Mladi raziskovalci

Novice, obvestila

Sklepanje pogodb za mlade raziskovalce v letu 2009

V skladu z 29. členom Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (v nadaljevanju: pravilnik) morajo raziskovalne organizacije, ki so do 1. septembra 2009 Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) sporočile imena kandidatov za mladega raziskovalca, najkasneje do 20.9.2008 agenciji za posameznega kandidata poslati naslednjo dokumentacijo:

  • okvirni program raziskovalnega usposabljanja (glejte 30. člen pravilnika),
  • seznam raziskovalnih projektov oziroma programov v okviru katerih dela mentor in kamor bo vključen mladi raziskovalec,
  • dokazilo o diplomi z dodatkom k diplomi oziroma potrdilo o zagovoru znanstvenega magisterija.

Če kandidat za mladega raziskovalca ni opravil dodiplomskega oziroma magistrskega študija v Republiki Sloveniji, mora raziskovalna organizacija pred podpisom pogodbe poslati odločbo ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo o priznavanju tujega izobraževanja za namen zaposlovanja v Republiki Sloveniji in pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na univerzah v Republiki Sloveniji.

 

POMEMBNO OPOZORILO:

Poleg zgoraj navedene dokumentacije agenciji čimprej oz. najkasneje do 20.9.2009 pošljite tudi izpolnjena obrazca:

Začetek financiranja usposabljanja novih mladih raziskovalcev v letu 2009 bo 1. oktober 2009.