Raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo), 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) ter po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-1/2007/14 z dne 30.03.2007 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 12. dopisni seji dne 6.4.2007 sprejel

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov

1. člen

V Pravilniku o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ( Uradni list RS, št. 12/05) se za 13. členom doda nov 13.a člen, ki se glasi:

"13.a člen

(dodatno letno sofinanciranje)

Programsko skupino se lahko dodatno sofinancira, če izkaže sodelovanje v projektih okvirnih programov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU). Programski skupini, ki je vključila v tekoči projekt okvirnega programa EU tudi gospodarsko organizacijo iz Republike Slovenije kot sodelujočo partnerico, se dodatna sredstva povečajo še za 10%.

Letna višina sredstev se določi na podlagi dokazil, ki jih raziskovalna organizacija, izvajalka raziskovalnega programa, na podlagi poziva posreduje ARRS, pri čemer se upošteva višina odobrenih sredstev iz tekočih projektov okvirnih programov EU, preračunana na letno vrednost. Programska skupina nameni sredstva iz prejšnjega odstavka za financiranje stroškov blaga in storitev ter amortizacije, nastalih pri izvajanju tega raziskovalnega programa.".

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.: 007-8/2007-1
Ljubljana, dne 6.4.2007
EVA 2007-1647-0001

Predsednik Upravnega odbora
prof. dr. Tadej Bajd