Mednarodno sodelovanje

Mednarodni sporazumi

Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko

Republika Slovenija in Portugalska republika (v nadaljnjem besedilu pogodbenici), sta se v želji, da bi okrepili prijateljske odnose med državama in spodbudili razvoj sodelovanja na področju znanosti in tehnologije, in ob spoznanju pomena znanosti in tehnologije za državi dogovorili, kot sledi:

1. člen

Pogodbenici v skladu s svojo zakonodajo in predpisi spodbujata sodelovanje na področju znanosti in tehnologije med državama po načelu enakosti in v medsebojno korist.

2. člen

Sodelovanje v okviru tega sporazuma ima naslednje oblike:

  • izmenjava znanstvenikov, raziskovalcev, tehničnega osebja in strokovnjakov;
  • izmenjava dokumentov in informacij znanstvene in tehnološke narave;
  • skupna organizacija znanstvenih in tehnoloških seminarjev, simpozijev, konferenc in drugih srečanj;
  • skupno raziskovanje in razvoj področij, ki so v skupnem interesu, kot tudi izmenjava izsledkov raziskav in
  • druge oblike znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, o katerih se pogodbenici lahko dogovorita.

3. člen

Z namenom, da bi olajšali znanstveno in tehnološko sodelovanje, pogodbenici, če je to potrebno, spodbujata sklepanje dodatnih dogovorov o izvajanju dejavnosti sodelovanja med svojimi vladnimi agencijami, raziskovalnimi inštituti, univerzami in drugimi ustreznimi ustanovami v okviru tega sporazuma. Taki dogovori se sklepajo v skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo v eni in drugi državi.

Dogovori, navedeni v prvem odstavku tega člena, vključujejo določila, pogoje in postopke, ki se pri posameznih dejavnostih sodelovanja in drugih ustreznih zadevah morajo upoštevati.

4. člen

Da bi zagotovili kar najboljše pogoje za uporabo tega sporazuma, pogodbenici ustanovita skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje, katerega člani so predstavniki, ki jih imenujeta vladi.

Naloge skupnega odbora so:

  • pregled napredovanja dejavnosti sodelovanja po tem sporazumu;
  • opredelitev novih področij sodelovanja po tem sporazumu;
  • razprava o drugih zadevah, povezanih s tem sporazumom.

Skupni odbor se, če ni dogovorjeno drugače, sestaja vsaki 2 (dve) leti, in to ob vzajemno dogovorjenih datumih ter izmenično na v Sloveniji. in na Portugalskem.

5. člen

Pogodbenici krijeta stroške, nastale v zvezi z dejavnostmi sodelovanja po tem sporazumu, po načelu enakopravnosti in vzajemnosti ter v skladu z razpoložljivimi viri sredstev.

Stroški izmenjave znanstvenikov, raziskovalcev, tehničnega osebja, strokovnjakov in drugih izvedencev, izhajajoči iz tega sporazuma, se plačujejo takole:

  • pogodbenica pošiljateljica krije stroške potovanja med glavnima mestoma ene in druge države;
  • pogodbenica gostiteljica krije stroške prevozov po svojem ozemlju in stroške bivanja, t. j. hotelske nastanitve in dnevnic, v skladu s predpisi ene in druge države.

6. člen

Celotno dvostransko sodelovanje po tem sporazumu se podreja ustreznim zakonom in predpisom, ki veljajo v eni in drugi državi.

Pogodbenici zagotavljata ustrezno in učinkovito varstvo intelektualne lastnine, pridobljene na podlagi tega sporazuma.

7. člen

Organa, odgovorna za uresničevanje določb tega sporazuma, sta Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Inštitut za mednarodno znanstveno in tehnološko sodelovanje (ICCTI) Portugalske republike.

8. člen

Ta sporazum začne veljati, ko si pogodbenici izmenjata noti o tem, da so izpolnjene zahteve, ki jih v eni in drugi državi narekuje notranji postopek za začetek veljavnosti tega sporazuma.

Ta sporazum velja za petletno obdobje in po poteku tega obdobja, če katera od pogodbenic vsaj šest mesecev prej pisno ne sporoči, da ga namerava odpovedati, velja za nadaljnja petletna obdobja.

Ta sporazum se lahko spremeni s skupnim soglasjem. Sprememba ali prenehanje tega sporazuma se začne izvajati brez vpliva na pravice ali obveznosti, ki iz tega sporazuma izhajajo ali so v zvezi z njim nastale pred datumom učinkovanja take spremembe ali prenehanja.


Sestavljeno v Ljubljani, dne 6. junija 2001 v dveh izvodih v slovenskem, portugalskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob različni razlagi prevlada angleško besedilo.