Raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik
Kratka navodila

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, na podlagi 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11), 4. člena Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/2003) in Sklepa o javnem razpisu za podelitev koncesij za raziskovalne programe v letu 2013, št. 430-160/2013/2, z dne 27. 5. 2013, objavlja 

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
 1. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je izbira koncesionarja za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov.

Okvirni razrez sredstev za raziskovalne programe po znanstvenih vedah (izražen kot % sproščenih sredstev raziskovalnih programov), ki se financirajo kot koncesionirana raziskovalna dejavnost v raziskovalnih organizacijah s koncesijo in katerih financiranje se konča 31. 12. 2013, je določen v Sklepu o javnem razpisu za podelitev koncesij za raziskovalne programe v letu 2013, št. 430-160/2013/2, z dne 27. 5. 2013, in sicer:

 

 Veda Raziskovalni programi koncesionarjev, v % raziskovalnih programov v RO s koncesijo - sproščena sredstva v letu 2013
Naravoslovje 24
Tehnika 4
Medicina 56
Biotehnika 5
Družboslovje 11
Humanistika 0
Skupaj (vse vede) 100

Dejanski razrez po znanstvenih vedah se v skladu s proračunskimi možnostmi določi v ocenjevalnem postopku glede na število in kvaliteto prijav.

 1. Začetek in obdobje trajanja koncesije
  Predvideni začetek oziroma nadaljevanje financiranja raziskovalnih programov je 1. 1. 2014.

Izbrane koncesionirane raziskovalne programe bo agencija financirala za obdobje treh, štirih, petih ali šestih let. Obdobje financiranja bo za posamezni raziskovalni program določeno glede na rezultate evalvacije. Izbranemu koncesioniranemu raziskovalnemu programu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur, kar pomeni, da bo s tem določen letni obseg raziskovalnih ur za vsa leta trajanja raziskovalnega programa.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
  Koncesija na področju raziskovalne dejavnosti se podeli raziskovalni organizaciji, ki nima statusa javne raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO s koncesijo) ter izpolnjuje pogoje, predpisane s Pravilnikom o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/2003 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik o koncesiji) in Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12 - v nadaljnjem besedilu: pravilnik o postopkih).
 1. Pogoji za izbor koncesionarja
  Pogoji za izbor koncesioniranih raziskovalnih programov so določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11), pravilniku o koncesiji in pravilniku o postopkih. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Pogoje, ki jih mora izpolnjevati raziskovalna organizacija za podelitev koncesije, konkretizira 17. člen pravilnika o koncesiji, in so naslednji:

 • da je pravna oseba, vpisana v evidenco agencije;
 • da izpolnjuje pogoje po zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti ter po izvršilnih predpisih, izdanih na podlagi tega zakona za opravljanje dejavnosti, za katero se razpisuje koncesija;
 • da zagotavlja zaposlitev zadostnega števila raziskovalcev oziroma strokovnih in tehničnih delavcev ter zagotavlja ustrezno vodenje izvajanja koncesionirane dejavnosti;
 • da ima ustrezno opremo, prostore in infrastrukturo za podporo izvajanja koncesionirane raziskovalne dejavnosti;
 • da zagotavlja kakovostno izvajanje koncesionirane raziskovalne dejavnosti. Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta, ki jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11) ter v skladu z metodologijo dosegati mejne vrednosti vsote kvantitativnih ocen (A1, A2 in A4 ter A1, A2, A3 in A4), ki so določene za vsako vedo oziroma področje, in sicer:

A1+A2+A4 = 3,5 naravoslovje
A1+A2+A4 = 2,5 tehnika
A1+A2+A4 = 1,5 medicina, farmacija in geologija
A1+A2+A4 = 2,5 biotehnika in biologija
A1+A2+A4 = 1,5 družboslovje
A1+A2+A4 = 2,0 humanistika

in

A1+A2+A3+A4 = 5,5 naravoslovje
A1+A2+A3+A4 = 5,0 tehnika in A3 (GOSP) = 0,2
A1+A2+A3+A4 = 2,5 medicina, farmacija in geologija
A1+A2+A3+A4 = 3,5 biotehnika in biologija
A1+A2+A3+A4 = 2,0 družboslovje in klinična medicina
A1+A2+A3+A4 = 2,5 humanistika

Vodja raziskovalnega programa mora za vse vede izpolnjevati pogoj: A' je več kot 0.

Programsko skupino sestavljajo raziskovalci in tehnični sodelavci. Raziskovalci in tehnični sodelavci morajo biti zaposleni v raziskovalni organizaciji, ki izvaja raziskovalni program. Število oziroma delež tehničnih sodelavcev, ki sodelujejo pri izvajanju raziskovalnega programa, mora biti v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11 in 56/12; v nadaljnjem besedilu: Uredba o normativih in standardih). V programski skupini sodelujejo tudi mladi raziskovalci in vodje podoktorskih projektov, ki so financirani iz drugih virov. Programsko skupino vodi vodja, ki je lahko vodja le ene programske skupine.

Programsko skupino sestavljajo vodja programske skupine, najmanj trije raziskovalci z doktoratom znanosti (skupaj najmanj štirje raziskovalci z doktoratom) ter strokovni in tehnični sodelavci iz ene ali več javnih raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: JRO) oziroma RO s koncesijo. Če se program izvaja na več JRO oziroma RO s koncesijo, mora biti v vsaki JRO oziroma RO s koncesijo v programski skupini vsaj en raziskovalec z doktoratom.

 1. Kriteriji in merila za ocenjevanje
  Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci, merila za ocenjevanje in metoda ocenjevanja predlogov raziskovalnih programov so definirani v pravilniku o postopkih in konkretizirani v metodologiji (v poglavjih A. Splošno in H. Raziskovalni programi).

Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih programov so opredeljeni v 68. členu pravilnika o postopkih, in sicer:

 • raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev
 • družbeno-ekonomska oziroma kulturna relevantnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev • raziskovalna oziroma razvojna kakovost prijave
 • relevantnost in potencialni vpliv prijave
 • izvedljivost predloga

Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (ocene A1, A2 in A4) in za posamezno znanstveno vedo, ki so opredeljene v metodologiji, pridobi in izračuna agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa (ocene A1, A2 in A4).

Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov na podlagi metodologije (ocena A3) je agencija pridobila neposredno od raziskovalnih organizacij za vse, ki so že člani programskih skupin. Agencija bo za člane programskih skupin upoštevala samo podatke, ki so vpisani v obrazce ARRS-RPROG-VPETOST-A in ARRS-RPROG-VPETOST-C v zadnjih petih letih, na katerih so odgovorne osebe s podpisom jamčile za točnost podatkov.

Predlagani vodje in člani raziskovalnih programov, ki še niso člani nobene programske skupine, vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2013, objavljen na spletni strani agencije in ga do 1. 7. 2013 do 12:00 oddajo po elektronski pošti na naslov vpetost-program-2013-D@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni razpis za raziskovalne programe – podatki za vpetost« mora biti oddan tudi po običajni pošti, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana,

ravno tako do 1. 7. 2013 do 12:00. Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja ali član še ni vključen v programsko skupino.

 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa za izvajanje koncesionirane javne službe
  Predvideni obseg za realizacijo tega razpisa letno znaša 15 FTE, kar po trenutno veljavni ceni raziskovalne ure znaša okvirno 910.000 EUR. Javni razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.

  Pri prijavi za nadaljevanje financiranja raziskovalnega programa se bo upoštevala cenovna kategorija raziskovalnega programa, ki bo veljala na dan zaključka tega razpisa.

  Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 103/11 in 56/12), financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni program je 17 ur. Minimalni letni obseg financiranja posamezne raziskovalne organizacije, ki bo izvajala raziskovalni program, znaša 170 ur.
 1. Način plačila koncesionarja za izvajanje koncesionirane raziskovalne dejavnosti
  Koncesionar bo za izvajanje koncesionirane raziskovalne dejavnosti plačan v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo, na podlagi odločbe o podelitvi koncesije.

Koncesijsko pogodbo bo s koncesionarjem sklenila agencija.

 1. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja
  Znanstveni svet agencije pripravi predlog finančno ovrednotenega izbora koncesionarjev, na podlagi katerega minister, pristojen za znanost, izda odločbo o podelitvi koncesije.
 1. Prijava na javni razpis
  Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2013) izpolnjuje na spletnem portalu agencije eObrazci.

V primeru prijave nadaljevanja raziskovalnega programa, je prijava na javni razpis sestavljena iz Prijavne vloge (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2013) in Poročila o rezultatih raziskovalnega programa za obdobje 2009 – 2013 (Obrazec ARRS-RPROG-VP/2013 – v nadaljnjem besedilu: poročilo o rezultatih). Oba obrazca se izpolnjujeta na spletnem portalu agencije eObrazci. Prijavne vloge na portalu ni možno oddati dokler ni oddano poročilo o rezultatih.

Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki spletnega portala eObrazci v RO s koncesijo, zastopniki RO s koncesijo, pooblaščenci zastopnikov RO s koncesijo in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:

 • z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
 • z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v RO s koncesijo ali agencija).

Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:

 • Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2013: Prijavna vloga
 • Obrazec ARRS-RPROG-VP/2013: Poročilo o rezultatih raziskovalnega programa za obdobje 2009 - 2013
 • Sklep o javnem razpisu za podelitev koncesij za raziskovalne programe v letu 2013, št. 430-160/2013/2, z dne 27. 5. 2013
 • Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-1/2013-1 z dne 18. 3. 2013

Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Prijavna obrazca se istočasno izpolnjujeta v slovenskem in angleškem jeziku - izpolnjena morata biti v obeh jezikih.

Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebina predloga raziskovalnega programa šteje za poslovno skrivnost.

 1. Način, oblika in rok za predložitev prijav
  V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga izvaja RO s koncesijo, v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega programa, se prijave oddajo skladno z 11.1. in 11.2. točko tega razpisa.

V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga RO s koncesijo izvaja poleg javne raziskovalne organizacije, v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega programa (v nadaljnjem besedilu: matična JRO), mora RO s koncesijo prijavo (prijavno vlogo in poročilo o rezultatih) na javni razpis oddati le v papirnati obliki. RO s koncesijo to stori tako, da natisnjeno prijavo, ki jo je matična JRO skladno z določili Javnega poziva za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009 – 2013, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, oddala na spletnem portalu agencije eObrazci, posreduje na agencijo. Prijava, ki jo RO s koncesijo odda v papirnati obliki na javni razpis, mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oz. pooblaščene osebe RO s koncesijo, vodje raziskovalnega programa in žigom RO s koncesijo ter v skladu z roki in določili tega razpisa (tretji in četrti odstavek 11.2. točke tega razpisa).

11.1. Oddaja prijavne vloge in poročila o rezultatih z digitalnim podpisom
Prijava na javni razpis se kot prijavna vloga na obrazcu ARRS-RPROG-JP-Prijava/2013 in poročilo o rezultatih na obrazcu ARRS-RPROG-VP/2013 izpolnita in oddata na spletni portal agencije eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oz. pooblaščena oseba RO in vodja raziskovalnega programa). Prijave (prijavne vloge in poročila o rezultatih) morajo biti oddane do vključno 1. 7. 2013 do 12:00.

Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog in poročil o rezultatih ne oddajajo zadnji dan pozivnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je oddana na spletni portal ARRS eObrazci do 1. 7. 2013 do 12:00.

11.2. Oddaja prijavne vloge in poročila o rezultatih brez digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj in/ali vodja raziskovalnega programa nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci) in v papirnati obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oz. pooblaščene osebe RO s koncesijo in vodje raziskovalnega programa ter žigom RO s koncesijo.

Obe obliki prijave, elektronska in papirnata, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Papirnato prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici, z oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA - RAZPIS ZA PROGRAME" in obvezno oznako prijave s spletnega portala ARRS eObrazci (ARRS-RPROG-JP-Prijava/2013/...), z oznako vede na ovojnici (prepišite vedo iz 6. točke prijavne vloge) ter nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku oddana v elektronski in papirnati obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je v elektronski obliki oddana na spletni portal ARRS eObrazci do 1. 7. 2013 do 12:00 in v papirnati obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 1. 7. 2013 do 12:00. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno po pošti iz Slovenije do 1. 7. 2013 do 12:00 (poštni žig).

11.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 11.1. - elektronska; točka 11.2. - elektronska in papirnata) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku.

 1. Datum odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijavnih vlog bo v sredo, 3. 7. 2013 ob 10:00 na sedežu agencije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene prijave.

Nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za prijavo na razpis ali na kateri razpis se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) in prepozno oddanih oziroma prispelih prijav, komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in jih bo vrnila prijaviteljem.

Nepopolne prijave bodo obravnavane skladno s pravilnikom o koncesiji.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo obveščeni o izboru koncesioniranih raziskovalnih programov, predvidoma v mesecu decembru 2013.

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  14.1.
  Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

  14.2. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na spletni strani agencije http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (kontaktni osebi: Silvia Bodanec, tel.: 01/400-59-34 in Marko Belavič, tel.: 01/400-59-41).

Številka: 6316-4/2013-4
Datum: 28. 5. 2013

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
dr. Franci Demšar
direktor

Objavljeno v Ur. l. RS, št. 47/2013, z dne 31.05.2013.

 

Pozivna dokumentacija: