

Vsi zneski iz razpredelnice 1, iz 12.točke javnega poziva se (so)financirajo do največ do višine, določene v zadnji vrstici razpredelnice 1. Torej to velja tudi za strošek U 1 – plača s prispevki delodajalca in povračili v zvezi z delom se iz Sklada NOO in tega javnega poziva (so)financirajo do največ 4.880,00 EUR. Podlaga za izplačilo je določena v 12.1.3 točki javnega poziva, ki določa, da mora prijavitelj vlogi za izplačilo predložiti mesečne plačilne liste in individualne REK obrazce. Dejanska višina U 1 je odvisna od vsakega posameznega primera. V primeru, da podoktorski raziskovalki ali raziskovalcu pripada višji znesek, kot je določen v U 1, razliko krije delodajalec, torej prijavitelj sam.

5. Ali gostiteljska raziskovalna organizacija lahko uveljavlja materialne stroške, ki nastanejo tekom 1. dejavnosti mobilnosti in raziskovalne dejavnosti, ki potekajo na gostiteljski raziskovalni organizaciji?

Upravičene stroške se na podlagi četrtletnih vlog za izplačila in predloženih dokazil izplačuje direktno prijavitelju. Medsebojno sodelovanje, ki vključuje tudi finančni načrt in način kritja stroškov za izvedbo raziskovalnega projekta, mora biti določeno v sporazumu med prijaviteljem in gostiteljsko RO. Prijavitelj lahko uveljavlja materialne stroške do višine, ki je določena v razpredelnici 1, 12. točke javnega poziva. Upravičene stroške uveljavlja na način, kot ga določa 12.1.3 točka javnega poziva – dokazila za uveljavljanje upravičenega stroška, ki v 4. alineji za strošek SSE 3 predvideva finančno poročilo in finančno specifikacijo stroškov ter originalne listine, ki jih je prijavitelj dolžan predložiti na vpogled ob preverjanju na kraju samem. Prijavitelj hrani kopije originalnih listin za tiste materialne stroške, ki nastanejo pri tuji raziskovalni RO in so temelj za prefakturiranje računov, ki pa morajo biti brez davka na dodano vrednost (DDV ni upravičen strošek).

Raziskovalna organizacija (prijavitelj ali tuja raziskovalna organizacija) mora upoštevati nacionalna določila javnega naročanja in skrbeti za hrambo originalnih listin. Ob četrtletni vlogi za izplačilo je potrebno predložiti finančno poročilo in finančno specifikacijo stroškov ter potencialno listo prefakturiranih računov iz tuje gostiteljske RO. Vsi stroški morajo biti vezani izključno na izvajanje raziskovalnega projekta, za katerega je bil sklenjen sporazum s tujo RO. Potrebno je paziti na dvojno financiranje, ki ni dopustno.

6. Ali se dejanska vrednost, ki bo dodeljena po U 1 (in posledično U 2), prilagaja glede na državo gostiteljske organizacije oziroma po kakšnem ključu se določi dejanska vrednost U 1?

Vsi zneski iz razpredelnice 1, iz 12. točke javnega poziva se (so)financirajo do največ do višine, določene v zadnji vrstici razpredelnice 1. Torej, velja tudi za strošek U 1 – plača s prispevki delodajalca in povračili v zvezi z delom se iz Sklada NOO in tega javnega poziva (so)financirajo do največ 4.880,00 EUR. Podlaga za izplačilo je določena v 12.1.3. točki javnega poziva, ki določa, da mora prijavitelj vlogi za izplačilo predložiti mesečne plačilne liste in individualne REK obrazce. Dejanska višina U 1 je odvisna od vsakega posameznega primera. V primeru, da podoktorski raziskovalki ali raziskovalcu pripada višji znesek, kot določen v U 1, razliko krije delodajalec, torej prijavitelj sam.

V primeru napotovanja v tujino (1. dejavnost mobilnosti za SKLOP A) je potrebno upoštevati tudi Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini in ob upoštevanju le-te za posamezen primer pripraviti izračun plače s prispevki delodajalca in povračili v zvezi z delom, za obdobje trajanja 1. dejavnosti mobilnosti v tujini. Korekturni indeks, kot ga predvideva prijava na MSCA projekt, torej tukaj ni upoštevan, ker je potrebno upoštevati omenjeno Uredbo.

Za 2. dejavnost reintegracije za SKLOP A ali za reintegracijo kot tako v SKLOPU B se upošteva nacionalna zakonodaja za določitev plač javnih uslužbencev. Tudi tukaj se korekturni indeks, kot ga predvideva prijava na MSCA, ne upošteva, ker je potrebno upoštevati nacionalno zakonodajo. Iz naslova javnega poziva lahko prijavitelj uveljavlja upravičen strošek U 1 do vrednosti, določene v razpredelnici 1, v 12.  točki javnega poziva in morebitne višje stroške krije sam.

Finančna metodologija, kot je prikazana v razpredelnici 1, pri izračunu zneska U 1 upošteva indeksacijo oziroma simulacijo rasti plač javnih uslužbencev za celotno obdobje izvajanja javnega poziva ter obenem preko 2. odstavka 64. člena ZZrID napotuje na Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini za obdobje 1. dejavnosti mobilnosti v tujini in nacionalno zakonodajo, za obdobje 2. dejavnosti reintegracije.

7. Ali se v primeru zaposlitve za krajši delovni čas dejavnost mobilnosti lahko podaljša? Ali se lahko podaljša upravičeno obdobje za izvajanje raziskovalnega projekta?

Krajši delovni čas je dopustna oblika zaposlitve, vendar le v dogovoru s prijaviteljem in ARRS ter ne sme biti krajši od polovičnega delovnega časa. Dopustna je zaradi delovnih ali družinskih razlogov, ki niso povezani z dejavnostjo v drugih oblikah sodelovanja iz naslova MSCA. Krajši delovni čas v SKLOPU A ni možen tekom 1. dejavnosti mobilnosti (ang. outgoing) za globalne štipendije (ang. Global Fellowship – GF). V primeru krajšega delovnega časa so vsi upravičeni stroški obračunani proporcionalno glede na delež zaposlitve. Za upravičeno obdobje izvajanja ni predvideno podaljšanje.

8. Ali je lahko raziskovalec delno zaposlen na NOO, kot je to mogoče na MSCA projektih, in se s tem podaljša trajanje projekta? Ali polovična zaposlitev podaljša izvajanje na 4 leta?

Ne. Podaljšanja niso predvidena.

9. Ali je podoktorska raziskovalka ali raziskovalec v času 1. dejavnosti mobilnosti davčni rezident Slovenije ali tuje države, kjer se izvaja dejavnost mobilnosti?

Vprašanja glede ureditve rezidentskega statusa naslovite na Finančno upravo Republike Slovenije. Potrebni je preučiti vsak primer posebej.

10. Ali se tudi upravičeni stroški porporcionalno zmanjšajo kolikor gre za zaposlitev za krajši delovni čas?

Da, proporcionalno se zmanjša odstotek upravičenega najvišjega stroška. Vse zapisane vrednosti v Razpredelnici 1, v 12. točki javnega poziva so izračunane za ekvivalent polne zaposlitve.

11. Ali se bodo njene ure evidentirale oz. poročale v PRU obrazcih (poročilo raziskovalnih ur), ki jo RO posreduje na ARRS?

Javni poziv ne predvideva poročanja v PRU obrazcih, ker ni strukturiran na način poročanja o urah po FTE. Opozarjamo pa, da je potrebno paziti na dvojno financiranje, ki ni dovoljeno in torej paziti, da se podoktorski raziskovalec, ki bo polno zaposlen preko ukrepa C3.K8.IC in naslova tega javnega poziva ne bo uveljavljal raziskovalnih ur in upravičenih stroškov iz drugih virov.

12. Ali je delo mentorja pri prijavitelju lahko upravičen strošek projekta (in če ja, pri kateri kategoriji stroškov JRO)?

Mentor je zaposlen in financiran pri prijavitelju ali na gostiteljski organizaciji, zato sredstev za plačo iz Sklada NOO oziroma tega javnega poziva ne more dobiti.

13. Ali prav razumem, da vse stroške iz SSE 3 plačuje neposredno JRO? Ali je možno tudi kakšno izplačilo za račun, ki ga izstavi gostiteljsko RO? Npr. za stroške uporabe opreme in prostorov?

Vsa izplačila potekajo na podlagi Vloge za izplačilo s priloženimi dokazili prijavitelju. Upravičene stroške gostiteljske RO le-ta prefakturira prijavitelju na podlagi dokazil (finančna specifikacija in kopije originalnih listin) ter Sporazumu med prijaviteljem in gostiteljsko RO. Nakazila direktno gostiteljski RO niso možna.


DODATNE USMERITVE PRIJAVITELJEM / POGODBENIKOM

Pismo o nameri sodelovanja z gostiteljsko raziskovalno organizacijo

Pismo o nameri podpišeta dve raziskovalni organizaciji, torej prijavitelj (slovenska javna raziskovalna organizacija) in gostiteljska raziskovalna organizacija, kjer se bo izvajala dejavnost mobilnosti.

Pismo o nameri mora vsebovati naziv javnega poziva (tj. »Javni poziv za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, 3. razvojnega področja »Pametna, trajnostna in vključujoča rast« in komponente RRI – »Raziskave, razvoj in inovacije« ter Investicije C: »(So)financiranje projektov in programov za krepitev mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne mobilnosti slovenskih prijaviteljev«, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost (oziroma iz Sklada NOO).

Poleg naziva prijavitelja je potrebno navesti ime in priimek podoktorske raziskovalke ali raziskovalca, ime in priimek mentorice ali mentorja (ter dodati Izjavo gostiteljske RO, da nadomestna mentorica ali mentor izpolnjuje kriterije za mentorstvo na prijavljenem raziskovalnem projektu, ob možnosti, da je zamenjava mentorice ali mentorja dopustna), naslov raziskovalnega projekta in kratko opredelitev vsebine raziskovalnega projekta, obdobje izvajanja in predviden začetek ter zaključek izvajanja 1. dejavnosti mobilnosti ter morebiten zapis, da bo vsebina sodelovanja natančneje določena v Sporazumu o sodelovanju z gostiteljsko RO.

Natančnejšo vsebino Pisma o nameri sodelovanja z gostiteljsko raziskovalno organizacijo opredeli prijavitelj.

Pismo o nameri je obvezna priloga k prijavi na SKLOP A.


Sporazum o sodelovanju z gostiteljsko raziskovalno organizacijo

Vse podrobnosti sodelovanja med prijaviteljem – slovensko javno raziskovalno organizacijo in tujo gostiteljsko raziskovalno organizacijo se na podlagi podpisanega pisma o nameri z gostiteljsko RO naknadno določi v Sporazumu o sodelovanju z gostiteljsko organizacijo, ki ga mora prijavitelj na ARRS posredovati do podpisa Pogodbe o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta. Vanj se vključi vse pravice, obveznosti ter dolžnosti obeh vključenih organizacij. Sporazum o sodelovanju z gostiteljsko organizacijo morata podpisati obe raziskovalni organizaciji, torej prijavitelj (slovenska javna raziskovalna organizacija) in gostiteljska raziskovalna organizacija, kjer se bo izvajala dejavnost mobilnosti.

V sporazumu je potrebno opredeliti tudi ime in priimek podoktorske raziskovalke ali raziskovalca, mentorice ali mentorja, naslov raziskovalnega projekta, način izvajanja, obdobje izvajanja, finančni načrt in način kritja stroškov za izvedbo raziskovalnega projekta v obdobju izvajanja 1. dejavnosti mobilnosti, ki se bo izvajala na gostiteljski raziskovalni organizaciji.

Natančnejšo vsebino Sporazuma o sodelovanju z gostiteljsko raziskovalno organizacijo opredeli prijavitelj. Sporazum o sodelovanju z gostiteljsko raziskovalno organizacijo mora prijavitelj posredovati do podpisa Pogodbe o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta.

Javni poziv v 15. točki določa, da prijavitelj prijavo izpolni v slovenskem jeziku. Za Pismo o nameri in Sporazum z gostiteljsko RO ter ostale relevantne dokumente s tujimi deležniki predlagamo zapis v slovenskem in angleškem jeziku.


Pogodba o zaposlitvi

Pogodbo o zaposlitvi podoktorskega raziskovalca ali raziskovalke se pripravi v skladu z nacionalno zakonodajo.

Vse uradne dokumente v zvezi z javnim pozivom in Načrtom za okrevanje in odpornost je potrebno opremiti z ustrezno izjavo o financiranju z napisom »Financira Evropska unija – NextGenerationEU«.

Dodatne usmeritve za način komuniciranja in logotipi so dosegljivi v Priročniku o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost, v točkah 10.5. Naloge končnega prejemnika in 10.6 Označevanje.

Priročnik je dosegljiv na spletni strani: Prirocnik-o-nacinu-izvajanja-Mehanizma-za-okrevanje-in-odpornost_Verzija-1.1_4.8.2022.pdf (gov.si).

Logotipi so dosegljivi na spletni strani: Dokumenti | GOV.SI (desno).