Raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07), 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) in po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-3/2010/5 z dne 8. 10. 2010, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 12. seji dne 27. 10. 2010 sprejel

 

Pravilnik o spremembah Pravilnika o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov

1. člen

V Pravilniku o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov (Uradni list RS, št. 23/08, 23/09 in 86/09) se 14., 15. in 15.a členi črtajo.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.: 007-10/2010-3
Ljubljana, dne 27.10.2010
EVA 2010-1647-0004

dr. Peter Venturini
predsednik Upravnega odbora ARRS