Mladi raziskovalci

Razpisi in pozivi

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana na podlagi 94. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13-popr. in 92/14), v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - UPB1, 61/06 -ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), in ob upoštevanju Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25 z dne 25. 1. 2016-uradno prečiščeno besedilo, objavlja

Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2016

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega poziva
  Predmet Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2016 (v nadaljnjem besedilu: javni poziv) je dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2016 in določitev okvirnega števila mentorskih mest raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnih programov oziroma za raziskovalne programe, ki so se pričeli izvajati pred letom 2015, za obdobje od leta 2015 do izteka financiranja.

Razdelitev razpisanih mentorskih mest v letu 2016 po vedah:

Znanstvena veda Število MR
Naravoslovje 54*
Tehnika 55
Medicina 18
Biotehnika 16
Družboslovje 17*
Humanistika 15
SKUPAJ 175

* na naravoslovju in družboslovju je Znanstveni svet agencije, na seji dne 1. 2. 2016, pri določitvi razpisanega števila mest na omenjenih vedah upošteval izravnavo z letom 2015, v katerem je bilo omenjenima vedama dodeljeno dodatno mentorsko mesto.

 1. Subjekti javnega poziva
  Javni poziv je namenjen raziskovalnim organizacijam, ki izvajajo raziskovalne programe in imajo statusno obliko zavoda. Za raziskovalni program je dovoljena samo ena prijava, ki jo odda matična raziskovalna organizacija.
   
 2. Kriteriji in merila za dodelitev mentorskih mest
  Kriteriji in merila za določitev mentorskih mest na programsko skupino so določeni v Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik o postopkih) in konkretizirani v Metodologiji za ocenjevanje prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25 z dne 25. 1. 2016-uradno prečiščeno besedilo (v nadaljevanju: metodologija).

Število mentorskih mest na programsko skupino med trajanjem raziskovalnega programa se določi glede na oceno kakovosti programa, velikost programa in tip raziskovalne organizacije, v kateri se izvaja program ter glede na število razpisanih mest na vedo.

Raziskovalni program se razvrsti na raziskovalno področje, ki ga je raziskovalna organizacija navedla ob prijavi raziskovalnega progama kot primarno raziskovalno področje.

I. Parametri za določitev števila mentorskih mest

Ocena kakovosti raziskovalnega programa
Kakovost raziskovalnega programa je določena z obdobjem financiranja raziskovalnega programa.

Velikost programa
Velikost programa je določena z letnim obsegom sredstev raziskovalnega programa v FTE (Spr ).

Tip raziskovalne organizacije
Raziskovalne organizacije, ki imajo statusno obliko zavoda in izvajajo raziskovalne programe, se po tipu delijo na:

 • visokošolske zavode (univerze, samostojni visokošolski zavodi) in klinike ter
 • ostale institucije.

Pri tipu raziskovalne organizacije se upošteva le matična raziskovalna organizacija raziskovalnega programa.

Strokovna služba po enačbi, navedeni v poglavju C metodologije, izračuna povprečno letno število mentorskih mest na programsko skupino, povprečno letno število mentorskih mest na raziskovalno področje in število mentorskih mest na programsko skupino za čas trajanja raziskovalnega programa (zaokroženo na dve decimalki).

II. Določitev števila mentorskih mest po programskih skupinah za leto 2016 in okvirnega števila mentorskih mest po programskih skupinah za čas trajanja raziskovalnega programa

Strokovno telo določi število mentorskih mest na raziskovalno področje na podlagi vsote izračunanega povprečnega letnega števila mentorskih mest za posamezno programsko skupino na raziskovalnih področjih, in sicer:

