Mednarodno sodelovanje

Skupna programska pobuda Urbana Evropa

Predstavitev

Splošno o Skupni programski pobudi Urbana Evropa

Skupna programska pobuda Urbana Evropa (ang. Joint Programming Initiative Urban Europe, v nadaljevanju: JPI UE) je ena izmed desetih skupnih programskih pobud (ang. Joint Programming Initiatives – JPIs) Evropske unije, katerih cilj je zmanjšati razdrobljenost raziskav v Evropski uniji ter okrepiti raziskovalne in inovacijske projekte s sodelovanjem evropskih (pa tudi drugih) držav in uskladitvijo njihovih nacionalnih interesov. Tako lahko dosegajo veliko obsežnejše in kompleksnejše raziskovalne rezultate ter se učinkoviteje spopadajo s skupnimi evropskimi izzivi.

JPI UE je strateško partnerstvo držav, ki z usklajenimi raziskavami in inovacijami obravnava izzive trajnostnega urbanega razvoja. JPI UE je bila ustanovljena leta 2010, njej cilj pa je povezati javne organe, civilno družbo, raziskovalce, inovatorje, podjetja in industrijo, oblikovati evropsko središče za raziskave in inovacije na področju urbanega prostora ter ustvariti privlačna, okoljsko in ekonomsko vzdržna urbana okolja, v katerih bodo lahko evropski državljani in skupnosti v polnosti razvijali svoj potencial.

JPI UE kot evropska platforma na področju urbane politike, raziskav in inovacij želi:

 • določiti skupne raziskovalne prednostne naloge v skladu z agendo EU za mesta in cilji trajnostnega razvoja,
 • obravnavati in povezati razdrobljene družbeno-tehnične pristope, usmerjene k trajnostnim urbanim rešitvam, ter razširiti znanje, raziskovalne zmogljivosti in vpliv raziskav na urbani prehod,
 • se odzivati na pereče izzive urbanega okolja z ustvarjanjem in takojšnjim prenosom relevantnega znanja in rezultatov,
 • spodbujati inovativnost in krepitev zmogljivosti javnega sektorja na področju načrtovanja in upravljanja mest ter oblikovanja (regionalnih, nacionalnih, evropskih in mednarodnih) politik za urbani prehod,
 • mobilizirati družbene akterje in deležnike, da soustvarjajo ideje, koncepte in rešitve, upoštevajo najnovejše spremembe in podpirajo vzajemno učenje z namenom boljšega odzivanja na družbene in urbane potrebe.

Upravljavska struktura

Upravljavsko strukturo JPI UE sestavljajo:

 • Upravni odbor (Governing Board - GB): najvišje odločevalsko telo JPI UE, odgovorno za skladnost odločitev s splošnimi strateškimi usmeritvami JPI UE. Evropska komisija v upravnem odboru stalno sodeluje kot opazovalka.
 • Izvršni odbor (Management Board - MB): izvršno telo JPI UE, odgovorno za upravljanje na operativni ravni in koordinacijo aktivnosti.
 • Delovna skupina agencij financerk (Funding Agency Working group - FAWG): platforma za agencije financerke, odgovorna za izvedbo tekočih razpisov, oblikovanje prihodnjih razpisov in izboljšavo okvirnih pogojev z namenom izpolnjevanja zahtev agende SRIA in JPI UE. FAWG je osnova za vzpostavitev in izvajanje razpisov JPI UE in oblikovanje dodatnih uskladitvenih dejavnosti.
 • Znanstveni svetovalni odbor (Scientific Advisory Board - SAB): zunanje svetovalno telo, odgovorno za podajanje strokovnih mnenj, vezanih na strateške usmeritve JPI UE. Članice in člani so mednarodno uveljavljene raziskovalke in raziskovalci s področij raziskovanja urbanega prostora.

ARRS ima predstavnika v Upravnem odboru – GB (dr. Marko Perdih) in v delovni skupini agencij financerk – FAWG (Urša Novak). Eden od članov Znanstvenega svetovalnega odbora – SAB je dr. Richard Sendi, znanstveni svetnik z Urbanističnega inštituta Republike Slovenije.

ARRS v JPI UE

ARRS je v letu 2015 postala polnopravna članica JPI UE, od leta 2014 pa je v pobudi sodelovala s statusom opazovalke. Polnopravno članstvo omogoča: sodelovanje raziskovalnih skupin iz Slovenije v mednarodnih tematskih razpisih s potencialnim dofinanciranjem iz sredstev Evropske komisije, sodelovanje ARRS v prihodnjih projektih Evropske komisije, v katerih povezujejo agencije članice in prispevajo k delovanju JPI UE (npr. projekti Obzorja 2020 CSA – Coordination and Support Actions), sodelovanje predstavnikov agencije v organih JPI UE, sodelovanje pri oblikovanju tematskih nacionalnih izhodišč ter izhodišč na ravni JPI UE. Poleg tega je JPI UE mreža priznanih evropskih agencij, ki nudi primerjavo in pregled nad praksami drugih evropskih agencij z izmenjavo dobrih praks in izkušenj.

Sodelovanje v razpisih JPI UE in uspešni projekti iz Slovenije

ARRS sodeluje pri dveh potekajočih mednarodnih razpisih JPI UE, ENSUF – Pametna prihodnost mest (Smart Urban Futures) in SUGI – Globalna pobuda za trajnostno urbanizacijo (Sustainable Urbanisation Global Initiative/Food-Water-Energy Nexus). V okviru razpisa SUGI ARRS vodi delovni paket, namenjen spremljanju in vrednotenju učinkov odobrenih projektov. Slovenske raziskovalne organizacije sodelujejo pri štirih projektih, ki so bili izbrani na omenjenih razpisih, in sicer:

 • BRIGHT FUTURE– Svetla prihodnost za črna mesta: mala industrijska mesta v Evropi in njihovo soočanje s prevladujočimi post-industrijskimi diskurzi (koordinator: dr. David Bole, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti),
 • C3PLACES– Uporaba IKT za so-ustvarjanje vključujočih javnih prostorov (koordinator: dr. Carlos Smaniotto Costa, Universidade Lusófona/CeiED - Interdisciplinary Research Centre for Education and Development; vodja slovenskega dela projekta: dr. Barbara Goličnik Marušić, Urbanistični inštitut Republike Slovenije),
 • Urban Education Live– Urbano izobraževanje v živo (koordinator: dr. Panu Lehtovuori,  School of Architecture, Tampere University of Technology; vodja slovenskega dela projekta: dr. Matjaž Uršič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede),
 • URBAN VERTICAL GREEN 2.0 – Vertikalne ozelenitve za bivalno prijazna mesta; inovacije za podporo obuditvi koncepta zelenih sten (koordinator: dr. Thomas Nehls, Technische Universität Berlin – Center for Innovation and Science on Building Greening (CIBG); vodja slovenskega dela projekta: dr. Damjana Gantar, Urbanistični inštitut Republike Slovenije).

V okviru pobude je predvidena objava novih razpisov.

Partnerji

JPI UE združuje 14 polnopravnih članic: Avstrija, Belgija, Ciper, Danska, Finska, Francija, Italija, Nemčija, Latvija, Nizozemska, Norveška, Slovenija, Švedska in Združeno kraljestvo).

Status opazovalk imajo Poljska, Portugalska, Španija, Romunija, Turčija in Estonija.

 

Seznam partnerskih agencij