COST

Razpisi in pozivi

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 8. in 144. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/107, 9/11, 57/ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise – uradno prečiščeno besedilo, št. 4 (št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17.12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019 in 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019) objavlja 

Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020)

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov raziskovalnim organizacijam (v nadaljevanju: RO), ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (Horizon 2020 oziroma H2020). Upoštevajo se razpisi Obzorja 2020, ki jih Evropska komisija objavi na svojih spletnih straneh. Dostop do vseh razpisov Evropske komisije, ki jih upošteva ta javni razpis, se nahaja na povezavi v zavihku z nazivom H2020.   
   
 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

  Na javni razpis se lahko prijavijo RO, ki so na dan oddaje prijave na javni razpis vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.
   
 4. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in višina enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projekta

  (1) Predvideni obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 500.000 EUR.

(2) Agencija bo v okviru javnega razpisa za stroške priprave in prijave projekta izplačala enkratni finančni prispevek v znesku:

 • 2.000 EUR za pripravo in prijavo projekta, ki ga je prijavitelj prijavil kot koordinator v mednarodnem konzorciju (vsaj tri različne raziskovalne organizacije iz vsaj treh različnih držav EU oziroma pridruženih držav OP) ali kot koordinator v nacionalnem konzorciju, kadar razpis Evropske komisije predvideva nacionalni konzorcij;
 • 1.000 EUR za pripravo in prijavo projekta, pri katerem prijavitelj sodeluje kot sodelujoča organizacija v konzorciju, oziroma je prijavil projekt samostojno, kadar razpis Evropske komisije predvideva enega samega prijavitelja.

(3) Sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa je vezano na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu v okviru finančnega načrta agencije.

 1. Obdobje sofinanciranja po tem javnem razpisu

Predvideni čas izvajanja predmeta javnega razpisa je od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020 oziroma do porabe sredstev.

 1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj

(1) Do finančnega prispevka so upravičeni prijavitelji, ki po končanem celotnem ocenjevalnem postopku v recenzentski oceni dosežejo vsaj 65 % največjega možnega števila točk. V primeru dvofaznega ocenjevalnega postopka se upošteva zaključena druga faza ocenjevanja.

(2) Do finančnega prispevka so upravičeni tudi prijavitelji projektov Evropskega raziskovalnega sveta (v nadaljevanju: ERC), ki v prvem krogu ocenjevanja projektov ERC sheme 1 (ERC Starting Grant, ERC Consolidator Grant, ERC Advanced Grant in ERC Synergy Grant) dosežejo vsaj oceno B oziroma tisti prijavitelji, ki pri ocenjevanju projektov ERC sheme 2 (ERC Proof of Concept) dosežejo vsaj dve oceni »Pass«.

(3) Do finančnega prispevka so upravičeni prijavitelji, ki za prijavo istega projekta na isti razpis Evropske komisije od agencije še niso prejeli prispevka k stroškom priprave in prijave projekta.

(4) Prijavitelj, ki je gospodarska družba, mora izpolnjevati pogoj, da po prejemu prispevka ne preseže zgornjega dovoljenega limita »de minimis« za državne pomoči.

 1. Razpisna dokumentacija

Prijava mora obvezno vsebovati:

7.1. Izpolnjeno prijavno vlogo na obrazcu ARRS-MS-H2020-Prijava/2020.

7.2. Kopijo opravljene recenzije (običajno t.i. Evaluation Summary Report - ESR), iz katere je razvidno število doseženih točk in največje možno število točk v recenzijskem postopku ter datum odpošiljanja.

7.3. Kopijo spremnega pisma Evropske komisije k recenziji, ki ga prejme prijavitelj mednarodnega projekta, ter iz katerega je razviden datum odpošiljanja. 

7.4. Obrazec za dodeljevanje pomoči »de minimis« (velja za gospodarske družbe).

 1. Postopek izbora

(1) Komisijo za odpiranje prijav in preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (v nadaljevanju: komisija) s pisnim sklepom imenuje direktor agencije. V postopku izbora prijav komisija preveri formalno popolnost prijav ter izpolnjevanje razpisnih pogojev.

(2) Seznam prijaviteljev, katerih prijave bodo izpolnjevale pogoje tega javnega razpisa, bo komisija posredovala v obravnavo Znanstvenemu svetu agencije (v nadaljevanju: ZSA).

(3) Direktor agencije sprejme obrazložen sklep o izboru prijav za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projekta na predlog ZSA. Na podlagi sklepa direktorja agencija izda individualna obvestila vsem prijaviteljem.

 1. Način in oblika prijave ter rok za oddajo prijave

(1) Prijavo je potrebno oddati v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO ter žigom RO.

(2) Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako "Ne odpiraj – Stroški priprave in prijave projektov H2020" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

(3) Za pravočasne prijave se štejejo prijave, ki so izpolnjene, podpisane in žigosane ter prispejo v glavno pisarno agencije najkasneje v 45 dneh od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji. V primeru, da datum na spremnem pismu ni naveden, se upošteva datum, ki je naveden na recenziji. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijave.

(4) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu s priloženo obvezno dokumentacijo iz 7. točke tega javnega razpisa ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis.

(5) Nepravočasnih in nepravilno označenih ter nepopolnih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

(6) Če je prijavitelj oddal prijavo na Javni razpisza izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020, Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018, ki se je zaključil 30. 11. 2019, se ne more z isto prijavo prijaviti na ta javni razpis.     

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.
   
 2. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije  http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Bojan Volf, tel. +386 1 400 5973, e-pošta: bojan.volf@arrs.si.

 

Prof. dr. József Györkös,
v. d. direktorja

Številka: 511-3/2019-1
Datum: 19. 11. 2019

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019.

 

Razpisna dokumentacija: