Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06 ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-uradno prečiščeno besedilo in naslednji, v nadaljevanju: ZSJPS), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - Odl. US, 101/13 – ZdavNepr, 32/14 – ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 – odl. US, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16-ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 – ZIPRS2122) in Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20, v nadaljevanju: Uredba) se objavi

Začasna višina sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev
za leto 2021

 
 1. Višina in razmerje sredstev za začasno financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev za obdobje od 1. 1. 2021 dalje znaša:

 

Cenovna
kategorija
Plača Prispevki
delodajalca
Stroški blaga
in storitev
Skupaj
A 1.635,98 267,12 500,70 2.403,80
B 1.635,98 267,12 706,36 2.609,46
C 1.635,98 267,12 938,93 2.842,03
D 1.635,98 267,12 1.174,95 3.078,05
E 1.635,98 267,12 1.399,69 3.302,79
F 1.635,98 267,12 1.625,32 3.528,42

 

V izračunu višine sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev so upoštevani naslednji parametri:

 • povprečna osnovna plača mladega raziskovalca za trajanje financiranja v višini 1.515,77 evrov; izračunana je iz osnovne plače v višini 1.485,46 evrov (32. plačni razred) za obdobje treh let in osnovne plače z napredovanjem v višini 1.606,68 evrov (34. plačni razred) za eno leto usposabljanja;
 • zakonske obveznosti za prispevke na plačo za zaposlene za določen čas, v višini 16,34 %; 
 • mentorski dodatek v višini 82,31 evrov bruto ter prispevke na mentorski dodatek v višini 16,10 %;
 • dodatek za delovno uspešnost v višini 2 % od osnovne plače;
 • stroški blaga in storitev v enaki višini kot v letu 2020, zmanjšano za rast cen življenjskih potrebščin, ki znaša v letu 2020 -1,1 %.
   
 1. Skladno z 21. členom Uredbe se pri določitvi višine sredstev za plače mladih raziskovalcev  upošteva:
 • višina osnovne plače, dodatkov in dela plače za delovno uspešnost v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ki ureja raziskovalno dejavnost;
 • da je povprečni čas usposabljanja štiri leta;
 • da je dodatek za delovno dobo povprečno 0,50 odstotka od osnovne plače.
   
 1. Višina sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev na področju medicine (zdravnikov – specializantov) skladno z 28. členom Uredbe:
   
Cenovna
kategorija
Plača Prispevki
delodajalca
Stroški blaga
in storitev
Skupaj
A 82,31 13,25  500,70   596,26
B 82,31 13,25  706,36   801,92
C 82,31 13,25  938,93   1.034,49
D 82,31 13,25  1.174,95   1.270,51
E 82,31 13,25  1.399,69   1.495,25
F 82,31 13,25  1.625,32   1.720,88

 

Prof. dr. Robert Repnik,
direktor


Številka: 603-1/2021-2
Datum:  18. 1. 2021