Raziskovalna infrastruktura

Znanstvene monografije

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 6. in 9. člena Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Uradni list RS, št. 12/05 in 24/06) ter v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo) in Usmeritvami za izvedbo javnih razpisov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na področju znanstvenega tiska in sestankov v letu 2007, 630-24/2006/14, z dne 19.10.06), ki jih je izdal minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2007

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
  • natisa izvirnih znanstvenih monografij slovenskih avtorjev ter virov z uvodno študijo in komentarjem,
  • natisa prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik,
  • natisa prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik, pomembnih za razvoj znanstvene vede in slovenske znanstvene terminologije.
 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis:
  Na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih monografij se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji, založbe ter samozaložbe in društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
 1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
  Pogoji za sofinanciranje natisa izvirnih znanstvenih monografij oziroma natisa prevoda znanstvenih monografij so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za sofinanciranje znanstvenega tiska in znanstvenih sestankov v letu 2007 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija) in v Pravilniku o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Uradni list RS, št. 12/05 in 24/06; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Oba dokumenta sta sestavni del razpisne dokumentacije.

  Prijava na javni razpis mora vsebovati:
  • v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: ARRS-ZM-01-2007 – PRIJAVNA VLOGA ZA SOFINANCIRANJE IZDAJANJA ZNANSTVENIH MONOGRAFIJ
  • in samostojne priloge:
   • recenzija I. (obrazec: ARRS-ZM-02-2007)
   • recenzija II. (obrazec: ARRS-ZM-02-2007)
   • dokončen rokopis monografije na CD-ROM-u;
   • pogodba avtorja s tujim založnikom (če bo prevod slovenskega avtorja objavljen v tujini) oz. dokazilo, da je monografija sprejeta v tisk pri tujem založniku.
   • izjava prijavitelja (pravilo "de minimis"). To izjavo podajo le prijavitelji, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev (gospodarske družbe), in sicer gre za izjavo prijavitelja, da za kritje stroškov, ki bodo predmet sofinanciranja, ni prejel sredstev iz drugih virov državnega proračuna (pravilo "de minimis").
 1. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:
  • pomen monografije za razvoj znanstvenega področja;
  • aktualnost monografije;
  • pomen monografije za razvijanje znanstvene in strokovne terminologije;
  • reference avtorja;
  • poseben pomen za slovenski ali mednarodni prostor;
  • relevantnost avtorja, ki se odraža skozi pridobljena sredstva za raziskovalne projekte, ki niso sredstva agencije.

Podrobneje so merila določena v metodologiji.

 1. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper sklep
  Sklep o izboru prijav za sofinanciranje znanstvenih monografij sprejme Upravni odbor agencije. Upravni odbor agencije odloči tudi o pritožbi zoper sklep o izboru prijav. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Pravilnik in Metodologija.
   
 2. Okvirna višina sredstev javnega razpisa:
  Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 495.000,00 EUR.
   
 3. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva:
  Knjiga mora iziti v letu 2007; agenciji mora biti dostavljena do 31.12.2007. V primeru natisa prevoda monografije tujega avtorja v slovenski jezik, mora knjiga iziti do 30. junija 2008, agenciji mora biti dostavljena do 15. julija 2008.
   
 4. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za sofinanciranje znanstvenih monografij, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
  1. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s prilogami:
   • v enem izvodu v elektronski obliki brez dokončnega rokopisa na naslov razpis-monografije@arrs.si 
   • in v enem izvodu v tiskani obliki skupaj z dokončnim rokopisom na CD-ROM-u na naslov agencije.
     
  2. Pisne prijave z oznako: "Ne odpiraj - prijava na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih monografij v letu 2007" morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov agencije ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 18.04.2007 do 12. ure. V vsaki poslani pošiljki z oznako "Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih monografij v letu 2007", je lahko le ena prijava.

   Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: razpis-monografije@arrs.si do vključno 18.04.2007 do 12. ure.

   Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
    
  3. V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v roku, določenem s tem razpisom.
    
  4. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko a) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom.
    
 5. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje:
  Odpiranje prijav bo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, v sejni sobi v I. nadstropju, dne 20.04.2007.
   
 6. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
  Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od navedenega skrajnega roka za oddajo prijave na javni razpis.
   
 7. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
  Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od dneva objave razpisa vsak delavnik med 8.30. in 15. uro do vključno 17.04.2007 in med 8.30 in 10. uro do 18.04.07 pri osebi v vložišču Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana ali dobijo na spletni strani agencije. (http:/www.arrs.gov.si/sl/razpisi)
   
 8. Dodatne informacije:
  Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri ga. Marici Žvar osebno ali po telefonu 01/400-59-42, vsak delavnik od 9. do 13. ure, e-mail: marica.zvar@arrs.si.

 

Dr. Franci Demšar
Direktor

Datum: 16.03.2007
Številka: 430-20/2007-1

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 26/2007, z dne 23.03.2007.

 

Priloge: