Podporni instrumenti ERC

Razpisi in pozivi

      

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. člena v povezavi z 12. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23, v nadaljnjem besedilu: ZZrID), 10., 13. in prvega odstavka 9. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22, v nadaljnjem besedilu: Splošni akt o postopkih (so)financiranja) v zvezi s petim odstavkom 47. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 48/23), objavlja

Spremembo Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC – PoC – potencial (projekt za presojo inovacijskega potenciala)

I.

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC – PoC – potencial (projekt za presojo inovacijskega potenciala), št. 5100-75/2024-2 z dne 13. 5. 2024, (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), se spremeni tako, da se v 5. točki, v 5.1. podtočki, črta peti odstavek, dosedanji šesti in sedmi odstavek pa postaneta novi peti in šesti odstavek.

 

II.

V 5. točki se v 5.2. podtočki besedilo šestega odstavka spremeni tako, da se glasi:

»Vodja raziskovalnega projekta mora imeti za izvajanje raziskovalnega projekta najmanj 170 prostih efektivnih ur raziskovalnega dela (0,1 FTE) na letni ravni.«.

 

III.

V 10. točki se v 10.2. podtočki črta prvi odstavek. 

 

IV.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

 

V.

Ta sprememba javnega razpisa se objavi na spletni strani ARIS in začne veljati z dnem objave.

 

Dr. Špela Stres,
direktor

Številka: 5100-75/2024-4