Mladi raziskovalci

Novice, obvestila

Pojasnila k prijavnemu obrazcu za kandidate za mentorje mladih raziskovalcev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je dne 11. marca 2005 objavila Javni poziv za predlaganje mentorjev, ki bodo v letu 2005 usposabljali mlade raziskovalce na posameznih raziskovalnih področjih.

Prijava na javni poziv mora vsebovati prijavni obrazec in samostojne priloge. Ena od teh samostojnih prilog so podatki o številu citatov (brez avtocitatov) za obdobje zadnjih 5 let. Zaradi številnih vprašanj v zvezi s citati je agencija pripravila naslednje pojasnilo:

  • Napisati je treba število citatov za obdobje zadnjih petih let (2000-2004) za članke, ki so bili objavljeni v zadnjih petih letih. Vsak tak citat se točkuje z 1 točko.
     
  • Lahko se napiše tudi število citatov za obdobje zadnjih petih let za vse objavljene članke, vendar se ti citati ne točkujejo, pač pa jih pri svoji oceni lahko uporabi koordinator.

Še pojasnilo glede definicije kaj je "avtocitat". Agencija uporablja strožjo definicijo, da je avtocitat če kdorkoli od avtorjev citira določeni članek (tudi koavtorji).

 
Pojavljata se tudi dve vprašanji v zvezi s preračunom sredstev projekta v FTE oziroma izpolnjevanjem pogojev za mentorja mladim raziskovalcem:

  • Sredstva projekta tekočega leta, ki ga ni financirala agencija ali ministrstvo, pristojno za znanost, preračunate v FTE tako, da jih delite s ceno kategorije C iz cenika za raziskovalne projekte tekočega leta. To je najbolj natančen izračun. Ker pa se cene raziskovalne ure v zadnjih treh letih bistveno ne razlikujejo lahko sredstva preračunate tudi z upoštevanjem cene raziskovalne ure kategorije C, lanskega ali letošnjega leta. Cena raziskovalne ure je vsako leto objavljena na spletni strani agencije oziroma ministrstva.
     
  • Kandidat za mentorja mlademu raziskovalcu izpolnjuje pogoje navedene v 4. točki poglavja POGOJI iz Ocenjevalnega lista, če do sedaj še ni bil mentor nobenemu mlademu raziskovalcu ali če je mentor enemu oziroma dvema mladima raziskovalcema. Kandidat ne izpolnjuje pogojev, če usposablja tri mlade raziskovalce. V drugi alinei 4. točke so našteti statusi mladih raziskovalcev, ki jih bo agencija upoštevala.