Mladi raziskovalci

Novice, obvestila

Dokumentacija za nove mlade raziskovalce v letu 2013

Izvajalce usposabljanja novih mladih raziskovalcev obveščamo, da bo Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: agencija) začela financiranje usposabljanja novih mladih raziskovalcev s 1. oktobrom 2013.

Raziskovalne organizacije morajo skladno s 107. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik) poslati agenciji najkasneje do 20. 9. 2013, za posameznega mladega raziskovalca, naslednjo dokumentacijo:

  • okvirni program raziskovalnega usposabljanja (raziskovalni in študijski program),
  • dokazilo o diplomi oziroma potrdilo o zagovoru znanstvenega magisterija in
  • prilogo k diplomi, če se kandidat za mladega raziskovalca vpisuje v prvi letnik podiplomskega študija tretje stopnje.

Če kandidat za mladega raziskovalca ni opravil dodiplomskega oziroma magistrskega študija v Republiki Sloveniji, mora raziskovalna organizacija pred podpisom pogodbe poslati še:

  • odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji in
  • pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija oz. povprečne ocene vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju prve stopnje in podiplomskem študiju druge stopnje glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki jo pripravi RO, kjer se izvaja usposabljanje, upoštevaje sistem ocenjevanja v tujini opravljenega izobraževanja.

Hkrati vas obveščamo, da je potrebno do

Agencija bo po prejemu vse zahtevane dokumentacije preverila ustreznost izbranih kandidatov.

Aneksi k skupnim pogodbam za leto 2013, ki bodo vključevali nove mlade raziskovalce, bodo poslani v podpis predvidoma konec septembra oz. v začetku oktobra 2013.