Mednarodno sodelovanje

Mednarodni sporazumi

Sporazum o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti in tehniki med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Francije sta v želji po uspešnem medsebojnem sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti in tehniki med obema državama, prepričanju, da bo tak sporazum pripomogel k utrditvi številnih stikov med obema državama, ob upoštevanju načel Sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi v Helsinkih odločili, da skleneta Sporazum o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti in tehniki (v nadaljnjem besedilu: sporazum).

V ta namen sta se Vladi Republike Slovenije in Republike Francije sporazumeli o naslednjem:

1. člen

Podpisnici razvijata sodelovanje v kulturi, izobraževanju, znanosti, tehniki in tehnologiji in v ta namen posebej spodbujata:

 • sodelovanje na področju upravljanja v javni upravi, sodstvu in gospodarstvu;
 • izmenjavo umetnikov, univerzitetnih profesorjev, znanstvenih raziskovalcev, strokovnjakov in študentov;
 • izmenjavo informacij in specializirane dokumentacije, posebno knjig in revij, namenjenih univerzitetnim knjižnicam;
 • stike med kulturnimi, univerzitetnimi in izobraževalnimi ustanovami ter raziskovalnimi ustanovami s področja znanosti in tehnike.

2. člen

 • Podpisnici si prizadevata pospeševati poučevanje in učenje jezika druge podpisnice.
 • Organizirata izobraževalne tečaje za učitelje in študente, spodbujata izmenjave učiteljev, še zlasti lektorjev v okviru visokošolskih ustanov in izmenjujeta informacije ter znanstvene in pedagoške publikacije na področju poučevanja jezikov obeh držav.
 • Spodbujata sodelovanje na področju izobraževanja z izmenjavo informacij, izkušenj in strokovnih poročil ter podpirata izmenjave in neposredne stike med šolskimi ustanovami, posebno v smislu pobratenja.
 • Podpisnici olajšujeta dopolnilni pouk v materinščini za otroke državljanov druge strani, ki so na začasnem bivanju na ozemlju njunih držav.

3. člen

Podpisnici v okviru razpoložljivih sredstev dodeljujeta štipendije in zagotavljata ustrezne pogoje, ki državljanom druge podpisnice, umetnikom, študentom, strokovnjakom in znanstvenim raziskovalcem omogočajo študij, raziskovalno delo in izpopolnjevanje.

4. člen

Podpisnici v okviru svoje veljavne zakonodaje podpirata sklepanje sporazumov med univerzami, drugimi visokošolskimi in znanstvenoraziskovalnimi ustanovami obeh držav o programih neposrednega sodelovanja, ki vključujejo skupne raziskovalne projekte, izmenjave študentov, raziskovalcev in učiteljev ter spodbujata pretok študentov med izobraževalnimi ustanovami obeh držav.

5. člen

Podpisnici spodbujata vse oblike kulturnih izmenjav in prispevata k boljšemu medsebojnemu poznavanju in zbliževanju narodov obeh držav.

V ta namen zlasti podpirata:

 • organizacijo koncertov, glasbenih in gledaliških gostovanj, gostovanj plesnih skupin, tako folklornega kot klasičnega in sodobnega plesa, amaterskih in profesionalnih; organizacijo umetniških in drugih razstav;
 • organizacijo srečanj, zasedanj, skupnih delavnic in festivalov na različnih področjih umetnosti za amaterje in profesionalce;
 • prevajanje in izdajanje literarnih in znanstvenih del, še zlasti s področja humanističnih in družboslovnih znanosti;
 • izmenjavo filmov, radijskih in televizijskih programov ter njihovih ustvarjalcev in izvajalcev.

6. člen

Podpisnici podpirata sodelovanje na področju varstva dediščine.

7. člen

Podpisnici raziskovalcem druge države olajšujeta raziskave in dostop v kulturne in znanstvene ustanove, knjižnice, arhive in muzeje; olajšujeta predvsem dostop do gradiva, ki se nanaša na zgodovino druge države in dovoljujeta prepisovanje, tehnično snemanje in mikrofilmanje tega gradiva.

8. člen

Podpisnici podpirata dejavnost kulturnih centrov, ki že obstajajo ali ki bi jih odprla druga podpisnica in v okviru svoje zakonodaje ukreneta vse potrebno za olajšanje njihovega delovanja. Status centrov in njihovega osebja bo lahko predmet posebnega sporazuma.

9. člen

Podpisnici podpirata sodelovanje na področju športa in neposredno sodelovanje med mladimi in njihovimi združenji v obeh državah.

10. člen

Podpisnici posvečata posebno pozornost usklajenosti programov sodelovanja v kulturi, izobraževanju, znanosti in tehniki med obema državama s programi sodelovanja, ki potekajo v evropskem multilateralnem okviru.

11. člen

Podpisnici s posebnim sporazumom določata status osebja, zadolženega za sodelovanje, kakor tudi privilegije in imunitete, ki so mu priznane.

12. člen

Za izvajanje tega sporazuma je ustanovljena Mešana komisija za področje kulture, izobraževanja, znanosti in tehnike, ki se bo sestajala najmanj enkrat v treh letih, izmenično v Franciji in v Sloveniji.

Mešani komisiji bosta sopredsedovala vodji obeh delegacij.

Mešana komisija bo sestavila triletni program sodelovanja, ki bo vseboval splošna načela in posebna določila tega sodelovanja in bo po potrebi predvidela posebne delovne skupine ali vmesna srečanja.

13. člen

Podpisnici se bosta medsebojno obvestili o izvedbi zahtevanega ustavnega postopka za pričetek veljavnosti tega sporazuma. Sporazum prične veljati z dnem prejema zadnjega obvestila in velja pet let.

Če nobena od podpisnic šest mesecev pred iztekom tega petletnega obdobja ni odpovedala sporazuma, bo ostal v veljavi do izteka šestmesečnega obdobja od datuma, ko bi ena ali druga podpisnica sporočila, da odpoveduje sporazum.


Sestavljeno v Ljubljani, dne 6. novembra 1992 v dveh izvirnikih v slovenskem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako veljavni


Za Vlado Republike Slovenije:
Tanja Orel - Šturm
Za Vlado Republike Francije:
André Baeyens