Financiranje in nadzor

Leto 2006

Pojasnilo k pregledu financiranja raziskovalne dejavnosti za leto 2006

V Sloveniji je na področju raziskovalne dejavnosti že od leta 1958 tradicija, da so vsi prejemniki javnih sredstev objavljeni v vsakoletnem knjižnem pregledu.

Poleg tega je že od leta 1997 objavljeno poročilo in pregled financiranja raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji tudi v elektronski obliki na spletni strani. Od leta 2004 dalje so številski podatki v takšni obliki, ki omogoča nadaljnjo obdelavo.

Letos smo uvedli novost: na spletni strani objavljamo tekoče podatke o financiranju raziskovalne dejavnosti. Podatki so ažurirani enkrat mesečno, praviloma desetega v mesecu. Objavljamo tudi tekoče podatke o sredstvih namenjenih za delovanje ARRS.

V skladu s Programom dela in finančnim načrtom za leto 2006, ki ga je sprejel Upravni odbor ARRS v soglasju z Vlado RS, ARRS načrtuje financiranje znanstveno raziskovalne dejavnosti v skupni višini 34.582.192 tisoč SIT.

Tekoči podatki so podrobno prikazani v Pregledu (so)financiranja izvajanja raziskovalne dejavnosti v Sloveniji za leto 2006.

Sredstva za delovanje ARRS se vodijo in prikazujejo ločeno. ARRS načrtuje, da bo za lastno delovanje v letu 2006 prejela skupaj 748.152 tisoč SIT. V okviru teh sredstev se zagotavljajo tudi sredstva za financiranje ekspertnega sistema, promocije znanstvene dejavnosti ter izvajanje programov mednarodnega znanstvenega sodelovanja. Rekapitulacija sredstev namenjenih za delovanje ARRS po namenih in virih je razvidna iz tabele Pregled sredstev za delovanje ARRS.