Mladi raziskovalci

Novice, obvestila

Uvedba enotnega cenika za mlade raziskovalce

Skladno z dopolnitvami in spremembami uredbe o normativih je na programu mladih raziskovalcev od 1. avgusta 2012 dalje uveden enoten cenik. Enotni cenik ne pomeni znižanja obsega financiranja, nadomesti pa tri cenike. V enotnem ceniku se enako kot doslej pokriva stroške bruto plač in prispevkov za mladega raziskovalca, mentorski dodatek in stroške blaga in storitev v zvezi z usposabljanjem.

Pri določitvi višine sredstev za plače mladih raziskovalcev se upošteva:

  • višina osnovne plače, višina dodatkov in del plače za delovno uspešnost v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ki ureja raziskovalno dejavnost,
  • obdobje usposabljanja in sicer v okviru naziva mladi raziskovalec dve leti, v okviru naziva mladi raziskovalec na enovitem doktorskem študiju pa eno leto in pol ter
  • dodatek za delovno dobo v višini 0,42 odstotka. Materialne stroške in stroške storitev se financira v višini 60 odstotkov glede na višino, določeno za posamezno cenovno kategorijo pri programih oziroma projektih.

Raziskovalne organizacije mlade raziskovalce razvrščajo v nazive skladno s kolektivno pogodbo, ki ureja raziskovalno dejavnost ter drugimi predpisi. Sredstva, namenjena za usposabljanje, morajo biti v celoti porabljena za usposabljanje mladega raziskovalca. Pri porabi sredstev lahko pride do odstopanj med ekonomskimi nameni v obsegu, ki ga dopušča uredba.