Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za razdelitev proračunskih sredstev namenjenih financiranju usposabljanja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah v letu 2006 in v letu 2007

V skladu s sprejetim Nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom (2006-2010), letno politiko Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), proračunskimi sredstvi za financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah v letu 2006 in 2007 ter na podlagi 4. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS št. 24/06, v nadaljnjem besedilu: pravilnik). Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljnjem besedilu: agencija) sprejme v letu 2006 in v letu 2007 v financiranje po 255 novih mladih raziskovalcev.

Novi mladi raziskovalci se bodo v letu 2006 in 2007 začeli usposabljati na raziskovalnih področjih in pri mentorjih, ki bodo izbrani na javnem pozivu v letu 2006.

Strokovna telesa agencije morajo pri pripravi liste mentorjev, poleg upoštevanja splošnih pogojev in meril iz 13., 14. in 15. člena pravilnika, upoštevati tudi naslednje usmeritve ministrstva:

 1. Skladno z nacionalnimi raziskovalno-razvojnimi prioritetami se v letu 2006 in 2007 več mladih raziskovalcev usmeri v usposabljanje na naravoslovno-matematične, tehniške in biotehniške vede. Število mladih raziskovalcev po posamezni vedi je:
   
Vede 2006/2007
naravoslovno-matematične 64
tehniške 84
medicinske 25
biotehniške 36
družboslovne 20
humanistične 26
Skupaj 255
 1. Strokovna telesa naj v ocenjevalnem postopku upoštevajo prednostna področja, ki so za Slovenijo posebej perspektivna. Prednostna področja so tista, ki omogočajo poglobitev znanja, mednarodnega sodelovanja v okviru usposabljanj, znanstvene propulzivnosti in gospodarske učinkovitosti, utemeljene na vrednotah humane družbe, in tista, ki neposredno podpirajo hitrejši razvoj nosilnih gospodarskih področij, kjer se lahko zgledujemo po evropskih prioritetah, kot so:
  • informacijske in komunikacijske tehnologije,
  • napredni (novi) sintetični kovinski in nekovinski materiali in nanotehnologije,
  • kompleksni sistemi in inovativne tehnologije,
  • tehnologije za trajnostno gospodarstvo in
  • zdravje in znanost o življenju.
 1. Za področje matematike v naravoslovno-matematičnih vedah in področja jezikoslovja in zgodovine v humanističnih vedah se ob upoštevanju vseh pogojev navedenih v javnem pozivu, odobri najmanj tako število mentorjev, kot je število programskih skupin na teh področjih. Vsaj en mentor mora biti historični jezikoslovec, eden pa slovanski arheolog.
 1. Za spodbujanje znanstveno raziskovalnega dela na umetniških akademijah, se ob upoštevanju vseh pogojev navedenih v javnem pozivu, uvrstiti na listo mentorjev po enega mentorja iz Akademije za glasbo, Akademije za gledališče, film in televizijo in enega mentorja iz Akademije za likovno umetnost.

Dr. Jure Zupan,
minister

Ljubljana, 4.4.2006

Št.: 6037-18/2006