Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev mladim raziskovalcem v raziskovalnih organizacijah v letu 2005

V letu 2005 se bo iz proračuna Republike Slovenije pričelo na novo financirati 210 mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah in 45 mladih raziskovalcev v gospodarstvu. Predlogi mladih raziskovalcev, ki bodo namenjeni za prenos znanja v gospodarstvo, bodo imeli v letu 2005 prednost pri izboru za financiranje, pri čemer je pomemben kriterij tudi izjava gospodarske družbe, da bo mladega raziskovalca po usposabljanju zaposlila.

V skladu z Izhodišči in usmeritvami Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, letno politiko ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter sprejetih proračunskih sredstev za financiranje mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah ter na podlagi 4. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list št. 12/2005) se naj v letu 2005, v okviru izbora mentorjev mladih raziskovalcev, ki jih predlagajo raziskovalne organizacije ali se predlagajo sami, dodeli 210 novih mest za usposabljanje mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah na način, kot določajo te usmeritve.

 1. Pri dodeljevanju dodatnih sredstev za mlade raziskovalce so v letu 2005 prioritetne tehniške in biotehnične in medicinske znanstvene vede. Glede na delež sredstev po znanstvenih vedah v letu 2004 se bodo v letu 2005 povečala sredstva za tehniške vede za 5, biotehnične vede za 3 mlade raziskovalce in medicinske vede za 3 mlade raziskovalca. Izhodiščno razmerje med znanstvenimi vedami in raziskovalnimi področji je enako kot v letu 2004. Vsako raziskovalno področje iz šifranta Raziskovalnih področij in podpodročij Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije mora, ob izpolnjevanju vseh pogojev in kriterijev, ki jih določajo normativni akti, v letu 2005 dobiti najmanj enega mladega raziskovalca.
 1. Število dodeljenih mladih raziskovalcev po raziskovalnih področjih je v letu 2005 naslednji:

 

Raziskovalno področje Število 2005
Biokemija in molekularna biologija 5
Biologija 6
Farmacija 5
Fizika 7
Geologija 2
Kemija 8
Matematika 4
Računalniško intenzivne metode in aplikacije 1
Varstvo okolja 2
Naravoslovne vede 40
Elektr. komponente in tehnologije 1
Električne naprave 1
Energetika 3
Geodezija 1
Gradbeništvo 3
Konstruiranje 4
Materiali 4
Mehanika 1
Meroslovje 1
Procesno strojništvo 2
Proizvodne tehnologije in sistemi 4
Promet 1
Računalništvo in informatika 6
Rudarstvo in geotehnologija 1
Sistemi in kibernetika 5
Tehniška kemija 3
Tehnološko usmerjena fizika 1
Tekstilstvo in usnjarstvo 3
Telekomunikacije 4
Vodarstvo 1
Tehniške vede 50
Javno zdravstvo 1
Metabolne in hormonske motnje 1
Mikrobiologija in imunologija 2
Nevrobiologija 6
Onkologija 4
Psihiatrija 2
Reprodukcija človeka 1
Srce in ožilje 2
Stomatologija 1
Medicinske vede 20
Biotehnologija 6
Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo 1
Rastlinska produkcija in predelava 5
Urejanje krajine 1
Veterina 3
Živalska produkcija in predelava 4
Biotehniške vede 20
Ekonomija 3
Kriminologija in socialno delo 1
Narodno vprašanje 1
Politične vede 3
Pravo 3
Psihologija 1
Sociologija 3
Šport 1
Upravne in organizacijske vede 1
Urbanizem 1
Vzgoja in izobraževanje 1
Arhitektura in oblikovanje 1
Družboslovne vede 20
Antropologija 1
Arheologija 1
Etnologija 2
Filozofija 2
Geografija 2
Jezikoslovje 3
Kulturologija 1
Literarne vede 2
Muzikologija 1
Teologija 2
Umetnostna zgodovina 1
Zgodovinopisje 2
Humanistične vede 20
Skupaj 170

 

 1. Število mladih raziskovalcev po posameznih raziskovalnih področjih iz druge točke teh usmeritev predlagajo nacionalni koordinatorji, ki morajo upoštevati merila za ocenjevanje mentorjev iz 9. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah.
 1. Za dodatno financiranje nacionalnih raziskovalnih prioritet v letu 2005, ki so opredeljene v Izhodiščih in usmeritvah Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa je namenjenih 40 mladih raziskovalcev.
 1. Število mladih raziskovalcev za dodatno financiranje nacionalnih raziskovalnih prioritet je naslednje:
  1. prvemu prioritetnemu sklopu, ki obsega raziskovanje genomike in biotehnologije za zdravje, kakovosti in varnosti živil ter trajnostnega razvoja (raziskave ekosistemov) se namenijo dodatna sredstva za 19 mladih raziskovalcev, in sicer 7 za naravoslovne vede, 4 za medicinske in 8 za biotehnične vede;
  2. drugemu prioritetnemu sklopu, ki obsega raziskovanje tehnologij informacijske družbe ter raziskav iz področja državljanstva in vodenja na znanju temelječe družbe, vključno z razvijanjem človeških virov in socialne kohezivnosti ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine, ki morajo biti povezane z informacijskimi tehnologijami, se namenijo dodatna sredstva za 7 mladih raziskovalcev, in sicer 4 za tehniške in 2 za humanistične vede ter 1 za družboslovne vede, ki mora biti iz slovenskega zamejstva;
  3. tretjemu prioritetnemu področju, ki obsega raziskovanje novih materialov, novih proizvodnih postopkov in orodij ter trajnostnega razvoja (razen raziskav ekosistemov) se namenijo dodatna sredstva za 14 mladih raziskovalcev, in sicer 12 za tehniške in 2 za naravoslovne vede.
 1. Število mladih raziskovalcev za dodatno financiranje iz četrte točke teh usmeritev predlagajo predsedniki znanstveno-raziskovalnih svetov v skladu z obstoječimi normativnimi akti in ob upoštevanju skladnosti predlogov z nacionalnimi raziskovalnimi prioritetami, zagotavljanju starostne strukture in institucionalne zastopanosti.

 

Ljubljana, dne 09.03.2005

Dr. Jure Zupan
Minister