Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 22/06-UPB1 in 61/06-ZDru-1 in 112/07), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06 in 80/07) in začasnega finančnega načrta agencije za leto 2008, sprejme

SKLEP
o višini subvencije za usposabljanje mladih raziskovalcev

I.

Agencija s 1. januarjem 2008 določa višino in novo razmerje sredstev v subvenciji za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev. Višina subvencije je izračunana na podlagi določil Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 18/94, 50/94, 45/96, 40/97, 51/98, 73/98, 39/99, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01 in 85/01 in 43/06 ZKolP) in Aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 64/1) ter pri tem upošteva znižanje zakonskih obveznosti in povišanje materialnih stroškov, kot sledi:

 

Cenovna
kategorija
Podiplomec Podiplomec po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji oz. z opravljenimi organiziranimi oblikami študija na 3. bolonjski stopnji Magister
A 23.566,92 25.297,80 26.614,08
B 25.621,92 27.673,44 28.989,72
C 27.954,24 30.369,72 31.686,00
D 30.315,12 33.099,12 34.415,40

II.

Podlaga za izračun letnega zneska financiranja so:

  • izhodiščna plača v višini 235,82 EUR,
  • količnik za mladega raziskovalca podiplomca 5,14,
  • količnik za mladega raziskovalca po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji oziroma z opravljenimi organiziranimi oblikami študija na 3. blonjski stopnji 5,34,
  • količnik za mladega raziskovalca magistra 5,64,
  • zakonske obveznosti 17,20,
  • mentorski dodatek,
  • neposredni materialni in nematerialni stroški za izvajanje programa usposabljanja mladega raziskovalca. Pri določitvi višine sredstev za mlade raziskovalce se povrne do 70 % materialnih stroškov, določenih v ekvivalentu polne zaposlitve pri programih oziroma projektih.

III.

Ta sklep prične veljati z dnem podpisa.

dr. Franci Demšar
direktor

Ljubljana, 22.01.2008
Številka: 603-1/2008-1