Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06 ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-uradno prečiščeno besedilo in naslednji, v nadaljevanju: ZSJPS), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - Odl. US, 101/13 – ZdavNepr, 32/14 – ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 – odl. US, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16-ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1) in Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17 in 9/18, v nadaljevanju: Uredba) se objavi

Višina sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev za leto 2019

 1. Višina in razmerje sredstev za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev znaša:

  - od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019
 Cenovna
kategorija
Plača Prispevki
delodajalca
Stroški blaga
in storitev
Skupaj
A 1.539,04 251,30 497,32 2.287,66
B 1.539,04 251,30 701,59 2.491,93
C 1.539,04 251,30 932,58 2.722,92
D 1.539,04 251,30 1.167,01 2.957,35
E 1.539,04 251,30 1.390,24 3.180,58
F 1.539,04 251,30 1.614,34 3.404,68

V izračunu višine sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev so upoštevani naslednji parametri:

 • povprečna osnovna plača mladega raziskovalca za trajanje financiranja v višini 1.457,48 evrov; izračunana je iz osnovne plače v višini 1.428,34 evrov, (31. plačni razred) za obdobje treh let in osnovne plače z napredovanjem v višini 1.544,88 evrov (33. plačni razred) za eno leto usposabljanja;
 • zakonske obveznosti za prispevke na plačo za zaposlene za določen čas, v višini 16,34 %;
 • mentorski dodatek v višini 74,27 evrov bruto ter prispevke na mentorski dodatek v višini 16,10 %;
 • stroški blaga in storitev v enaki višini kot v letu 2018, zvišano za indeks rasti cen na drobno, ki znaša v letu 2018 1,4 %.
   

- od 1. 6. 2019 do 31. 10. 2019

 Cenovna
kategorija
Plača Prispevki
delodajalca
Stroški blaga
in storitev
Skupaj
A 1.542,86 251,91 497,32 2.292,09
B 1.542,86 251,91 701,59 2.496,36
C 1.542,86 251,91 932,58 2.727,35
D 1.542,86 251,91 1.167,01 2.961,78
E 1.542,86 251,91 1.390,24 3.185,01
F 1.542,86 251,91 1.614,34 3.409,11

V izračunu višine sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev so upoštevani naslednji parametri:

 • povprečna osnovna plača mladega raziskovalca za trajanje financiranja v višini 1.457,48 evrov; izračunana je iz osnovne plače v višini 1.428,34 evrov, (31. plačni razred) za obdobje treh let in osnovne plače z napredovanjem v višini 1.544,88 evrov (33. plačni razred) za eno leto usposabljanja;
 • zakonske obveznosti za prispevke na plačo za zaposlene za določen čas, v višini 16,34 %;
 • mentorski dodatek v višini 78,09 evrov bruto ter prispevke na mentorski dodatek v višini 16,10 %;
 • stroški blaga in storitev v enaki višini kot v letu 2018, zvišano za indeks rasti cen na drobno, ki znaša v letu 2018 1,4 %.
   

- od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019

Cenovna
kategorija
Plača Prispevki
delodajalca
Stroški blaga
in storitev
Skupaj
A 1.601,44 261,49 497,32 2.360,25
B 1.601,44 261,49 701,59 2.564,52
C 1.601,44 261,49 932,58 2.795,51
D 1.601,44 261,49 1.167,01 3.029,94
E 1.601,44 261,49 1.390,24 3.253,17
F 1.601,44 261,49 1.614,34 3.477,27

V izračunu višine sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev so upoštevani naslednji parametri:

 • povprečna osnovna plača mladega raziskovalca za trajanje financiranja v višini 1.515,77 evrov; izračunana je iz osnovne plače v višini 1.485,46 evrov (32. plačni razred) za obdobje treh let in osnovne plače z napredovanjem v višini 1.606,68 evrov (34. plačni razred) za eno leto usposabljanja;
 • zakonske obveznosti za prispevke na plačo za zaposlene za določen čas, v višini 16,34 %;
 • mentorski dodatek v višini 78,09 evrov bruto ter prispevke na mentorski dodatek v višini 16,10 %;
 • stroški blaga in storitev v enaki višini kot v letu 2018, zvišano za indeks rasti cen na drobno, ki znaša v letu 2018 1,4 %.
 1. Skladno z 21. členom Uredbe in v povezani z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju  (Uradni list RS, št. 80/18), ki spreminja uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede (dvig za 1 plačni razred s 1. 1. 2019 in 1. 11. 2019), se pri določitvi upošteva dvig za en oziroma dva plačna razreda:
 • višina osnovne plače, dodatkov in dela plače za delovno uspešnost v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ki ureja raziskovalno dejavnost;
 • da je povprečni čas usposabljanja štiri leta;
 • da je dodatek za delovno dobo povprečno 0,5 odstotka od osnovne plače.

 

Prof. dr. József Györkös,
direktor

Številka: 603-1/2019-10
Datum:  20. 6. 2019