NORFACE

Predstavitev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) nadaljuje uspešno sodelovanje v evropskem ERA-NET projektu NORFACE - Nove priložnosti sodelovanja agencij, financerk raziskovalne dejavnosti v Evropi (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe), ki z uspešno kandidaturo na razpisu Evropske komisije v novembru 2010 prehaja v projekt NORFACE II. Projekt je financiran s strani Evropske komisije in predstavlja partnerstvo 15 nacionalnih raziskovalnih agencij, ki v svojih nacionalnih okoljih financirajo raziskovalno dejavnost. Partnerstvo je vzpostavljeno z namenom pospeševanja medsebojnega sodelovanja na področju raziskav in raziskovalne politike v Evropi in uspešno nadaljuje delo, opravljeno v okviru projektov NORFACE in NORFACE Plus. NORFACE in NORFACE II sta ambiciozna programa komuniciranja in izmenjave izkušenj ter dobrih praks med partnerskimi institucijami.

Poglavitni cilj sodelovanja v okviru NORFACE II je skupen razpis mednarodnega raziskovalnega programa, ki bo predstavljal privlačno priložnost za evropske raziskovalke in raziskovalce na področju družboslovnih in humanističnih ved. NORFACE ni usmerjen samo v razvijanje družboslovnih in humanističnih ved znotraj skupnega evropskega raziskovalnega prostora (ERA), temveč želi poudariti vlogo omenjenih znanstvenih ved v razvoju trajnostne in na znanju temelječe družbe v Evropi. NORFACE II gradi na bogatih izkušnjah projektov NORFACE in NORFACE Plus, v okviru katerih sta bila uspešno izvedena razpisa za programa:

Upravljavska struktura

Upravljavsko strukturo NORFACE sestavljajo štirje organi, in sicer Skupina za upravljanje (Management team), Projektni odbor (Network Board), Mednarodni svetovalni panel (International Advisory Panel) in koordinacijsko pisarno. Prva je odgovorna za izvajanje predvsem organizacijskih zadev, izvedbo pripravljalnih aktivnosti in implementacijo sprejetih odločitev v partnerskih institucijah. Najvišji organ odločanja je Projektni odbor (Network board), ki je zadolžen za sprejemanje vseh strateških odločitev. Mednarodni svetovalni panel podaja neodvisne strokovne in javne politične predloge. Koordinacijska pisarna, ki kot osrednji koordinacijski organ skrbi za usklajevanje dela med različnimi organi in partnerji projekta. Naloge koordinacijske pisarne v projektu NORFACE II opravlja Nizozemska organizacija za znanstveno raziskovanje (Netherlands Organisation for Scientific Research – NWO).

ARRS ima po enega predstavnika v Skupini za upravljanje Ana Jakopin in Projektnem odboru dr. Marko Perdih.

Projektne aktivnosti v okviru NORFACE II

Namen projekta NORFACE II, ki gradi na pomembnih ugotovitvah in rezultatih predhodnikov NORFACE in NORFACE Plus, je nadaljnja krepitev in poglabljanje vzpostavljenega transnacionalnega povezovanja in obstoječih struktur sodelovanja. Partnerske institucije želimo v okviru projekta NORFACE II razširiti predhodno vzpostavljene aktivnosti mreženja in okrepiti prispevek na ravni evropskega znanstvenega prostora.

Projekt NORFACE II sestavljajo trije delovni sklopi (WP):

WP1 – Skupne raziskovalne in druge aktivnosti ter iniciative

Gre za osrednji delovni sklop, katerega glavni cilj je izvedba skupnega razpisa mednarodnega raziskovalnega programa v letu 2011. Delovni sklop se v največji meri osredotoča na pripravo, načrtovanje in izvedbo skupnega raziskovalnega programa. Potekale bodo aktivnosti identifikacije multidisciplinarnih raziskovalnih potreb, izbora modela financiranja, določitve ciljev, namena in vsebine programa, evalvacijskega postopka, objave in končnega izbora raziskovalnih projektov.

Poleg tega bodo znotraj sklopa potekale še aktivnosti preverjanja možnosti in ocene izzivov sodelovanja s hitro rastočimi gospodarstvi in tretjimi državami, medagencijsko sodelovanje in sodelovanje z agencijami, financerkami znanstveno-raziskovalne dejavnosti zunaj omrežja NORFACE in izven Evrope.

WP 2 – Izraba podatkov in raziskovalne infrastrukture v družboslovnih vedah

Cilj drugega delovnega sklopa je razvoj koordiniranih strategij in pristopov med partnerji projekta NORFACE II, ki bodo pripomogle h krepitvi izrabe baz podatkov in raziskovalne infrastrukture v družboslovnih vedah.

V okviru delovnega sklopa bosta v prvi fazi potekali aktivnosti ocene strateških vidikov produkcije in izmenjave podatkov ter razvoja mehanizmov izrabe baz podatkov in raziskovalne infrastrukture. Sledila bo izvedbena faza, delovni sklop pa bodo zaokrožile aktivnosti promocije razpoložljivih mehanizmov za dostop do podatkov na raziskovalnem področju migracij.

WP 3 – Upravljanje mreže NORFACE ter diseminacija, učinki in doprinos projekta

V tem horizontalnem delovnem sklopu so, kot običajno, združene aktivnosti vodenja in upravljanja projekta. Za doseganje maksimalnih učinkov projekta bodo aktivnosti diseminacije projektnih rezultatov interaktivne, poslužujoč se vrste sodobnih načinov komuniciranja. Cilj komunikacijske strategije bo doseči znanstveno-raziskovalno sfero, oblikovalce politik, končne uporabnike, nevladne organizacije oziroma civilno družbo in medije. V okviru nalog ocenjevanja učinkov in doprinosa projektov NORFACE in NORFACE Plus bo izvedena evalvacija skupnega raziskovalnega programa Ponovna krepitev religije kot družbene sile v Evropi?.

Vloga ARRS v NORFACE II

ARRS je v okviru NORFACE II zadolžena za:

  • WP1 – sodelovanje v procesu oblikovanja in izvedbe skupnega mednarodnega raziskovalnega programa
  • WP3 – naloge diseminacije projektnih rezultatov in ocene učinkov NORFACE in NORFACE Plus oziroma evalvacije skupnega raziskovalnega programa Ponovna krepitev religije kot družbene sile v Evropi? (Re-emergence of Religion as a Social Force in Europe? - http://www.relemerge.org/)

Kaj NORFACE II prinaša raziskovalcem?

NORFACE je ERA-net projekt, katerega namen je vzpostaviti sodelovanje med nacionalnimi institucijami, ki financirajo raziskovalno dejavnost na področju družboslovnih in humanističnih ved na eni strani in med raziskovalci in raziskovalnimi institucijami na drugi strani.

Skupen razpis mednarodnega raziskovalnega programa predstavlja alternativni vir financiranja sodelovanja med raziskovalci iz držav, partneric projekta. Izbor projektov bo temeljil na dvostopenjskem izbirnem postopku, kjer bodo v prvi fazi s strani mednarodnega panela evalvatorjev ovrednotene vsebine predlogov projektov, v drugi fazi pa bo določeno število nosilcev predlogov projektov zaprošenih, da posredujejo celotne prijave projektov.

Skupni mednarodni raziskovalni program bo izbranim raziskovalnim skupinam projektov nudil vrsto aktivnosti in dogodkov, na katerih bodo predstavljali in diseminirali rezultate raziskovalnih projektov ter krepili mreže sodelovanja na evropski ravni.

Partnerji

NORFACE sestavlja 15 partnerskih institucij, ki delujejo na področju financiranja raziskovalne dejavnosti in prihajajo iz Avstrije, Danske, Estonije, Finske, Francije, Islandije, Irske, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Portugalske, Slovenije, Švedske, Velike Britanije ter Kanade, ki ima status pridružene partnerke.

Država  
Nizozemska Nizozemska organizacija za znanstveno raziskovanje (Netherlands Organisation for Scientific Research – NWO) - koordinator projekta
Avstrija Avstrijski znanstveni sklad (The Austrian Science Fund – FWF)
Danska Danska agencija za znanost, tehnologijo in inovacije / Svet za neodvisne raziskave, družboslovne vede (The Danish Agency for Science, Technology and Innovation – DASTI / The Council for Independent Research, Social Sciences - FSE)
Estonija Estonska znanstvena fundacija (The Estonian Science Foundation – EstSF)
Finska Finska akademija (The Academy of Finland – AKA)
Francija Nacionalna agencija za raziskovanje (L'Agence nationale de la recherche – ANR)
Irska Irski raziskovalni svet za humanistiko in družboslovje (Irish Research Council for the Humanities and Social Sciences – IRCHSS)
Islandija Islandski raziskovalni center (The Icelandic Centre for Research – RANNÍS)
Kanada Kanadski svet za raziskave v družboslovnih in humanističnih vedah (The Social Sciences and Humanities Research Council of Canada - SSHRC) – pridruženi partner
Nemčija Nemška raziskovalna fundacija (German Research Foundation – DFG)
Norveška Norveški raziskovalni svet (The Research Council of Norway – RCN)
Portugalska Fundacija za znanost in tehnologijo (Fundação para a Ciência e Tecnologia – FCT)
Slovenija Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (Slovenian Research Agency – SRA)
Švedska Švedski raziskovalni svet (The Swedish Research Council – VR)
Velika Britanija Britanski svet za ekonomijo in družboslovje (The UK Economic and Social Research Council – ESRC)