 1. za osnovo uporabi izračunano število mentorskih mest na raziskovalno področje na dve decimalki natančno,
 2. upošteva razliko med izračunanimi in dodeljenimi mentorskimi mesti na raziskovalno področje (malus oziroma bonus), ki je bila določena pri javnem pozivu za predhodno leto. Malus in bonus se odšteje oziroma prišteje k izračunanemu številu mentorskih mest po raziskovalnih področjih,
 3. določi mentorska mesta raziskovalnim področjem, ki so bližja celim številom (matematično zaokroži navzgor oziroma navzdol),
 4. v primeru, da imata dve raziskovalni področji ali več raziskovalnih področij enako razliko do celega števila in na vedi ni dovolj mentorskih mest, da bi bila možna dodelitev mentorskega mesta vseh raziskovalnim programom, pri določitvi mentorskega mesta raziskovalnemu področju upošteva delež vrhunskih programov na področju (t. j. delež 6-letnih raziskovalnih programov). Če na raziskovalnih področjih ni vrhunskih programov, se upošteva delež zelo kakovostnih programov ( t. j. delež 5-letnih raziskovalnih programov),
 5. določi malus oziroma bonus na raziskovalno področje, ki se upošteva v postopku dodelitve mentorskih mest na raziskovalno področje v prihodnjem letu.

Določitev števila mentorskih mest po programskih skupinah poteka po raziskovalnih področjih, na podlagi:

 1. določenega števila mentorskih mest na raziskovalno področje in
 2. izračunanega povprečnega letnega števila mentorskih mest na programsko skupino, zaokroženega na dve decimalki ter
 3. upoštevane razlike med izračunanim in dodeljenim številom mentorskih mest na programsko skupino (malus oziroma bonus), ki je bila določena pri javnem pozivu za predhodno leto. Malus oziroma bonus se odšteje oziroma prišteje k izračunanemu povprečnemu letnemu številu mentorskih mest na programsko skupino.

Če imata dve ali več programskih skupin ob upoštevanju malusov oziroma bonusov pri izračunanih povprečnih letnih številih mentorskih mest na programsko skupino enako vrednost, strokovno telo mentorsko mesto dodeli programski skupini z daljšim obdobjem financiranja. Če sta obdobji financiranja enaki, strokovno telo upošteva skupno oceno, ki jo je določilo strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov.

Strokovno telo za vsako programsko skupino določi malus oziroma bonus, ki se upošteva v postopku dodelitve mentorskih mest na programsko skupino v prihodnjem letu.

Malusi oz. bonusi se upoštevajo tudi pri raziskovalnih programih, ki se v preteklem letu niso prijavili na javni poziv.

Strokovno telo določi tudi okvirno število mentorskih mest na programsko skupino za čas trajanja raziskovalnega programa. Pri raziskovalnih programih, ki so se pričeli izvajati pred letom 2015, je okvirno število mentorskih mest določeno za obdobje od leta 2015 do izteka trajanja raziskovalnega programa.

Pri določitvi okvirnega števila mentorskih mest na raziskovalni program za čas trajanja raziskovalnega programa strokovno telo uporablja naslednjo lestvico:

 • če je izračunano število mentorskih mest za čas trajanja raziskovalnega programa celo število, je to število tudi okvirno število mentorskih mest programskim skupinam za čas trajanja raziskovalnega programa,
 • če je izračunano število mentorskih mest za čas trajanja raziskovalnega programa do 0,25 višje od celega števila, se okvirno število mentorskih mest programskim skupinam za čas trajanja raziskovalnega programa zaokroži navzdol,
 • če je izračunano število mentorskih mest za čas trajanja raziskovalnega programa od 0,26 do 0,75 višje od celega števila, je okvirno število mentorskih mest programskim skupinam za čas trajanja raziskovalnega programa interval med spodnjim in zgornjim celim številom (v primeru intervala »od 0 do 1«, strokovno telo uporabi izraz »do 1«),
 • če je izračunano število mentorskih mest za čas trajanja raziskovalnega programa za 0,76 ali 0,99 višje od celega števila, se okvirno število mentorskih mest programskim skupinam za čas raziskovalnega programa zaokroži navzgor.

