Raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07), 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) in po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-9/2009-3 z dne 2.10.2009, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 27. dopisni seji dne 8.10.2009 sprejel

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov

1. člen

V Pravilniku o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov (Uradni list RS, št. 23/08 in 23/09) se na koncu prvega odstavka 3. člena pred piko doda besedilo "(instrumentalna podpora, podpora znanstvenim zbirkam, popularizacija znanosti in podpora raziskovalnim programom, ki vsebujejo elemente instrumentalnega centra ali znanstvene zbirke)".

2. člen

V četrtem odstavku 7. člena se v četrtem stavku za besedama "dodatnega člana" in vejico doda besedilo "zamenjavo vodje programa pa na temelju predloga odgovorne osebe JRO oziroma RO,".

3. člen

V drugem in četrtem odstavku 14. člena se številko "60" nadomesti s številom "80".

4. člen

V prvem odstavku 15. člena se črta besedilo "do prvega septembra" in se doda nov drugi stavek, ki se glasi: "Visokošolska organizacija je lahko financirana za največ 340 ur kategorije A na 10 študentov v tekočem šolskem letu.".

5. člen

V prvem odstavku 15. a člena se črta besedilo "ciljni raziskovalni projekti,".

6. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.: 007-29/2009-1 Ljubljana, dne 8.10.2009

EVA 2009-1647-0009

Upravni odbor ARRS
dr. Peter Venturini
predsednik