Raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 102. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem besedilu: ZZrID) ter 11. člena in prvega odstavka 68. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20, 145/20 in 186/21) objavlja

 

Javni poziv za ocenjevanje raziskovalnih programov – 2022

 

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
 

2. Predmet javnega poziva

Predmet Javnega poziva za ocenjevanje raziskovalnih programov – 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni poziv) je izvedba postopka ocenjevanja raziskovalnih programov, ki so bili izbrani v financiranje na podlagi Javnega poziva za oddajo prijav za financiranje raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za preteklo obdobje financiranja, št. 6316-4/2016-3 z dne 29. 3. 2016 (objavljen na spletnih straneh agencije dne 1. 4. 2016), in Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov (Uradni list RS, št. 24/16).

Predmet javnega poziva so raziskovalni programi v obsegu letnih raziskovalnih ur in strukturi izvajalcev, veljavni na dan objave javnega poziva. Izjema velja za primere, ko posamezna raziskovalna organizacija od 1. 1. 2023 ne bo več izvajala raziskovalnega programa.
 

3. Subjekti javnega poziva

Javni poziv je namenjen raziskovalnim organizacijam, ki izvajajo raziskovalne programe iz prvega odstavka prejšnje točke javnega poziva.


4. Elementi ocenjevanja prijav (kriteriji, kazalniki in merila za ocenjevanje prijav)

Kriteriji, kazalniki, merila za ocenjevanje in postopek ocenjevanja prijav raziskovalnih programov so definirani v Pravilniku o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20, 145/20 in 186/21; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o postopkih) in konkretizirani v Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020, 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021, 6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021, 6319-2/2013-64 z dne 5. 7. 2021 in 6319-2/2013-65 z dne 6. 12. 2021 (v nadaljnjem besedilu: metodologija) (v poglavjih A. Splošno in H. Raziskovalni programi, točka III. Elementi ocenjevanja prijav).

Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih programov so:

 • Znanstvena odličnost raziskovalcev,
 • Relevantnost dosežkov raziskovalcev,
 • Sposobnost delovanja in vitalnost skupine raziskovalcev,
 • Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost,
 • Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav.

Kazalniki za ocenjevanje prijav so: a) Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju Znanstvene odličnosti raziskovalcev se uporabljajo naslednji kazalniki:

 • Izjemni dosežki (kazalnik 1.3.);
 • Statusna in mednarodna odličnost (kazalnik 1.6.);
 • Sodelovanje pri mednarodnih projektih ali delih mednarodnih projektov (kazalnik 1.8.).

b) Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju Relevantnosti dosežkov raziskovalcev se uporabljajo naslednji kazalniki:

 • Izkazani relevantni dosežki na področju gospodarstva, družbenih ali kulturnih dejavnosti (kazalnik 2.2.);
 • Pretok mladih doktorjev znanosti (kazalnik 2.3.);
 • Razširjanje rezultatov raziskav in varovanje intelektualne lastnine (kazalnik 2.4.).

c) Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju Sposobnosti delovanja in vitalnosti skupine raziskovalcev se uporabljajo naslednji kazalniki:

 • Struktura skupine raziskovalcev (vodja, izkušeni in mlajši raziskovalci) (kazalnik 3.1.);
 • Razpoložljivost opreme (kazalnik 3.2.);
 • Vpetost v projekte (kazalnik 3.3.).

d) Za ocenjevanje kakovosti prijav po kriteriju Znanstvene, tehnološke oziroma inovacijske odličnosti se uporabljajo naslednji kazalniki:

 • Ustreznost naslavljanja pomembnih raziskovalnih izzivov (kazalnik 4.1.);
 • Jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim vidikom, in ustreznost ciljev (kazalnik 4.3.);
 • Izvirnost zamisli (kazalnik 4.4.).

e) Za ocenjevanje po kriteriju Potencialnega vpliva zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav se uporabljata naslednja kazalnika:

 • Potencialni vpliv na razvoj na področju gospodarstva, družbenih in kulturnih dejavnosti (kazalnik 5.1.);
 • Pomen za razvoj znanosti oziroma stroke (kazalnik 5.4.).


5. Ocenjevanje prijav

V postopek ocenjevanja bodo uvrščene prijave raziskovalnih programov upravičenih subjektov iz 3. točke javnega poziva, ki bodo v tiskani obliki na naslov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prispele v roku iz 9. točke javnega poziva.

Vsako prijavo raziskovalnega programa ocenita najmanj dva tuja recenzenta. Recenzent prijavo ocenjuje po posameznih kriterijih ocenjevanja, navedenih v 4. točki javnega poziva, tako da izpolni ocenjevalni obrazec. Recenzent k številčni oceni (pri posameznem kriteriju ocenjevanja prijav dodeli oceno na polovico točke natančno) za vsak posamezen kriterij poda tudi opisno oceno, v kateri navede razloge za dodeljeno oceno. Recenzenta uskladita svoji mnenji glede ocene posamezne prijave raziskovalnega programa. Oceno prijave uskladita tako, da za vsak posamezen kriterij podata usklajene številčne in opisne ocene, seštevek teh ocen pa predstavlja skupno oceno prijave.

Če agencija v predpisanem roku ne pridobi usklajene ocene recenzentov, Občasno strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov določi tretjega recenzenta. Skupna ocena prijave je v tem primeru povprečje bližnjih dveh ocen recenzentov. Če je ena od treh ocen enaka povprečju vseh treh ocen, ta ocena velja kot skupna ocena prijave.
 

6. Sklep po izvedenem ocenjevalnem postopku

Po izvedenem postopku ocenjevanja prijav raziskovalnih programov, opredeljenem v prvem do četrtem odstavku 69. člena pravilnika o postopkih, se prijavitelju izda sklep, ki ga sprejme direktor agencije.
 

7. Pozivna dokumentacija in pravne podlage za izvedbo javnega poziva

Pozivna dokumentacija in pravne podlage:

 • Obrazec ARRS-RPROG-Prijava-2022: Prijavna vloga (točke 1–17);
 • Obrazec ARRS-RPROG-Prijava-2022-B-F-SLO: Prijavna vloga (točke 18–34) – v slovenskem jeziku;
 • Obrazec ARRS-RPROG-Prijava-2022-B-F-ANG: Prijavna vloga (točke 18–34) – v angleškem jeziku;
 • Obrazec ARRS-RPROG-Prijava-2022-Sestava skupine: Razporeditev raziskovalnih ur v programski skupini;
 • Ocenjevalni obrazec;
 • Vzorec izjave prijavitelja in izvajalcev raziskovalnega programa;
 • Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20, 145/20 in 186/21);
 • Metodologija ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020, 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021, 6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021, 6319-2/2013-64 z dne 5. 7. 2021 in 6319-2/2013-65 z dne 6. 12. 2021.

Navedeni dokumenti so sestavni del pozivne dokumentacije in so objavljeni na spletnih straneh agencije.
 

8. Prijava na javni poziv

Prijavo na javni poziv lahko odda matična RO, ki izvaja raziskovalni program, ostale RO, ki izvajajo raziskovalni program, pa oddajo izjavo v skladu z 8.1. točko javnega poziva.

Prijava na javni poziv (Obrazec Prijavna vloga ARRS-RPROG-JP-Prijava/2022) mora biti izpolnjena v slovenskem in angleškem jeziku.

Prijava na javni poziv mora vsebovati izpolnjene obrazce in prilogi:

 • Obrazec 1 (ARRS-RPROG-Prijava-2022): Prijavna vloga (točke 1–17), vključno z lastnoročnima podpisoma vodje raziskovalnega programa in zakonitega zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in žigom prijavitelja;
 • Obrazec 2 (ARRS-RPROG-Prijava-2022-B-F-SLO): Prijavna vloga (točke 18–34) – v slovenskem jeziku;
 • Obrazec 3 (ARRS-RPROG-Prijava-2022-B-F-ANG): Prijavna vloga (točke 18–34) – v angleškem jeziku;
 • Obrazec 4 (ARRS-RPROG-Prijava-2022-Sestava skupine): Razporeditev raziskovalnih ur v programski skupini;
 • Priloga 1 (ARRS-RPROG-Prijava-2022-Izjava): Izjava prijavitelja in izvajalcev raziskovalnega programa iz 8.1. točke javnega poziva (le v primeru, če raziskovalni program izvaja več RO);
 • Priloga 2: Sporazum med matično RO in izvajalci raziskovalnega programa iz 8.2. točke javnega poziva (če je relevantno).

8.1. Prijava za več izvajalcev raziskovalnega programa – izjava

V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga poleg prijavitelja izvaja tudi druga RO, mora biti priložena izpolnjena izjava prijavitelja in izvajalcev raziskovalnega programa (ARRS-RPROG-Prijava-2022-Izjava) s podpisi zakonitih zastopnikov oziroma pooblaščenih oseb prijavitelja in vseh izvajalcev raziskovalnega programa, navedenih v 10. točki prijavne vloge, ter žigi prijavitelja in izvajalcev raziskovalnega programa.

Izjavo iz prejšnjega odstavka prijavitelj priloži k tiskani obliki prijave.

Vzorec izjave je sestavni del pozivne dokumentacije.

8.2. Sporazum med matično RO in izvajalci raziskovalnega programa

Če posamezna RO od leta 2023 dalje ne bo več izvajala raziskovalnega programa, mora biti k prijavi priložen sporazum, sklenjen med matično RO in vsemi izvajalci raziskovalnega programa. Sklenjen sporazum prijavitelj priloži k tiskani obliki prijave.

8.3. Vsebina prijave kot zaključno poročilo

Vsebina 18., 19., 21., 22., 23, 24., 25., 26., 27., 28. in 32. točke prijave se šteje kot zaključno poročilo.
 

9. Oddaja prijave – način, oblika in rok

Prijavitelj mora prijavo oddati v tiskani in elektronski obliki, in sicer:

 • tiskano prijavo z vsemi izpolnjenimi obrazci (Obrazec 1, Obrazec 2, Obrazec 3, Obrazec 4) in prilogama (Priloga 1 oziroma Priloga 2), navedenimi v 8. točki javnega poziva (če sta relevantni), mora prijavitelj oddati v zaprti ovojnici z oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA - POZIV ZA PROGRAME" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana;
 • v elektronski obliki mora prijavitelj oddati izpolnjene obrazce iz 8. točke javnega poziva (Obrazec 1, Obrazec 2, Obrazec 3 in Obrazec 4) na elektronski naslov Prijava-RPROG-2022@arrs.si, pri čemer obrazce oddajte v naslednjih oblikah in poimenovanjih:
  • Obrazec 1 v obliki Word (.docx) poimenovanje Obrazca 1: ARRS-RPROG-Prijava-2022-šifra programa.docx
  • Obrazec 2 in Obrazec 3 v obliki PDF (.pdf) poimenovanje Obrazca 2: ARRS-RPROG-Prijava-2022-B-F-SLO -šifra programa.pdf, poimenovanje Obrazca 3: ARRS-RPROG-Prijava-2022-B-F-ANG-šifra programa.pdf,
  • Obrazec 4 v obliki Excell (.xlsx) poimenovanje Obrazca 4: ARRS-RPROG-Prijava-2022-Sestava skupine-šifra programa.xlsx.

Obe obliki prijave, tiskana in elektronska, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Prijava v tiskani obliki mora prispeti na naslov Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, do vključno 5. 5. 2022 do 14.00 oziroma biti oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 5. 5. 2022 do 14.00 (upošteva se poštni žig). Prijava v elektronski obliki mora prispeti na elektronski naslov Prijava-RPROG-2022@arrs.si do vključno 5. 5. 2022 do 14.00.
 

10. Datum odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijav bo v sredo, 11. 5. 2022, s pričetkom ob 11.00, na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.
 

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o rezultatih ocenjevanja raziskovalnih programov

Prijavitelji bodo o rezultatih ocenjevanja raziskovalnih programov obveščeni predvidoma v septembru 2022.
 

12. Kraj, čas in osebe, pri katerih lahko zainteresirani dvignejo pozivno dokumentacijo

Javni poziv in pozivna dokumentacija sta dostopni na spletni strani agencije (http://www.arrs.si/sl/razpisi/). 

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom dobijo vsi zainteresirani pri kontaktnih osebah: Silvia Bodanec (tel. št.: 01/400-59-34; e-naslov silvia.bodanec@arrs.si), Ernesta Mlakar (tel. št.: 01/400-59-74; e-naslov ernesta.mlakar@arrs.si) in Urša Novak (tel. št.: 01/400-59-40;  e-naslov ursa.novak@arrs.si) vsak delovnik v času uradnih ur.
 

 

Številka: 6316-1/2022-6
Datum: 21. 3. 2022


Prof. dr. Mitja Lainščak,
v. d. direktorja

 

 

Pozivna dokumentacija in pravne podlage: