Mladi raziskovalci

Novice, obvestila

Istočasno opravljanje pripravništva, sekundariata ali specializacije za mlade raziskovalce s področja medicine

V želji, da bi mladi raziskovalci s področja medicine ob doktorskem usposabljanju lahko pričeli z istočasnim programom specializacije, sekundariata ali pripravništva, Agencija za raziskovalno dejavnost vse zainteresirane seznanja s postopkom, ki to omogoča.

Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11) v 106. členu določa, da mladi raziskovalci s področja medicine, ki poleg doktorskega usposabljanja istočasno opravljajo tudi pripravništvo, sekundariat ali specializacijo, raziskovalno usposabljanje opravijo v podaljšanem času, in sicer se njihov program z zagovorom doktorata zaključi v 9 letih od vstopa v program mladih raziskovalcev (stari program) oziroma v osmih letih (novi program). Agencija v teh primerih polno financira program usposabljanja mladega raziskovalca največ 4 leta in 6 mesecev (stari program) oziroma 3 leta in 6 mesecev (novi program), tako, da se financiranje po posameznih letih razporedi, glede na čas izvajanja programa in že pridobljena javno finančna sredstva iz naslova pripravništva, sekundariata ali specializacije.

Pred začetkom usposabljanja po programu specializacije (odobrene z odločbo Zdravniške zbornice Slovenije od avgusta 2003 dalje), sekundariata ali pripravništva mora izvajalec usposabljanja predložiti nov, vsebinsko in časovno usklajen program raziskovalnega usposabljanja in usposabljanja po programu specializacije, sekundariata ali pripravništva. Program je sestavljen po naslednji dinamiki:

 • prvo in drugo leto usposabljanja je namenjeno samo raziskovalnemu usposabljanju, mladi raziskovalec opravi vse izpite po programu za podiplomski študij, kar je pogoj za začetek specializacije, sekundariata ali pripravništva
 • od tretjega do osmega oz. devetega leta potekata izmenično program raziskovalnega usposabljanja in program specializacije, sekundariata ali pripravništva, tako da se mladi raziskovalec raziskovalno usposablja vsaj 4 mesece letno.

Primer:

Če se mladi raziskovalec usposablja 4 leta in 6 mesecev do doktorata od 1. januarja dalje, ob tem pa mu je bila po 1.8.2003 odobrena specializacija, se usposablja kot mladi raziskovalec po spodnji časovni dinamiki (ob pogoju, da ima opravljene vse izpite, preden nastopi specializacijo):

 1. leto 12 mesecev samo mladi raziskovalec
 2. leto 12 mesecev samo mladi raziskovalec
 3. leto 5 mesecev mladi raziskovalec, ostali čas specializacija
 4. leto 4 mesece mladi raziskovalec, ostali čas specializacija
 5. leto 4 mesece mladi raziskovalec, ostali čas specializacija
 6. leto 4 mesece mladi raziskovalec, ostali čas specializacija
 7. leto 4 mesece mladi raziskovalec, ostali čas specializacija
 8. leto 4 mesece mladi raziskovalec, ostali čas specializacija
 9. leto 5 mesecev mladi raziskovalec, ostali čas specializacija

Če je bila za podiplomsko raziskovalno usposabljanje odobrena krajša doba, ker je mladi raziskovalec pred pridobitvijo statusa mladega raziskovalca že opravil en ali dva letnika podiplomskega študija, oziroma je že imel opravljen magisterij, se sorazmerno skrajša podaljšani čas, v katerem se lahko istočasno opravljata program raziskovalnega usposabljanja in program specializacije, sekundariata ali pripravništva.

Za financiranje usklajenega programa s področja medicine skleneta agencija in izvajalec usposabljanja aneks k temeljni pogodbi o financiranju podiplomskega raziskovalnega usposabljanja, s katerim se opredelijo obdobje raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca po posamičnih letih in roki za predložitev letnih, vmesnega ter zaključnega poročila.

V posameznem tekočem letu agencija začne polno financirati mladega raziskovalca za raziskovalno usposabljanje po prejemu pisne izjave izvajalca, v kateri izvajalec navede mesečno obdobje, ko se bo izvajal program raziskovalnega usposabljanja. Za preostale mesece tekočega leta zagotovi izvajalec financiranje mladega raziskovalca iz drugih javno finančnih sredstev, zagotovljenih izvajalcu za financiranje programa specializacije, sekundariata ali pripravništva.

Izvajalec usposabljanja daje letna poročila ob koncu vsakega tekočega leta, vmesno poročilo (sklep senata fakultete o prehodu na doktorski študij-stari program) po preteku 2,5 let raziskovalnega usposabljanja, zaključno poročilo pa ob koncu raziskovalnega usposabljanja.

Kontaktna oseba: Nataša Dremota