Okvirno število mentorskih mest programskim skupinam za čas trajanja raziskovalnega programa (oziroma za obdobje od leta 2015 do izteka trajanja programa v primeru, da se je raziskovalni program pričel pred letom 2015) se lahko v času izvajanja raziskovalnega programa spremeni skladno z razpisanim številom mentorskih mest za posamezno leto ter s spremembami obsega in dolžine financiranja raziskovalnih programov.

 1. Pravna sredstva
  Prijavitelj lahko zoper odločitev o rezultatih izbora prijav vloži v 15 dneh od prejema obvestila ugovor. O ugovoru odloči Upravni odbor agencije.
   
 2. Okvirna višina sredstev javnega poziva
  Realizacija tega razpisa za leto 2016 je predvidena v okvirnem obsegu 175 mentorskih mest, kar okvirno letno pomeni 5.250.000,00 EUR. Poziv bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.
   
 3. Doba usposabljanja mladih raziskovalcev
  Doba usposabljanja mladih raziskovalcev bo skladna z določili pravilnika o postopkih. Predvideni začetek financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev je oktober 2016. Višina sredstev za usposabljanje mladega raziskovalca bo določena na podlagi kategorije cene raziskovalne ure programske skupine mentorja. Tako določena kategorija cene raziskovalne ure velja za celotno obdobje usposabljanja.
   
 4. Prijava na javni poziv
  Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-MR-JP-Prijava/2016 izpolnjuje na spletnem portalu agencije eObrazci. Prijaviteljem svetujemo, da prijave ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

Spletni portal eObrazcilahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki spletnega portala eObrazci v matični JRO, zastopniki matične JRO, pooblaščenci zastopnikov matične JRO in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:

 • z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
 • z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v JRO ali agencija).

8.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom

Prijava na javni poziv se izpolni in odda na spletnem portalu agencije eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oz. pooblaščena oseba RO in vodja raziskovalnega programa). Prijava mora biti oddana do vključno 9. 3. 2016 do 14:00.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je oddana na spletni portal agencije eObrazci do 9. 3. 2016 do 14:00.

8.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj in/ali vodja raziskovalnega programa nima/ta digitalnega potrdila, se prijava na javni poziv odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal agencije eObrazci) in v papirnati obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oz. pooblaščene osebe matične JRO in vodje raziskovalnega programa ter žigom matične JRO.

Obe obliki prijave, elektronska in papirnata, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Papirnato prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA - Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2016" in obvezno oznako prijave s spletnega portala agencije eObrazci (ARRS-MR-JP-Prijava/2016/...) ter nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Prijava je oddana pravočasno, če prispe v glavno pisarno agencije do 9. 3. 2016 do 14:00. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno po pošti iz Slovenije do 9. 3. 2016 do 14:00 (upošteva se poštni žig).

8.3. Popolnost prijave

Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 8.1. - elektronska; točka 8.2. - elektronska in papirnata) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni poziv.

 1. Datum odpiranja prijav
  Komisija za odpiranje prijav bo v ponedeljek, 14. 3. 2016 ob 10:00 na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.

Nepravočasne in nepravilno označene prijave se s spremnim dopisom neodprte vrnejo prijavitelju.

Nepopolne prijave bodo obravnavane skladno s pravilnikom o postopkih.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu poziva
  Prijavitelji bodo o rezultatih javnega poziva obveščeni predvidoma v mesecu aprilu 2016.

Raziskovalne organizacije, katerim bo agencija dodelila mentorska mesta za leto 2016, bodo pozvane, da v roku določenem v obvestilu o dodelitvi mentorskih mest sporočijo imena kandidatov za mentorje, izbranih v dogovoru z vodji programov, ter ob upoštevanju metodologije in 94.b člena pravilnika o postopkih.

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Pozivna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo zainteresirani na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kontaktne osebe: Marko Belavič (tel.: 01/400-59-41), Matejka Ahčin (tel.: 01/400-59-36) in Nataša Dremota (tel.: 01/400-59-38).

 
Številka: 6316-2/2016-2
Datum: 11.02.2016

Prof. dr. József Györkös,
direktor
 

Pozivna dokumentacija: