Mednarodno sodelovanje

Mednarodni sporazumi

Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke Republike

Vlada Republike Slovenije in Vlada Češke republike (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta sev želji da bi spodbujali in pospeševali sodelovanje na področju znanosti in tehnologije na osnovi enakosti in vzajemnih koristi, ker se zavedata tako prednosti, ki izhajajo iz povečanega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja za naroda obeh držav, kakor tudi pomena le-tega za razvoj nacionalnih gospodarstev in dobro obeh držav in v prepričanju, da bo mednarodno sodelovanje v znanosti in tehnologiji okrepilo prijateljske vezi in razumevanje med državama,

dogovorili o naslednjem :

1. člen

Pogodbenici bosta razvijali in podpirali znanstveno in tehnološko sodelovanje na podlagi enakosti in koristi.

Sodelujejo lahko znanstveni inštituti, znanstvena združenja, univerze, vladne organizacije in druge raziskovalne in razvojne organizacije.

2. člen

Po tem sporazumu bo znanstveno in tehnološko sodelovanje potekalo v okviru :

  1. znanstvenih in tehnoloških raziskav in razvojnih projektov na skupno dogovorjenih področjih,
  2. izmenjav znanstvenikov, strokovnjakov, raziskovalcev in izvedencev,
  3. izmenjav znanstvenih in tehnoloških informacij in dokumentacije v zvezi z dejavnostjo sodelovanja,
  4. skupnih znanstvenih konferenc, simpozijev, delavnic in drugih srečanj,
  5. drugih oblik znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, o katerih se pogodbenici medsebojno dogovorita.

Poleg navedenega bosta pogodbenici v največji možni meri spodbujali izmenjavo tehnologij med podjetji, vključno s tehničnim sodelovanjem.

3. člen

Pogodbenici bosta spodbujali in podpirali sodelovanje in udeležbo v multilateralnih in regionalnih znanstvenih, tehnoloških in razvojnih programih in projektih.

4. člen

Sodelovanje po tem sporazumu poteka v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi obeh držav, kot tudi v skladu s pravili, ki izvirajo iz drugih veljavnih sporazumov, ki zavezujejo državi.

5. člen

Obravnava intelektualne lastnine, ki izhaja iz aktivnosti sodelovanja po tem sporazumu, se ureja z dogovori o izvajanju med sodelujočimi organizacijami, v katerih bo zagotovljeno ustrezno in učinkovito varstvo intelektualne lastnine. Sodelujoče organizacije bodo postale solastnice intelektualne lastnine, ki bo izhajala iz sodelovanja po tem sporazumu.

Znanstvene in tehnološke informacije nelastninske narave, ki izhajajo iz sodelovanja po tem sporazumu, bodo last obeh strani in bodo zaupne; če bo treba, bodo na razpolago tretji strani, če ne bo drugače pisno dogovorjeno med sodelujočimi organizacijami.

6. člen

Znanstveniki, izvedenci in institucije tretjih držav ali mednarodnih organizacij so lahko na podlagi soglasja obeh pogodbenic na njihove stroške, če ni drugače pisno dogovorjeno, povabljeni k sodelovanju pri projektih in programih po tem sporazumu.

7. člen

Določila tega sporazuma se lahko spremenijo ali dopolnijo le s privolitvijo obeh pogodbenic.

Spremembe in dopolnitve morajo biti v pisni obliki.

8. člen

Izvajanje tega sporazuma bosta pogodbenici uravnavali z dveletnimi programi sodelovanja, o katerih se bosta pogajala Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvo za šolstvo, mladino in šport Češke republike.

9. člen

Za izvajanje tega sporazuma pogodbenici ustanovita Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje (v nadaljevanju: Skupni odbor), sestavljen iz enakega števila predstavnikov in izvedencev pogodbenic.

Skupni odbor načrtuje in usklajuje sodelovanje v znanosti in tehnologiji ter presoja razvoj sodelovanja.

Če je treba, predlaga dejavnosti za uresničitev rezultatov, doseženih pri sodelovanju.

Skupni odbor dela v skladu s statutom, ki je sprejet s podpisom obeh ministrov.

Srečanja Skupnega odbora so vsako leto ali na zahtevo ene od pogodbenic izmenično v Republiki Sloveniji in v Češki republiki.

10. člen

Ta sporazum začne veljati, ko pogodbenici izmenjata obvestili, da so bile izpolnjene njune zakonske in druge zahteve, potrebne za začetek veljavnosti sporazuma.

Ta sporazum velja pet let in ostane veljaven nadaljnja petletna obdobja, če katera od pogodbenic šest mesecev pred iztekom pisno ne sporoči svoje namere, da ga želi odpovedati.

Z uveljavitvijo tega sporazuma preneha v odnosih med Republiko Slovenijo in Češko republiko veljati Sporazum med Vlado Federativne ljudske republike Jugoslavije in Vlado Češkoslovaške republike o znanstvenotehničnem sodelovanju, podpisan v Beogradu 3. julija 1956.


Sestavljeno in podpisano dne, 22. septembra 1995, v slovenskem, češkem in angleškem jeziku, vsa tri besedila so enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi je odločilno angleško besedilo.