COST

Razpisi in pozivi

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 8. in 144. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/107, 9/11, 57/ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg) ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise– uradno prečiščeno besedilo, št. 4(št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018 in 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018) objavlja 

Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019)

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov raziskovalnim organizacijam (v nadaljevanju: RO), ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (Horizon 2020 oziroma H2020). Upoštevajo se razpisi Obzorja 2020, ki jih Evropska komisija objavi na svojih spletnih straneh. Dostop do vseh razpisov Evropske komisije, ki jih upošteva ta javni razpis, se nahaja na povezavi v zavihku z nazivom H2020.
   
 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo RO, ki so na dan oddaje prijave na javni razpis vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.
   
 4. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in višina enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projekta

(1) Predvideni obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 500.000 EUR.

(2) Agencija bo v okviru javnega razpisa za stroške priprave in prijave projekta izplačala enkratni finančni prispevek v znesku:

 • 2.000 EUR za pripravo in prijavo projekta, ki ga je prijavitelj prijavil kot koordinator v mednarodnem konzorciju (vsaj tri različne raziskovalne organizacije iz vsaj treh različnih držav EU oziroma pridruženih držav OP) ali kot koordinator v nacionalnem konzorciju, kadar razpis Evropske komisije predvideva nacionalni konzorcij;
 • 1.000 EUR za pripravo in prijavo projekta, pri katerem prijavitelj sodeluje kot sodelujoča organizacija v konzorciju, oziroma je prijavil projekt samostojno, kadar razpis Evropske komisije predvideva enega samega prijavitelja.

(3) Sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa je vezano na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu v okviru finančnega načrta agencije.

 1. Obdobje sofinanciranja po tem javnem razpisu
  Predvideni čas izvajanja predmeta javnega razpisa je od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019 oziroma do porabe sredstev.
   
 2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj

(1) Do finančnega prispevka so upravičeni prijavitelji, ki po končanem celotnem ocenjevalnem postopku v recenzentski oceni dosežejo vsaj 65 % največjega možnega števila točk. V primeru dvofaznega ocenjevalnega postopka se upošteva zaključena druga faza ocenjevanja.

(2) Do finančnega prispevka so upravičeni tudi prijavitelji projektov Evropskega raziskovalnega sveta (v nadaljevanju: ERC), ki v prvem krogu ocenjevanja projektov ERC sheme 1 (ERC Starting Grant, ERC Consolidator Grant, ERC Advanced Grant in ERC Synergy Grant) dosežejo vsaj oceno B oziroma tisti prijavitelji, ki pri ocenjevanju projektov ERC sheme 2 (ERC Proof of Concept) dosežejo vsaj dve oceni »Pass«.

(3) Do finančnega prispevka so upravičeni prijavitelji, ki za prijavo istega projekta na isti razpis Evropske komisije od agencije še niso prejeli prispevka k stroškom priprave in prijave projekta.

(4) Prijavitelj, ki je gospodarska družba, mora izpolnjevati pogoj, da po prejemu prispevka ne preseže zgornjega dovoljenega limita »de minimis« za državne pomoči.

 1. Razpisna dokumentacija

Prijava mora obvezno vsebovati:

7.1. Izpolnjeno prijavno vlogo na obrazcu ARRS-MS-H2020-Prijava/2019.

7.2. Zahtevek za izplačilo (ARRS-MS-H2020–ZAH/2019: Zahtevek za izplačilo št. ______ ).

7.3. Kopijo opravljene recenzije (običajno t.i. Evaluation Summary Report - ESR), iz katere je razvidno število doseženih točk in največje možno število točk v recenzijskem postopku ter datum odpošiljanja.

7.4. Kopijo spremnega pisma Evropske komisije k recenziji, ki ga prejme prijavitelj mednarodnega projekta, ter iz katerega je razviden datum odpošiljanja. 

7.5. Obrazec za dodeljevanje pomoči »de minimis« (velja za gospodarske družbe).

 1. Postopek izbora

(1) Komisijo za odpiranje prijav in preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (v nadaljevanju: komisija) s pisnim sklepom imenuje direktor agencije. V postopku izbora prijav komisija preveri formalno popolnost prijav ter izpolnjevanje razpisnih pogojev.

(2) Prijavitelji, katerih prijave bodo izpolnjevale pogoje tega javnega razpisa, bodo izbrani za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projekta po vrstnem redu prispelih popolnih prijav, do porabe sredstev.

 1. Način in oblika prijave ter rok za oddajo prijave

(1) Prijavo je potrebno oddati v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO ter žigom RO.

(2) Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako "Ne odpiraj – Stroški priprave in prijave projektov H2020" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

(3) Za pravočasne prijave se štejejo prijave, ki so izpolnjene, podpisane in žigosane ter prispejo v glavno pisarno agencije najkasneje v 45 dneh od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji. V primeru, da datum na spremnem pismu ni naveden, se upošteva datum, ki je naveden na recenziji. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijave.

(4) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu s priloženo obvezno dokumentacijo iz 7. točke tega javnega razpisa ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis.

(5) Nepravočasnih in nepravilno označenih ter nepopolnih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

(6) Če je prijavitelj oddal prijavo na Javni razpisza izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020, Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017, ki se je zaključil 30. 11. 2018, se ne more z isto prijavo prijaviti na ta javni razpis.     

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.
   
 2. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani pridobijo informacije
  Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in 3. 12. 2018 na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Bojanu Volfu, po telefonu (01) 400 5973, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali po e-pošti: bojan.volf@arrs.si.
   

Prof. dr. József Györkös,
direktor

 

Številka: 511-12/2018-1
Datum: 23. 11. 2018

 

 

Razpisna dokumentacija: