Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Raziskovalni programi > Razpisi in pozivi
Raziskovalni programi
Razpisi in pozivi
      
Rokovnik

Poziv za posredovanje podatkov o sodelovanju programskih skupin v tekočih projektih Okvirnih programov Evropske unije - dodatno sofinanciranje programskih skupin v letu 2012

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija) skladno s 63. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11 in 72/11) izdaja Poziv za posredovanje podatkov o sodelovanju programskih skupin v tekočih projektih Okvirnih programov Evropske unije - dodatno sofinanciranje programskih skupin v letu 2012 (v nadaljnjem besedilu: poziv).

Agencija poziva raziskovalne organizacije, v katerih programske skupine izvajajo raziskovalne programe, da posredujejo podatke o sodelovanju programskih skupin v tekočih projektih Okvirnih programov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: OP-EU) z namenom dodatnega sofinanciranja programskih skupin v letu 2012. Raziskovalne organizacije v letu 2012 lahko prav tako uveljavljajo tudi podpisane pogodbe za projekte OP-EU, ki so bile sklenjene po 18. 4. 2011 do vključno 31. 12. 2011 s tem, da se kot izhodiščna programska skupina upošteva skupina iz priloge 1 za leto 2012.

Za tekoče projekte OP-EU, ki so imeli podpisane pogodbe v letu 2011, vendar RO projektov OP-EU niso uveljavile v okviru poziva za posredovanje podatkov o sodelovanju programskih skupin v potekajočih projektih okvirnih programov Evropske unije - dodatno sofinanciranje programskih skupin v letu 2011 in niso prejeli dodatnega sofinanciranja iz navedenega poziva v letu 2011, se bo, na podlagi vpisa v obrazec in predloženih dokazil, ki so enaka kot za vse ostale projekte, pri izračunu za leto 2012 upoštevalo tudi izkazano upravičeno obdobje izvajanja iz leta 2011. Agencija bo pri izračunih upoštevala kot izhodiščno programsko skupino iz priloge 1 za leto 2012.

Obseg razpoložljivih sredstev za dodatno sofinanciranje programskih skupin v letu 2012 je opredeljen v programu dela in finančnem načrtu agencije za leto 2012 in predstavlja predvideni okvirni obseg sredstev v višini 1.400.000 EUR.

Programsko skupino se lahko dodatno sofinancira, če izkaže sodelovanje v projektih OP-EU v višini do 15% letne vrednosti projektov OP-EU. Programski skupini, ki je vključila v tekoči projekt OP-EU tudi gospodarsko organizacijo iz Republike Slovenije kot sodelujočo partnerico, se dodatna sredstva povečajo še za 10%.

Letna višina sredstev se določi na podlagi dokazil, ki jih javna raziskovalna organizacija oziroma raziskovalna organizacija s koncesijo (v nadaljevanju: RO), izvajalka raziskovalnega programa, na podlagi poziva posreduje agenciji, pri čemer se upošteva višina odobrenih sredstev iz tekočih projektov OP-EU (opredeljenih v pozivu), preračunana na letno vrednost. Raziskovalna organizacija, ki v letu 2012 izvaja raziskovalni program, mora zagotoviti porabo na podlagi poziva pridobljenih sredstev za posamezno programsko skupino, za financiranje stroškov blaga in storitev ter amortizacije, nastalih pri izvajanju tega raziskovalnega programa v letu 2012.

Z dopisom z dne 30. 5. 2012 so raziskovalne organizacije, v katerih programske skupine izvajajo raziskovalne programe, po elektronski pošti na uradni elektronski naslov, ki so ga raziskovalne organizacije javile agenciji, prejele:

  1. Obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-EU-2012 - Vpetost članov programske skupine v tekoče projekte Okvirnih programov Evropske unije (v formatu Microsoft Excel) za posamezno programsko skupino, ki izvaja raziskovalni program v raziskovalni organizaciji, prejemnici dokumentacije in
  2. Prilogo 1 k navedenemu obrazcu (ločen list v preglednici Excel), v kateri so vpisani člani pripadajoče programske skupine za leto 2012 (datum zajema podatkov 22. 5. 2012).

Raziskovalne organizacije pozivamo, da za programske skupine, ki izvajajo raziskovalne programe, v katere so vključeni raziskovalci iz Priloge 1, ki so nosilci tekočega projekta OP-EU ali sonosilci dela tekočega projekta OP-EU, v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-EU-2012 Vpetost članov programske skupine v tekoče projekte Okvirnih programov Evropske unije, vpišejo zaprošene podatke in priložijo zahtevana dokazila. Prejete ustrezne podatke bo agencija uporabila pri izračunu dodatnega sofinanciranja posameznih programskih skupin v letu 2012, pri čemer bodo upoštevana razpoložljiva sredstva, predvidena v finančnem načrtu agencije in odobrena sredstva iz tekočih projektov OP-EU, preračunana na letno vrednost 2012.

Pri izračunu sredstev za leto 2012 se ne bodo upoštevali tisti tekoči projekti OP-EU, za katere so raziskovalne organizacije že uveljavile dodatno sofinanciranje programskih skupin in jim je bilo podaljšano trajanje izvajanja v leto 2012 ter jim ob podaljšanju niso bila dodeljena dodatna pogodbena sredstva.

Agencija poziva raziskovalne organizacije, da vse obrazce (izpolnjene ali brez vpisanih podatkov, če člani programske skupine v letu 2012 niso vpeti v projekte OP-EU) originalno podpisane s strani vodje finančne službe, vodje programske skupine in odgovorne osebe raziskovalne organizacije izvajalke, žigosane in datirane, dostavijo z zahtevanimi dokazili najkasneje do 28. 6. 2012 na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Kot pravočasni se štejejo tudi obrazci, oddani priporočeno po pošti iz Slovenije do 28. 6. 2012 (poštni žig).

Obrazce je potrebno agenciji posredovati tudi po elektronski pošti na naslov: EUvpetostprogram12@arrs.si najkasneje do 28. 6. 2012. Obrazci (priponke) morajo biti obvezno v obliki Excel ter z enakimi imeni, kot so bili posredovani s strani agencije, pri čemer morajo biti v vsaki vrstici obrazca izpolnjene vse rubrike.

Odgovorna oseba raziskovalne organizacije in vodja finančne službe s svojim podpisom jamčita za identičnost na oba načina posredovanih obrazcev in odgovarjata za točnost navedenih podatkov. Odgovorna oseba raziskovalne organizacije in vodja raziskovalnega programa zagotavljata, da so vsi navedeni raziskovalci seznanjeni s podatki v obrazcih.

Za raziskovalne organizacije, ki svojih obrazcev ne bodo vrnile na navedena naslova do predpisanega roka, bo agencija štela, kot da člani programskih skupin niso vpeti v projekte OP-EU.

Številka: 6316-2/2012-1

Dr. Franci Demšar,
direktor

 

Priloga:

  • Vzorec obrazca - Vpetost članov programske skupine v tekoče projekte Okvirnih programov Evropske unije:
Stran ureja: Mateja Gašpirc Datum: 30.05.2012