Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06 ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-uradno prečiščeno besedilo in naslednji, v nadaljevanju: ZSJPS), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - Odl. US, 101/13 – ZdavNepr, 32/14 – ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 – odl. US, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16-ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A in 72/19) in Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20, v nadaljevanju: Uredba) v zvezi s 4. odstavkom 101. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/2021) se objavi

Začasna višina sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev
za leto 2022

 
  1. Za določitev višine in razmerja sredstev za začasno financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev, ki ne preidejo v stabilno financiranja, se za obdobje od 1. 1. 2022 dalje uporabljata višina in razmerje sredstev, ki sta veljala na dan 31.12.2021:

 

Cenovna
kategorija
Plača Prispevki
delodajalca
Stroški blaga
in storitev
Skupaj
A 1.639,20 267,64 500,70 2.407,54
B 1.639,20 267,64 706,36 2.613,20
C 1.639,20 267,64 938,93 2.845,77
D 1.639,20 267,64 1.174,95 3.081,79
E 1.639,20 267,64 1.399,69 3.306,53
F 1.639,20 267,64 1.625,32 3.532,16
 
  1. Za določitev višine in razmerja sredstev za začasno financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev na področju medicine (zdravnikov – specializantov), ki ne preidejo v stabilno financiranje, se za obdobje od 1. 1. 2022 dalje uporabljata višina in razmerje sredstev, ki sta veljala na dan 31.12.2021:
 
Cenovna
kategorija
Plača Prispevki
delodajalca
Stroški blaga
in storitev
Skupaj
A 85,53 13,77  500,70   600,00
B 85,53 13,77  706,36   805,66
C 85,53 13,77  938,93   1.038,23
D 85,53 13,77  1.174,95   1.274,25
E 85,53 13,77  1.399,69   1.498,99
F 85,53 13,77  1.625,32   1.724,62

 

Prof. dr. Robert Repnik,
direktor


Številka: 603-1/2022-1
Datum: 27. 1. 2022