Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1 in 61/06 ZDru-1 in 112/07), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07, 89/08 in 102/09) in finančnega načrta agencije za leto 2010, sprejme

SKLEP
o spremembi Sklepa o začasni višini subvencije za usposabljanje mladih raziskovalcev za leto 2010 št. 603-1/2010-9 z dne 02.02.2010

I.

Agencija s 1. januarjem 2010 določa ob nespremenjeni višini subvencije novo razmerje sredstev v subvenciji za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev.

Novo razmerje sredstev v subvenciji za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev je posledica povišanja osnovnih plač plačnih razredov za 0,2 odstotka (Zakon o spremembah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-M) Uradni list RS, št. 13/10).

V drugem odstavku Sklepa o začasni višini subvencije za usposabljanje mladih raziskovalcev za leto 2010 št. 603-1/2010-9 z dne 02.02.2010 se spreminijo prva, druga in tretja alinea tako, da se glasijo:

  • osnovna plača mladega raziskovalca podiplomca v višini 1.260,90 EUR in znesek za odpravo nesorazmerij v višini 107,09 EUR,
  • osnovna plača mladega raziskovalca po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji oziroma z opravljenimi organiziranimi oblikami študija na 3. bolonjski stopnji v višini 1.311,33 EUR in znesek za odpravo nesorazmerij v višini 111,38 EUR,
  • osnovna plača mladega raziskovalca magistra 1.418,34 EUR in znesek za odpravo nesorazmerij v višini 88,55 EUR.

Struktura sredstev po posameznih cenovnih kategorijah je določena z Navodilom o porabi sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev.

Vse ostale določbe sklepa ostajajo nespremenjene.

dr. Franci Demšar
Direktor

Številka: 603-1/2010-12
Datum: 23.3.2010