Raziskovalna infrastruktura

Mednarodna znanstvena literatura

Razpisi in pozivi

Pogosta vprašanja - Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2020

Rokovnik
Razpis

Pogosta vprašanja:

 1. V prijavni vlogi ni jasno napisano, kaj se pričakuje pod točko 7.2. Kako pridobiti podatke iz sistema SICRIS?

Pri točki 7.2. navedite število objav slovenskih avtorjev v prijavljenih revijah v letu 2018 in 2019. Če prijavite 100 serijskih publikacij (revij), navedete ta podatek kot absoluten podatek. Če jih npr. 200, podatek o številu objavljenih člankov slovenskih avtorjev delite z 200/100. Žal je prišlo do tipkarske napake, saj smo želeli napisati revije/serijske publikacije..

 1. Kako izpolniti točko 10. (M 6.7)?

Pri točki »Povprečni strošek članka prijavljenih revij« je pod opombo 11 napisano »Navedite strošek dostopa do posameznega članka. Pri konzorcijih ga izračunate tako, da upoštevate celoten prijavljeni strošek konzorcija in dostop do člankov prijavljenih serijskih publikacij.«

To pomeni, da število dostopov pri prijavljenih revijah, pridobljenih s »Counter statistiko«, delite s ceno revij, ki jih prijavljate. Na drugi del odgovorite z da ali ne. Če imate elektronsko verzijo revije, imate praviloma tudi dostop do tekočih vsebin.

 1. Kako pripravimo prijavo, če nismo v konzorciju?

Prijavite revije, za katere želite, da jih agencija so(financira).

 1. Ali moramo skupno prijavo podpisati vsi oziroma, ali moramo imeti pooblastilo drugih institucij, sodelujočih v konzorciju?

Kot je razvidno iz prijavne vloge, prijavo podpiše odgovorna oseba prijavitelja. Glede na to, da prijava predvideva možnost navedbe seznama članov konzorcija ter njihove deleže sredstev sofinanciranja, mora prijavitelj imeti podlage za navedeno, v smislu ustreznega pooblastila oziroma dogovora.

 1. Ali bodo institucije podpisale vsaka svojo pogodbo z ARRS in če da, kdo v tem primeru odgovarja?

Institucije bodo z agencijo podpisale vsaka svojo pogodbo in v okviru tega bodo tudi odgovarjale za prejeta sredstva in izvedbo nalog, skladno z medsebojnim dogovorom.

 1. Kako formalno prijavimo konzorcij, da bo prijava pravilna?

Soprijaviteljstvo drugih konzorcijskih članic se izpelje na način, da inštitucije, ki s svojimi naročninami znanstvenih revij prispevajo k delovanju posameznega konzorcija, podajo prijavo za konzorcijske revije (prijava z obrazcem ARRS-RI-ML-01-2020; v skladu s točko 3 razpisa soprijaviteljice prijavijo zneske na temelju razdelitve sredstev v letu 2019), ki ga pošljejo koordinatorjem konzorcija. Koordinator konzorcija tako zbrane prijave soprijaviteljic priloži skupni konzorcijski prijavi. Obrazec predhodno podpiše uradna oseba konzorcijskih članic oz. institucij, ki prispeva k delovanju posameznega konzorcija. Ta prijava šteje tudi kot pooblastilo.

 1. Točka 10. prijavnega obrazca zahteva podatek »Povprečni strošek članka prijavljenih revij[1] (Opomba: Navedite strošek dostopa do posameznega članka. Pri konzorcijih ga izračunate tako, da upoštevate celoten prijavljeni strošek konzorcija in dostop do člankov prijavljenih serijskih publikacij.)«. Je potrebno navesti povprečni strošek prebranega (download) članka prijavljenih revij ali povprečni strošek članka prijavljenih revij kot izračun cene paketa revij, deljene s številom vseh člankov v tem paketu revij?

Ta podatek je samo za prijavljene serijske publikacije. Celoten strošek konzorcija delite z »downloadom« člankov iz serijskih publikacij, ki ste jih prijavili. Prijavi tudi priložite »usage report« po »counterju 5«, iz katerega bodo razvidni podatki za vsako posamezno serijsko publikacijo.

 1. Kaj je potrebno vnesti v polje za »ni dostopa« oz. v polje »je dostop«? Samo da/ne? Odstotek? Odstotek česa? Delež revij v paketu, ki so tekoče dostopne in delež, ki niso tekoče dostopne?

V polje vnesete samo »da« ali »ne«.

 1. Kako se pri paketu, ki je že v osnovi dostopen samo za cca. polovico revij, odstotek dostopnih in nedostopnih tekočih vsebin računa od celotnega paketa, ali od dela, ki je del konzorcijske ponudbe?

Samo od dela, ki je del konzorcijske ponudbe.

 1. Če koordinator prijavi vse konzorcijske revije sam: ali to pomeni, da mora iz vzajemne baze prevzeti 482 zapisov za revije konzorcija Science Direct in 389 zapisov za revije konzorcija Wiley, jih opremiti z ustreznimi podatki o zalogi in ceni? Že sam opisan postopek za 871 revij bo zahteval več dni dela, če delajo vsaj trije katalogizatorji istočasno.

Ni nobenega vzroka, da bi koordinator sam opravil vse delo pri prijavi. Delo si razdelite in ga samo koordinirate. Letos zagotovo ni potrebno tega početi, bi pa podatke v COBISS-u, če še niso urejeni, uredili do poročila o porabi sredstev, ki bo v letu 2021.

 1. Če je prijavitelj koordinator, druge članice konzorcija pa so soprijavitelji: ali zapise Z-SEZ-25 iz sistema COBISS.SI za konzorcijske revije pripravijo sodelujoče konzorcijske institucije? Če je temu tako, kako lahko na izpisu Z-SEZ-25 specificirajo, katere od prijavljenih revij so konzorcijske in katere ne? Na IZUM-u pravijo, da takega razlikovanja izpis Z-SEZ-25 ne omogoča. Če bo potrebno, ga lahko prilagodijo za prihodnje leto.

Letos lahko Z-SEZ-25 pripravijo kot do sedaj, tam, kjer ga ni mogoče skupaj za celoten konzorcij.

 1. Na kakšen način prijavitelj v prijavo vključi razdelitev sredstev po članicah, ki bodo sodelovale pri nabavi teh serijskih publikacij, na temelju razdelitve sredstev v letu 2019. Mora torej od sodelujočih članic pridobiti podatke, koliko sredstev ARRS so za posamezne revije prejele v lanskem letu? Se ta znesek vnese v izpis Z-SEZ-25 ali lahko koordinator te podatke zbere v Excelovo tabelo?

Osnova je leto 2019 in to napišite tudi v prijavi. Specificirajte, koliko sredstev gre na posamezno ustanovo, članico konzorcija. Za to zadostuje običajna tabela.

 1. Na kakšen način upravitelj konzorcija pripravi izpis Z-SEZ-25 iz sistema COBISS.SI?

V letošnjem razpisu se bo dosledno upoštevala Metodologija za ocenjevanje prijav, ne samo za prijave posameznih ustanov, temveč tudi nabavnih konzorcijev. Za nabavne konzorcije je letos tudi odprta možnost, da jih tudi formalno prijavi več ustanov skupaj. To tudi pomeni, da pri urejanju podatkov za prijavo (kar bi moralo biti že doslej) tudi formalno sodelujejo vse članice konzorcija. Nabavni konzorciji se prijavijo kot celota in od prijaviteljev pričakujemo, da bodo pri pogajanjih poskušali čim bolj znižati stroške.

Pri nabavnih konzorcijih je enak postopek kot pri individualnih prijavah. Prijaviteljice prijavijo celoten konzorcij, ki ga predstavijo z najboljšimi revijami.

Poenostavljeno bi postopek tega seznama potekal z izbiro oz. izločanjem. Ena od možnosti je naslednja: - Nabavni konzorcija posreduje v IZUM seznam vseh revij konzorcija (ISSN). - IZUM naredi dva izpisa: Kvartili in število člankov slov. avtorjev. - Temu seznamu se doda »usage report« po »counterju 5« in oblikuje skupno tabelo. - Nato se naredi optimalno tabelo in te serijske publikacije prijavi.

 1. Na kakšen način se izračuna število člankov slovenskih avtorjev iz COBISS.SI?

Podatke o objavah poiščemo v vzajemni bazi COBISS.SI z iskalno zahtevo

PY=(2018 or 2019) and sn=(<seznam številk ISSN in eISSN>).

Npr.: PY=(2018 or 2019) and sn=(2161-7953 or 0002-9300 or 1537-5390 or 0002-9602 or 1545-2115 or 0360-0572 or 1469-2112 or 0007-1234 or 2151-6227 or 0010-4159 or 1475-2999 or 0010-4175 or 1464-3596 or 0938-5428 or 1468-2672 or 0266-7215 or 1477-7053 or 0017-257X or or 0017-8012 or or 0143-781X or 1468-2346 or 0020-5850 or 1471-6909 or 0954-2892 or 1531-4804 or 0162-2889 or 1468-2478 or 0020-8833

 1. V besedilu javnega razpisa je pod točko 9.2.c navedeno, da mora prijavitelj konzorcija navesti seznam serijskih publikacij, ki se uporabijo za oceno konzorcijske nabave, ki vsebuje podatke o dejavnikih vpliva, objavah slovenskih avtorjev in uporabi teh publikacij. Koliko revij mora biti v tem seznamu? Ali je možno, da v takem primeru navedemo zgolj eno samo revijo oziroma manj kot deset revij?

V razpisni dokumentaciji (prijavna vloga) je v točki 10. [M 6.7] opredeljena Skladnost predlaganega obsega aktivnosti s predvidenimi finančnimi sredstvi za zagotavljanje gospodarske rabe sredstev. Kako se izračuna povprečni strošek članka prijavljenih revij.

Reprezentativni seznam mora vsebovati najmanj 10% vseh revij v konzorciju, in ne manj kot 20 revij.

Povprečni strošek se izračuna na naslednji način: celotna vsota konzorcija (in NE vsota izbora kvalitetnih revij) / število izposoj izbora kvalitetnih revij (in NE vseh revij konzorcija). Navedeni izračun cene članka je varovalka, ki uravnoteži seznam prijavljenih kvalitetnih revij – da prijavitelj konzorcija ne bi prijavil zgolj zelo ozek seznam kvalitetnih revij (npr. za SD zgolj 20 revij), saj je primoran seznam povečevati toliko, da dobi normalni/nižji strošek na članek.