Mladi raziskovalci

Novice, obvestila

Sklepanje pogodb za mlade raziskovalce v letu 2010

Izvajalce usposabljanja novih mladih raziskovalcev obveščamo, da bo Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: agencija) začela financiranje usposabljanja novih mladih raziskovalcev predvidoma 1. novembra 2010. Formalno odločitev bomo sporočili, ko bo Vlada RS potrdila rebalans programa dela ARRS, ki to omogoča.

Raziskovalne organizacije morajo skladno z 29. členom Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (v nadaljevanju: pravilnik) poslati agenciji najkasneje do 20.9.2010, za posameznega mladega raziskovalca, naslednjo dokumentacijo:

  • okvirni program raziskovalnega usposabljanja (raziskovalni in študijski program),
  • dokazilo o diplomi oziroma potrdilo o zagovoru znanstvenega magisterija in
  • prilogo k diplomi, če se kandidat za mladega raziskovalca vpisuje v prvi letnik podiplomskega študija.

Če kandidat za mladega raziskovalca ni opravil dodiplomskega oziroma magistrskega študija v Republiki Sloveniji, mora raziskovalna organizacija pred podpisom pogodbe poslati še:

  • odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji in
  • pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki jo pripravi izvajalec usposabljanja, upoštevaje sistem ocenjevanja v tujini opravljenega izobraževanja.

Hkrati vas naprošamo, da nam pošljete še:

Agencija bo prejemu vse zahtevane dokumentacije preverila ustreznost izbranih kandidatov.

Pogodbe o financiranju usposabljanja bodo poslane v podpis predvidoma v oktobru 2010.