Mladi raziskovalci

Novice, obvestila

Dokumentacija za nove mlade raziskovalce v letu 2014

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) obvešča raziskovalne organizacije, da morajo izbor kandidatov za mlade raziskovalce, skladno s 105. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik), opraviti do konca avgusta in do 1. septembra 2014 sporočiti agenciji imena izbranih mladih raziskovalcev.

Agenciji je treba poslati izjavo, da so bili kandidati izbrani v skladu z določbo 102. člena pravilnika.

Raziskovalna organizacija jamči, da izbrani kandidat ustreza pogojem iz 103. člena pravilnika.

Če raziskovalne organizacije do 1. septembra 2014 agenciji ne sporočijo imen kandidatov za mlade raziskovalce, mentorji izgubijo možnost financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev.

Skladno s 107. členom pravilnika je potrebno do 20. septembra 2014 za posameznega mladega raziskovalca poslati naslednjo dokumentacijo:

  • okvirni program raziskovalnega usposabljanja (obrazec: ARRS-MR/PROGRAM/2014),
  • dokazilo o diplomi oziroma potrdilo o zagovoru znanstvenega magisterija in
  • prilogo k diplomi, če se kandidat za mladega raziskovalca vpisuje v prvi letnik podiplomskega študija tretje stopnje.

Če kandidat za mladega raziskovalca ni opravil dodiplomskega oziroma magistrskega študija v Republiki Sloveniji, mora raziskovalna organizacija pred podpisom pogodbe poslati še:

  • odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji in
  • pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija oz. povprečne ocene vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju prve stopnje in podiplomskem študiju druge stopnje glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki jo pripravi RO, kjer se izvaja usposabljanje, upoštevaje sistem ocenjevanja v tujini opravljenega izobraževanja.

Če izbrani kandidat za mladega raziskovalca še ni vpisan v našo evidenco raziskovalcev, je potrebno do 20. 9. 2014 poslati še obrazec: ARRS-EV-03/2013 - Podatki o raziskovalcu za vpis v Evidenco RO - prva zaposlitev v organizaciji.

Agencija bo po prejemu vse zahtevane dokumentacije preverila ustreznost izbranih kandidatov.