Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija), na podlagi Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06, 5/07, 39/07, 23/09, 68/09 in 90/09 ), Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 18/94-ZPPJZ, 50/94, 45/96, 40/97-ZDMPNU, 51/98, 73/98, 39/99-ZMPUPR, 106/99, 107/00, 84/01, 85/01 in 43/06 ZKolP, v nadaljnjem besedilu: KPRD) in Aneksov h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 64/01, 61/08 in 67/08), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/94, 32/05, 26/06, 80/07, 89/08 in 102/09), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-ZSPJS-UPB13 in 13/10), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 59/10-ZSPJS-N) ter Zakona o davku na izplačane plače (Uradni list RS, št. 21/06-UPB2) in na podlagi Sklepa o višini subvencije za usposabljanje mladih raziskovalcev za leto 2010, izdaja

NAVODILO
o porabi sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev - julij 2010

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

To navodilo podrobneje določa način določitve višine enoletnih pogodbenih sredstev za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca (v nadaljevanju: višina pogodbenih sredstev), stopnje usposabljanja mladih raziskovalcev, elemente za izračun pogodbenih sredstev, krajše usposabljanje mladega raziskovalca v tujini, namen in razmerje porabe pogodbenih sredstev in način obveščanja agencije o porabi pogodbenih sredstev.

II. NAČIN DOLOČITVE VIŠINE ENOLETNIH POGODBENIH SREDSTEV

2. člen

Agencija letno usklajuje višino pogodbenih sredstev za izvedbo programa študijskega in raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca s Sklepom o višini subvencije za usposabljanje mladih raziskovalcev.

3. člen

V sklepu o višini subvencije za usposabljanje mladih raziskovalcev je opredeljen enoletni znesek za cenovno kategorijo.

III. STOPNJE USPOSABLJANJA MLADIH RAZISKOVALCEV

4. člen

Mladega raziskovalca se glede na stopnjo strokovne izobrazbe in čas trajanja usposabljanja razporedi v naslednje stopnje usposabljanja:

 • podiplomec
 • podiplomec po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji oziroma z opravljenimi organiziranimi oblikami študija na 3. bolonjski stopnji
 • magister znanosti.

5. člen

Podiplomec je mladi raziskovalec na doktorskem študiju do prejema sklepa senata ustrezne fakultete o odobritvi neposrednega prehoda na doktorski študij, ob pogoju, da ima opravljene vse obveznosti magistrskega študija, razen magistrskega dela (v nadaljevanju: sklep senata z izpolnjenimi pogoji).

Podiplomec je tudi mladi raziskovalec vpisan na 3. stopnjo bolonjskega študijskega programa. Podiplomec po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji je mladi raziskovalec na doktorskem študiju po prejemu sklepa senata z izpolnjenimi pogoji oziroma z opravljenimi organiziranimi oblikami študija na 3. bolonjski stopnji.

Magister znanosti je mladi raziskovalec na doktorskem študiju (študijski program sprejet pred 11.6.2004) s pridobljenim naslovom magister znanosti.

IV. ELEMENTI ZA IZRAČUN VIŠINE POGODBENIH SREDSTEV

6. člen

Elementi za izračun višine pogodbenih sredstev so:

 • bruto plača mladega raziskovalca,
 • zakonsko določeni prispevki,
 • mentorski dodatek,
 • neposredni materialni in nematerialni stroški za izvajanje programa usposabljanja mladega raziskovalca.

1. Bruto plača mladega raziskovalca

7. člen

Bruto plača mladega raziskovalca se, skladno z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in glede na uvedbo novega plačnega sistema s 1. avgustom 2008, izračuna za:

Podiplomca

Plačni razred 30 (šifra delovnega mest H017002) z osnovno plačo v višini 1.484,66 EUR, ki bo v celoti dosežena ob polni uveljavitvi odprave plačnih nesorazmerij. Razlika med prevedeno osnovno plačo mladega raziskovalca v višini 1.269,10 EUR (26 plačni razred) in plačo, določeno za 30. plačni razred znaša 215,56 EUR. Razlika bo izplačana v četrtinah. Znesek za odpravo plačnega nesorazmerja (dve četrtini) od 1.7.2010 znaša 107,78 EUR.

Podiplomca po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji oziroma z opravljenimi organiziranimi oblikami študija na 3. bolonjski stopnji

Plačni razred 31 (šifra delovnega mest H017003) z osnovno plačo v višini 1.544,05 EUR, ki bo v celoti dosežena ob polni uveljavitvi odprave plačnih nesorazmerij. Razlika med prevedeno osnovno plačo mladega raziskovalca v višini 1.319,85 EUR (27 plačni razred) in plačo, določeno za 31. plačni razred znaša 224,20 EUR. Razlika bo izplačana v četrtinah. Znesek za odpravo plačnega nesorazmerja (dve četrtini) od 1.1.2010 znaša 112,10 EUR.

Magistra znanosti

Plačni razred 32 (šifra delovnega mest H018002) z osnovno plačo v višini 1.605,80 EUR, ki bo v celoti dosežena ob polni uveljavitvi odprave plačnih nesorazmerij. Razlika med prevedeno osnovno plačo mladega raziskovalca v višini 1.427,56 EUR (29 plačni razred) in plačo, določeno za 32. plačni razred znaša 178,24 EUR. Razlika bo izplačana v četrtinah. Znesek za odpravo plačnega nesorazmerja (dve četrtini) od 1.1.2010 znaša 89,12 EUR.

8. člen

Podlaga za izračun bruto plače mladega raziskovalca je KPRD in Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

9. člen

Višina bruto plače, ki se izplača izvajalski organizaciji za mlade raziskovalce vključuje dodatek za delovno dobo v višini od 0% do 1,98%.

2. Zakonsko določeni prispevki

10. člen

Agencija pri izračunu višine pogodbenih sredstev upošteva prispevke od bruto plače mladega raziskovalca.

Višina prispevkov delodajalca za izplačane plače se upošteva v zakonsko določeni višini.

3. Mentorski dodatek

11. člen

Mentorski dodatek je skladen z določili KPRD, od 20.9.2008 dalje pa z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.

4. Neposredni materialni in nematerialni stroški

12. člen

Pri določitvi višine sredstev za mlade raziskovalce se povrne do 70% materialnih stroškov, določenih v ekvivalentu polne zaposlitve pri programih oziroma projektih.

Neposredni materialni in nematerialni stroški zajemajo stroške v zvezi z usposabljanjem in raziskovalnim delom mladega raziskovalca, kot so: šolnina, neposredni materialni stroški, ki nastajajo pri eksperimentalnem delu (kemikalije, drobni elektronski material, itd.), stroški potovanj, nakup potrebne literature, udeležba na konferencah, udeležba na podjetniškem seminarju in ipd.

Izvajalec ne sme uporabljati materialnih stroškov za pokritje fiksnih stroškov zavoda ali izplačilo nadomestil, ki izhajajo iz delovnega razmerja (regres, prevoz na delo, prehrana med delom). Povračila sredstev v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov (regres, prevoz na delo, prehrana med delom) se za mlade raziskovalce dodelijo skladno s Pravilnikom o postopku in načinu izračuna povračil v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov javnim raziskovalnim organizacijam (Uradni list RS, št. 12/05 in 106/06).

V. KRAJŠE USPOSABLJANJE MLADEGA RAZISKOVALCA V TUJINI

13. člen

Mladim raziskovalcem se omogoči krajše usposabljanje v tujini v obliki študijskih projektov na tujih univerzah oziroma raziskovalnih inštitutih ali izvedbe eksperimentalnega dela doktorata, v prid kakovostnejšega usposabljanja in podiplomskega študija doma, in sicer do največ enega leta in pol. V času krajšega usposabljanja mladega raziskovalca v tujini je izvajalec upravičen do polnega obroka sredstev, ki jih agencija namenja za usposabljanje mladih raziskovalcev, tudi v primeru, da je mladi raziskovalec, za čas bivanja v tujini, pridobil tujo štipendijo.

VI. NAMEN IN RAZMERJE PORABE POGODBENIH SREDSTEV

14. člen

Pogodbena sredstva se porabljajo po naslednji strukturi za posamezno cenovno kategorijo:

 1. podiplomci v %:

 

  A B C D
a. bruto plača MR, mentorski dodatek in zakonske obveznosti 79,21 73,17 67,36 62,35
b. neposredni materialni in nematerialni stroški
za izvajanje programa usposabljanja MR do magisterija
20,79 26,83 32,64 37,65
  100,00 100,00 100,00 100,00

 

 1. podiplomci po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji oziroma z opravljenimi organiziranimi oblikami študija na 3. bolonjski stopnji v %:

 

  A B C D
a. bruto plača MR, mentorski dodatek in zakonske obveznosti 77,59 71,24 65,19 60,04
b. neposredni materialni in nematerialni stroški za izvajanje
programa usposabljanja MR do doktorata
22,41 28,76 34,81 39,96
  100,00 100,00 100,00 100,00
 1. magistri znanosti v %:

 

  A B C D
a. bruto plača MR, mentorski dodatek in zakonske obveznosti 78,64 72,49 66,60 61,54
b. neposredni materialni in nematerialni stroški za izvajanje
programa usposabljanja MR do doktorata
21,36 27,51 33,40 38,46
  100,00 100,00 100,00 100,00

15. člen

Dovoljena odstopanja od izhodiščne strukture določene v 14. členu tega navodila so opredeljena v 32. členu Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04 in 32/05, 26/06, 80/07, 89/08 in 102/09).

VII. MIROVANJE STATUSA

16. člen

Agencija lahko na podlagi pisnega sporočila izvajalca, za čas upravičene odsotnosti mladega raziskovalca z dela nad 30 delovnih dni skupaj, začasno prekine financiranje in podaljša program usposabljanja za čas mirovanja pogodbenih obveznosti.

Agencija vzpostavi status mirovanja v naslednjih primerih:

 • porodniški dopust,
 • dopust za nego in varstvo otroka,
 • daljša bolezenska odsotnost nad 30 delovnih dni skupaj, za katere izvajalec pridobi druga javno finančna sredstva,
 • v času koriščenja polovičnega delovnega časa, agencija delodajalcu plačuje polovični mesečni obrok sredstev in ustrezno podaljša pogodbeno dobo financiranja,
 • če mladi raziskovalec koristi neplačan očetovski dopust za nego in varstvo otroka v skupnem trajanju nad 30 delovnih dni,
 • če je podlaga za vzpostavitev mirovanja v drugem zakonu.

Za vse druge oblike odsotnosti oz. koriščenja krajšega delovnega časa nad polovično tedensko delovno obveznostjo, ki jih predvideva Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in jih mora delodajalec spoštovati (npr. 15 dnevni očetovski dopust) agencija ne vzpostavlja statusa mirovanja in ne podaljšuje pogodbene dobe financiranja.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen

Z dnem, ko začne veljati to navodilo, preneha veljati Navodilo o porabi sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev št. 603-1/2010-13 z dne 23.03.2010.

18. člen

To navodilo začne veljati z dnem podpisa, uporablja pa se od 1.7.2010.

dr. Franci Demšar
Direktor

Datum: 19.11.2010
Številka: 603-1/2010-28