Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06 ZDru-1 in 112/07), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07, 89/08 in 102/09) in finančnega načrta agencije za leto 2011, sprejme

SKLEP
o začasni višini subvencije za usposabljanje mladih raziskovalcev za leto 2011

Agencija določa višino in razmerje sredstev v subvenciji za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev za leto 2011. Višina subvencije je izračunana na podlagi določil Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 18/94-ZPPJZ, 50/94, 45/96, 40/97-ZDMPNU, 51/98, 73/98, 39/99-ZMPUPR, 106/99, 107/00, 84/01 in 85/01 in 43/06-ZKolP) in Aneksov h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 64/01, 61/08 in 67/08), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-ZSPJS-UPB13), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 59/10-ZSPJS-N), Zakona o davku na izplačane plače (Uradni list RS, št. 21/06-UPB2), ter Zakona o interventnih ukrepih (ZIU) (Uradni list RS, št. 94/10), kot sledi:

Cenovna
kategorija
Podiplomec Podiplomec po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji oz. z opravljenimi organiziranimi oblikami študija na podiplomskem študijskem programu tretje stopnje Magister
A 25.486,20 27.261,48 28.678,68
B 27.589,08 29.692,56 31.109,76
C 29.969,04 32.444,04 33.861,24
D 32.377,80 35.228,64 36.645,84

Podlaga za izračun letnega zneska financiranja je:

  • osnovna plača mladega raziskovalca podiplomca v višini 1.276,08 EUR in znesek za odpravo nesorazmerij v višini 108,38 EUR,
  • osnovna plača mladega raziskovalca po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji oziroma z opravljenimi organiziranimi oblikami študija na podiplomskem študijskem programu tretje stopnje v višini 1.327,11 EUR in znesek za odpravo nesorazmerij v višini 112,72 EUR,
  • osnovna plača mladega raziskovalca magistra 1.435,41 EUR in znesek za odpravo nesorazmerij v višini 89,61 EUR,
  • dodatek za delovno dobo v višini 0,33% letno,
  • zakonske obveznosti 16,10 %,
  • mentorski dodatek v višini 72,07 EUR,
  • neposredni materialni in nematerialni stroški za izvajanje programa usposabljanja mladega raziskovalca. Pri določitvi višine sredstev za mlade raziskovalce se povrne do 70 % materialnih stroškov, določenih v ekvivalentu polne zaposlitve pri programih oziroma projektih.

Način določitve enoletnih pogodbenih sredstev za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca, stopnje usposabljanja mladih raziskovalcev, elemente za izračun pogodbenih sredstev, krajše usposabljanje mladega raziskovalca v tujini, namen in razmerje porabe pogodbenih sredstev in način obveščanja agencije o porabi pogodbenih sredstev podrobneje določa Navodilo o porabi sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev.

Dr. Franci Demšar,
direktor

Številka: 603-1/2011-3
Datum: 31.1.2011