Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 14. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 - ZPOP-1A), 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 128. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15), 72. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13-ZDavNepr., 17/14, 22/14 – odl. US in 24/15) ter na podlagi 6. in 7. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12), ministrica za izobraževanje, znanost in šport, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejmejo

Spremembe in dopolnitve Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v obdobju 2011 do 2020


 

ki določa obliko in način izvedbe ter financiranja Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« (v nadaljevanju: CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« ) za obdobje od 2011 do 2020, in sicer:

1. Za 3.b točko se doda nova 3.c točka, ki se glasi:

"Izvedba četrtega javnega razpisa CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« je predvidena za leto 2018."

2. Spremeni se druga alineja drugega odstavka 4. točke tako, da se glasi: • »prednostne tematske sklope in«

3. Za 6.b točko se doda nova 6.c točka, ki se glasi:

"Okvirni obseg sredstev za javni razpis CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri" v letu 2018, s trajanjem projektov do največ 3 leta, je 3.350.000,00 EUR, skladno s proračunskimi možnostmi."

4. Za 13. točko se doda nova 13.c točka, ki se glasi:

"ARRS ob upoštevanju določb Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v obdobju 2011 do 2020 in Sprememb in dopolnitev Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v obdobju 2011 do 2020 izvede javni razpis CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2018."

 

Datum: 24. 5. 2018

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica
Številka zadeve: 631-18/2018/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Mag. Dejan Židan, minister
Številka zadeve: 631-2/2018/4

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Prof. dr. József Györkös, direktor
Številka zadeve: 6316-4/2018-1