Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

V skladu z Resolucijo o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006 - 2010 (ReNRRP) (Uradni list RS 3/2006), sprejetimi proračunskimi sredstvi v okviru Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za financiranje raziskovalne dejavnosti ter na podlagi Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06, 5/07, 39/07, 23/09 in 68/09), Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri izvedbi javnega poziva za izbor mentorjev v letu 2010 upošteva naslednje usmeritve:


Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za (so)financiranje mladih raziskovalcev v okviru poziva v letu 2010

I.

 (Obseg finančnih sredstev in pričetek financiranja)

Pri izvedbi javnega poziva v letu 2010 za sofinanciranja mladih raziskovalcev se upošteva obseg sredstev, določen s proračunom Republike Slovenije ter finančnim načrtom Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS).

II.

(Usmeritve za razpis)

Pri izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladih raziskovalcev v letu 2010 je potrebno upoštevati načela in cilje, ki jih določa Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-2010 in letne izvedbene cilje, ki jih določa proračun Republike Slovenije za leti 2010 in 2011. Razdelitev mest mladih raziskovalcev mora prispevati k uresničevanju ciljev obeh dokumentov, ki so sledeči:

  • osredotočiti raziskovalne potenciale na prioritetnih razvojnih področjih, kot jih določa NRRP;
  • ohraniti delež mladih raziskovalcev v visokošolskem sektorju, pri čemer bo v tem sektorju financiranih 62% vseh mladih raziskovalcev;
  • 62 % mladih raziskovalcev mora biti financiranih na naravoslovno matematičnih in tehniških vedah;
  • povečati mednarodno mobilnost;
  • okrepiti razvoj kadrov za tehnološki razvoj in raziskovalno dejavnost in povečanje pretočnosti kadrov med univerzami, instituti in gospodarstvom; 
  • zaposljivost in visoka kakovost novih doktorjev znanosti ter razvijanje inovativnosti, kritičnega razmišljanja in odprtosti študentov.

III.

(Poročanje o uresničevanju prioritet)

30 dni po dokončnem izboru mentorjev za mlade raziskovalce Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pisno poroča Ministrstvu za visoko šolstvo znanost in tehnologijo in utemelji razdelitev letnih proračunskih sredstev za MR v skladu s cilji NRRP in proračunskimi prioritetami za leto 2010. Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS vključi to poročilo tudi v letno poročilo o delovanju agencije.

Gregor Golobič
Minister
 

Številka: 410-28/2010/1
Datum: 6.5.2010