Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1 in 61/06 ZDru-1 in 112/07), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07 in 89/08) in finančnega načrta agencije za leto 2008, sprejme

SKLEP
o višini subvencije za usposabljanje mladih raziskovalcev

I.

Agencija s 1. decembrom 2008 določa višino in novo razmerje sredstev v subvenciji za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev. Višina subvencije je izračunana na podlagi določil Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 18/94, 50/94, 45/96, 40/97, 51/98, 73/98, 39/99, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01 in 85/01 in 43/06 ZKolP) in Aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 64/01), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 17/08, 58/08 in 80/08) ter Zakona o davku na izplačane plače (Uradni list RS, št. 21/06-UPB2), kot sledi:

 

Cenovna
kategorija
Podiplomec Podiplomec po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji oz. z opravljenimi organiziranimi oblikami študija na 3. bolonjski stopnji Magister
A 24.621,60 26.342,40 27.916,92
B 26.676,60 28.718,04 30.292,56
C 29.008,92 31.414,32 32.988,84
D 31.369,80 34.143,72 35.718,24

 

Podlaga za izračun letnega zneska financiranja je:

  • osnovna plača mladega raziskovalca podiplomca v višini 1.258,38 EUR in znesek za odpravo nesorazmerij v višini 53,44 EUR,
  • osnovna plača mladega raziskovalca po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji oziroma z opravljenimi organiziranimi oblikami študija na 3. bolonjski stopnji v višini 1.308,71 EUR in znesek za odpravo nesorazmerij v višini 55,58 EUR,
  • osnovna plača mladega raziskovalca magistra 1.415,51EUR in znesek za odpravo nesorazmerij v višini 44,19 EUR,
  • dodatek za delovno dobo v višini 0,33% letno
  • zakonske obveznosti 16,10 %,
  • mentorski dodatek v višini 69,03 EUR,
  • neposredni materialni in nematerialni stroški za izvajanje programa usposabljanja mladega raziskovalca. Pri določitvi višine sredstev za mlade raziskovalce se povrne do 70 % materialnih stroškov, določenih v ekvivalentu polne zaposlitve pri programih oziroma projektih.

dr. Franci Demšar
direktor

Ljubljana, 3.12.2008
Številka: 603-1/2008-189