Raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02, 115/05-ZDru-1 in 112/07) ter 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, št 0071-4/2009/4 z dne 11.3.2009 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 64. redni seji, dne 11.3.2009, sprejel

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov

1. člen

V prvem odstavku 8. člena Pravilnika o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov (Uradni list RS, št. 23/08) se za besedo "sestavljajo" doda besedilo "vodja infrastrukturne skupine,".

V drugem odstavku se tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »ARRS na predlog vodje infrastrukturne skupine izpelje zamenjavo oziroma vključitev dodatnega raziskovalca, na predlog odgovorne osebe JRO ali RO pa zamenjavo vodje infrastrukturne skupine, ko dobi pozitivno mnenje ZSV.«

Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se glasi: " Člani infrastrukturne skupine so lahko obremenjeni v obsegu 0,5 ali 1 ekvivalent polne zaposlenosti (v nadaljnjem besedilu: FTE)."

2. člen

Prvi stavek tretjega odstavka 12. člena se spremeni, tako, da se glasi:

"Minimalni obseg financiranja programske skupine, ki deluje samo v javnih raziskovalnih zavodih, je določen s 3 FTE kategorije A."

V drugem stavku se za besedo "FTE" doda besedilo "kategorije A".

Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se glasi: "Obseg financiranja infrastrukturne skupine se v plačnem FTE določi za celotno obdobje izvajanja infrastrukturnega programa, obseg sofinanciranja neposrednih materialnih stroškov in stroškov storitev ter amortizacije pa na letni ravni na temelju predloženih letnih finančnih načrtov JRO oziroma RO."

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

3. člen

V drugem odstavku 14. člena se v oklepaju za besedilom "vsaj 60% polnega delovnega časa" doda besedilo "oziroma kot direktor javnega raziskovalnega zavoda".

V tretjem odstavku se besedilo " Z enakim obsegom sredstev kot programska skupina iz prejšnjega odstavka se financira" nadomesti z besedilom "Financira se".

4. člen

15. člen se spremeni, tako, da se glasi:

"ARRS vsako leto do prvega septembra v skladu z razpoložljivimi sredstvi državnega proračuna in na predlog programskih skupin določi in objavi kvoto raziskovalcev na programsko skupino, ki so deležni vzpodbud v skladu s tem členom.

Povečan obseg sredstev za visokošolsko organizacijo se določi glede na obseg letno prevzetih pedagoških obveznosti na visokošolski organizaciji in je lahko največ 340 ur kategorije A na raziskovalca, če je pedagoških obveznosti več kot ali enako 20% polne zaposlitve. Če je pedagoških obveznosti manj kot 20% polne zaposlitve, se število dodatnih ur ustrezno zmanjša.

Povečan obseg sredstev za programsko skupino, iz katere izhajajo raziskovalci, ki so vključeni v pedagoški proces, je za posameznega vključenega raziskovalca manjši ali enak kot povečan obseg sredstev za visokošolsko organizacijo. Do teh sredstev so upravičene samo programske skupine, ki niso znotraj visokošolske organizacije.

Predlog o spremembi financiranja programskih skupin, ki ga pripravi JRO oziroma RO sprejme Upravni odbor ARRS."

5. člen

Za 15. členom se doda 15. a člen, ki se glasi:

15. a člen

(dodatno financiranje zaradi povečane raziskovalne aktivnosti v Republiki Sloveniji in EU)

Financiranje programske skupine se lahko vsako leto poveča zaradi povečane raziskovalne aktivnosti v Republiki Sloveniji in EU. Povečanje financiranja obsega 10% vrednosti projektov (temeljni, aplikativni, podoktorski, ciljni raziskovalni projekti, evropski okvirni programi), ki jih sodelavci programske skupine v tekočem letu zaključijo.

Sredstva iz prejšnjega odstavka se dodelijo po obstoječi kategoriji raziskovalne ure. Pri aplikativnih in ciljnih raziskovalnih projektih se upoštevajo sredstva, ki jih nakaže ARRS, pri evropskih projektih pa podatki, ki jih ARRS pridobi na podlagi 13. člena tega pravilnika.

Povečanje financiranja se izvede v letu po zaključku projekta. Če se raziskovalni program izvaja na več RO, se to upošteva pri dodelitvi dodatnih sredstev glede na to, na kateri RO se izvaja projekt iz prvega odstavka tega člena.

Povečanje financiranja traja do zaključka obdobja financiranja raziskovalnega programa, prenos teh sredstev v naslednje obdobje pa je odvisen od ocene raziskovalnega programa za naslednje obdobje.

Na osnovi povečanja sredstev programska skupina dopolni svoj program dela."

6. člen

Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 007-7/2009-1
Datum: 11.3.2009

EVA: 2009-1647-0002

Prof. dr. Tadej Bajd
Predsednik Upravnega odbora
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 23/2009, z dne 27.3.2009.