Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija), na podlagi Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 12/05), Programa o prenosu prostorov in opreme iz Ministrstva za šolstvo, znanost in šport na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ter o prerazporeditvi potrebnega števila delavcev Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, ki nadaljujejo delovno razmerje v Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije s pripadajočimi prilogami (gradivo Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, številka 601-01-88/2003 z dne 22.09.2004) v skladu z določili Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 18/94, 50/94, 45/96, 40/97, 51/98, 73/98, 39/99, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01 in 85/01 – v nadaljnjem besedilu: KPRD) in Aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št: 64/01), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/94) in na podlagi Sklepa o višini subvencije za usposabljanje mladih raziskovalcev, izdaja

NAVODILO
o porabi sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev

I.

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

To navodilo podrobneje določa način določitve višine enoletnih pogodbenih sredstev za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca (v nadaljevanju: višina pogodbenih sredstev), stopnje usposabljanja mladih raziskovalcev, elemente za izračun pogodbenih sredstev, krajše usposabljanje mladega raziskovalca v tujini, namen in razmerje porabe pogodbenih sredstev in način obveščanja agencije o porabi pogodbenih sredstev.
 

II. NAČIN DOLOČITVE VIŠINE ENOLETNIH POGODBENIH SREDSTEV

2. člen

Agencija letno usklajuje višino pogodbenih sredstev za izvedbo programa študijskega in raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca s Sklepom o višini subvencije za usposabljanje mladih raziskovalcev.

3. člen

V sklepu o višini subvencije za usposabljanje mladih raziskovalcev je opredeljen enoletni znesek za cenovno kategorijo.
 

III. STOPNJE USPOSABLJANJA MLADIH RAZISKOVALCEV

4. člen

Mladega raziskovalca se glede na stopnjo strokovne izobrazbe in čas trajanja usposabljanja razporedi v naslednje stopnje usposabljanja:

 • podiplomec,
 • podiplomec po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji,
 • magister.

5. člen

Podiplomec je mladi raziskovalec na magistrskem študiju oziroma na doktorskem študiju do prejema sklepa senata ustrezne fakultete o odobritvi neposrednega prehoda na doktorski študij, ob pogoju, da ima opravljene vse obveznosti magistrskega študija, razen magistrskega dela (v nadaljevanju: sklep senata z izpolnjenimi pogoji).

Podiplomec po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji je mladi raziskovalec na doktorskem študiju po prejemu sklepa senata z izpolnjenimi pogoji.

Magister je mladi raziskovalec na doktorskem študiju.
 

IV. ELEMENTI ZA IZRAČUN VIŠINE POGODBENIH SREDSTEV

6. člen

Elementi za izračun višine pogodbenih sredstev so:

 • bruto plača mladega raziskovalca,
 • zakonsko določeni davki in prispevki,
 • mentorski dodatek,
 • neposredni materialni in nematerialni stroški za izvajanje programa usposabljanja mladega raziskovalca.
 1. Bruto plača mladega raziskovalca

7. člen

Bruto plača mladega predstavlja:

 • na magistrskem in doktorskem študiju do prejema sklepa senata o izpolnjenih pogojih:

Osnovni količnik (3,25) + dodatek 54.g člen KPRD (0,60) + dodatek 54. d člen KPRD (0,99) + dodatek aneks h KPRD (0,30) = 5.14

 • na doktorskem študiju na podlagi prejetega sklepa senata z izpolnjenimi pogoji:

Osnovni količnik (3,40) + dodatek 54.g člen KPRD (0,60) + dodatek 54. d člen KPRD (1,04) + dodatek aneks h KPRD (0,30) = 5.34

Mlademu raziskovalcu na doktorskem študiju, kateremu je s sklepom senata ustrezne fakultete odobren neposreden prehod na doktorski študij, ob pogoju, da ima opravljene vse obveznosti magistrskega študija, razen magistrskega dela, predstavlja osnovo za obračun bruto plače osnovni količnik 3,40 (napredovanje podiplomca s količnikom 3,25 za en plačilni razred na podlagi Pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja znanosti in tehnologije (Uradni list RS, št. 41/94, 65/95, 44/01 in 40/02) z dodatki.

 • na doktorskem študiju z že pridobljenim magisterijem:

Osnovni količnik (3,60) + dodatek 54.g člen KPRD (0,65) + dodatek 54. d člen KPRD (1,09) + dodatek aneks h KPRD (0,30) = 5.64

8. člen

Podlaga za izračun bruto plače mladega raziskovalca je izhodiščna mesečna plača po Kolektivni pogodbi za negospodarstvo.

9. člen

Višina bruto plače, ki se izplača izvajalski organizaciji za mlade raziskovalce vključuje:

 • dodatek za delovno dobo v višini od 0 % do 3 %,
 • dodatek iz naslova delovne uspešnosti v višini 2 % mase plač mladih raziskovalcev.

10. člen

V Spremembah in dopolnitvah Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 84/2001) je bil dodan nov 54.g člen, ki govori o mladih raziskovalcih. Mladim raziskovalcem pripada tudi dodatek po 54.d členu, ki so ga dobivali do objave navedene spremembe kolektivne pogodbe in so do njega upravičeni še naprej, kljub temu, da v 54.g členu to ni posebej izpostavljeno.

 1. Zakonsko določeni davki in prispevki

11. člen

Agencija pri izračunu višine pogodbenih sredstev upošteva prispevke in davke od bruto plače mladega raziskovalca.

Višina davkov in prispevkov delodajalca za izplačane plače se upošteva v zakonsko določeni višini.

 1. Mentorski dodatek

12. člen

Mentorski dodatek je skladen z določili KPRD. Mentor enega mladega raziskovalca je upravičen do mentorskega dodatka v višini 0,35 izhodiščne plače, mentor dveh mladih raziskovalcev do 0,60 in mentor treh do 0,80 izhodiščne plače.

 1. Neposredni materialni in nematerialni stroški

13. člen

Pri določitvi višine sredstev za mlade raziskovalce se povrne do 70 % materialnih stroškov, določenih v ekvivalentu polne zaposlitve pri programih oziroma projektih.

Neposredni materialni in nematerialni stroški zajemajo stroške v zvezi z usposabljanjem in raziskovalnim delom, kot so: šolnina, neposredni materialni stroški, ki nastajajo pri eksperimentalnem delu (kemikalije, drobni elektronski material, itd.), stroški potovanj, nakup potrebne literature, itd.
 

V. KRAJŠE USPOSABLJANJE MLADEGA RAZISKOVALCA V TUJINI

14. člen

Mladim raziskovalcem se omogoči krajše usposabljanje v tujini v obliki študijskih projektov na tujih univerzah oziroma raziskovalnih inštitutih ali izvedbe eksperimentalnega dela doktorata, v prid kakovostnejšega usposabljanja in podiplomskega študija doma, in sicer do največ enega leta in pol. V času krajšega usposabljanja mladega raziskovalca v tujini je izvajalec upravičen do polnega obroka sredstev, ki jih agencija namenja za usposabljanje mladih raziskovalcev, tudi v primeru, da je mladi raziskovalec, za čas bivanja v tujini, pridobil tujo štipendijo.
 

VI. NAMEN IN RAZMERJE PORABE POGODBENIH SREDSTEV

15. člen

Pogodbena sredstva se porabljajo po naslednji strukturi za posamezno cenovno kategorijo:

 1. podiplomci na magistrskem študiju oziroma na doktorskem študiju do prejema sklepa senata z izpolnjenimi pogoji v %:

 

  A B C D
a. bruto plača MR, mentorski dodatek in zakonske obveznosti 79,13 72,90 66,94 61,79
b. neposredni materialni in nematerialni stroški za izvajanje
programa usposabljanja MR do magisterija
20,87 27,10 33,06 38,21
  100,00 100,00 100,00 100,00
 1. podiplomci na doktorskem študiju na podlagi prejetega sklepa senata z izpolnjenimi pogoji v %:

 

  A B C D
a. bruto plača MR, mentorski dodatek in zakonske obveznosti 77,51 70,98 64,80 59,52
b. neposredni materialni in nematerialni stroški za izvajanje
programa usposabljanja MR do doktorata
22,49 29,02 35,20 40,48
  100,00 100,00 100,00 100,00
 1. magistri na doktorskem študiju v %:

 

  A B C D
a. bruto plača MR, mentorski dodatek in zakonske obveznosti 78,63 72,30 66,27 61,09
b. neposredni materialni in nematerialni stroški za izvajanje
programa usposabljanja MR do doktorata
21,37 27,70 33,73 38,91
  100,00 100,00 100,00 100,00

 

16. člen

Dovoljena odstopanja od izhodiščne strukture določene v 15. členu tega navodila so opredeljena v 32. členu Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04).
 

VII. MIROVANJE STATUSA

17. člen

Agencija lahko na podlagi pisnega sporočila izvajalca, za čas upravičene odsotnosti mladega raziskovalca z dela nad 30 delovnih dni skupaj, začasno prekine financiranje in podaljša program usposabljanja za čas mirovanja pogodbenih obveznosti.

Agencija vzpostavi status mirovanja v naslednjih primerih:

 • porodniški dopust,
 • dopust za nego in varstvo otroka,
 • daljša bolezenska odsotnost nad 30 delovnih dni skupaj, za katere izvajalec pridobi druga javno finančna sredstva,
 • v času koriščenja polovičnega delovnega časa, agencija delodajalcu plačuje polovični mesečni obrok sredstev in ustrezno podaljša pogodbeno dobo financiranja,
 • če mladi raziskovalec koristi neplačan očetovski dopust za nego in varstvo otroka v skupnem trajanju nad 30 delovnih dni.

Za vse druge oblike odsotnosti oz. koriščenja krajšega delovnega časa nad polovično tedensko delovno obveznostjo, ki jih predvideva Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in jih mora delodajalec spoštovati (npr. 15 dnevni očetovski dopust) agencija ne vzpostavlja statusa mirovanja in ne podaljšuje pogodbene dobe financiranja.
 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen

V skladu s Programom o prenosu prostorov in opreme iz Ministrstva za šolstvo, znanost in šport na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ter o prerazporeditvi potrebnega števila delavcev Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, ki nadaljujejo delovno razmerje v Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije s pripadajočimi prilogami (gradivo Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, številka 601-01-88/2003 z dne 22.09.2004) ostaja bruto plača mladega raziskovalca na enovitem doktorskem študiju, ki se usposablja po pravilih, veljavnih pred sprejemom Pravilnika o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v raziskovalne in visokošolske organizacije (Uradni list RS, št. 48/02), do izteka veljavne pogodbe nespremenjena, to je skladna z Navodili o porabi sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev z dne 11.09.2002.

19. člen

Bruto plača mladih raziskovalcev na enovitem doktorskem študiju po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji, ki se usposabljajo po pravilih, veljavnih pred sprejemom Pravilnika o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v raziskovalne in visokošolske organizacije (Uradni list RS, št. 48/02 in 36/04) in Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 12/05) in so njihove pogodbe o financiranju usposabljanja, sklenjene do vključno 05.12.2002, predstavlja vse do izteka pogodb:

 • na doktorskem študiju na podlagi prejetega sklepa senata z izpolnjenimi pogoji: Osnovni količnik (3,25) + dodatek 54.g člen KPRD (0,60) + dodatek 54. d člen KPRD (0,99) + dodatek aneks h KPRD (0,30) = 5.14

Pri določitvi bruto plače mladega raziskovalca na doktorskem študiju na podlagi prejetega sklepa senata z izpolnjenimi pogoji (katerim je bil odobren neposreden prehod na doktorski študij), agencija zaradi prevzetih obveznosti od Ministrstva za šolstvo znanost in šport sedaj Ministrstva za visoko šolstvo znanost in tehnologijo ( v nadaljevanju: ministrstvo), ohrani pravice mladim raziskovalcem določene z Navodilom o porabi sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev z dne 11.09.2002 tako, da mladim raziskovalcem izplačuje poleg osnovnega količnika v višini 3,25 in dodatkov v skladu s KPRD tudi dodatek za delovno uspešnost v višini 11%, ki jo je ministrstvo, z vidika financiranja, opredelilo na količnik 5,14, delodajalec pa je dolžan plačo obračunati skladno z veljavnimi predpisi, kar pomeni, da upošteva 15,38 % uspešnost na količnik 3,25.

20. člen

Z dnem, ko začne veljati to navodilo, preneha veljati Navodilo o porabi sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev z dne 18.08.2004.

21. člen

To navodilo začne veljati z dnem podpisa, uporablja pa se od 1.1.2005

dr. Franci Demšar
direktor

Datum: 15.02.2005

Številka: 165-1/2005/198