Mladi raziskovalci

Novice, obvestila

Dokumentacija za nove mlade raziskovalce v letu 2012

Izvajalce usposabljanja novih mladih raziskovalcev obveščamo, da bo Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: agencija) začela financiranje usposabljanja novih mladih raziskovalcev predvidoma 1. decembra 2012.

Raziskovalne organizacije morajo skladno s 107. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik) poslati agenciji najkasneje do 20.9.2012, za posameznega mladega raziskovalca, naslednjo dokumentacijo:

  • okvirni program raziskovalnega usposabljanja (raziskovalni in študijski program),
  • dokazilo o diplomi oziroma potrdilo o zagovoru znanstvenega magisterija in
  • prilogo k diplomi, če se kandidat za mladega raziskovalca vpisuje v prvi letnik podiplomskega študija tretje stopnje.

Če kandidat za mladega raziskovalca ni opravil dodiplomskega oziroma magistrskega študija v Republiki Sloveniji, mora raziskovalna organizacija pred podpisom pogodbe poslati še:

  • odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji in
  • pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki jo pripravi RO, kjer se izvaja usposabljanje, upoštevaje sistem ocenjevanja v tujini opravljenega izobraževanja.

Hkrati vas naprošamo, da nam pošljete še:

Agencija bo po prejemu vse zahtevane dokumentacije preverila ustreznost izbranih kandidatov.

Aneksi k skupnim pogodbam za leto 2012, ki bodo vključevali nove mlade raziskovalce, bodo poslani v podpis predvidoma v novembru 2012.