Mednarodno sodelovanje

Turčija

Razpisi in pozivi

Javni razpis za sofinanciranje skupnih slovensko-turških znanstveno tehnoloških projektov v letih 2004 – 2007

1. Uporabnik proračunskih sredstev:
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) raziskovalcev iz Republike Slovenije oziroma raziskovalcev iz Republike Turčije, ki bodo izvajali skupne raziskovalne projekte v obdobju od 01.10.2004 do 01.10. 2007 (kratki obiski do 14 dni, dolgi obiski do 3 mesecev).

3. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije bo obiske sofinanciralo v naslednji višini:

 • mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Turčiji;
 • stroški bivanja v Domu podiplomcev oz. izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice za turške raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski – do 14 dni);
 • stroški bivanja v Domu podiplomcev oz. izjemoma v hotelu B kategorije in 400 USD mesečnega nadomestila (za namene dnevnic) v SIT protivrednosti za turške raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (dolgi obiski – do 3 mesecev).

Vlagatelji se morajo o kritju stroškov bivanja v Republiki Turčiji in prevoznih stroških turških partnerjev ob obiskih v Republiki Sloveniji obvezno dogovoriti s svojimi partnerji.

4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:

 • projekte oz. obiske je potrebno prijaviti na posebnih obrazcih;
 • projekti so največ 3-letni; trajanje obiskov pri eni pogodbenici, ki se nanašajo na posamezne projekte, letno ne sme preseči dveh mesecev, pri čemer vsi skupni raziskovalni projekti, odobreni po sporazumu, letno ne smejo preseči šest mesecev;
 • vloge se lahko nanašajo na raziskave v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki, družboslovju in humanistiki;
 • na razpis se lahko prijavijo domače pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 96/02);
 • vsebine predlogov projektov se morajo navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije financirane programe JRO, ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5. in 6. okvirnem programu EU na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitev) oziroma s strani Ministrstva za gospodarstvo Republike Slovenije sofinancirane razvojno tehnološke projekte (obvezno v vseh primerih navesti šifre in naslove projektov), ki zagotavljajo osnovni virm financiranja predvidenih raziskav;
 • vodja projekta mora izpolnjevati pogoje iz Zakonam raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Ur.l. RS, št. 96/02).

5. Vloga za sofinanciranje mora vsebovati naslednje elemente:

 • izpolnjene in podpisane obrazce s podatki o vlagatelju, vodji projekta, turškem partnerju, ostalih sodelujočih raziskovalcih ter vsebino projekta;
 • kratka življenjepisa vodje projekta in turškega partnerja, z najpomembnejšimi publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se nanašajo na vsebino projekta;
 • navedbo osnovnih virov financiranja raziskav na slovenski strani;
 • pregled predlaganih obiskov za 3 leta;
 • opis dosedanjega sodelovanja ter navedbo skupnih publikacij;

6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za sofinanciranje:

Predlog izbora vlog za sofinanciranje pripravi s strani ministra imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov oziroma programov po metodologiji ministrstva. Navedeno ovrednotenje vključuje: pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije, znanstveno odličnost oziroma aplikativnost raziskav, potencialne možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU, uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu, reference vodje projekta in raziskovalne skupine, vključenost mladih raziskovalcev, izvedljivost projekta. Predlog izbora vlog za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ (skupni slovensko-turški odbor). Obrazloženi sklep o izboru vlog za sofinanciranje (zlasti odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda ministrstvo na podlagi izbire skupnega slovensko – turškega odbora, na katero je ministrstvo vezano.

7. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 9.000.000,00 SIT.
Sofinanciranje v letih 2005, 2006 in 2007 je vezano na sprejem proračuna za navedena proračunska leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu, in to v vsakem posameznem proračunu v tem obdobju.

8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 01. oktober 2004.

9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od 01.10.2004 do 01.10.2007.

10. Pisne vloge z dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, vloga za sofinanciranje skupnih slovensko-turških znanstveno tehnoloških projektov v letih 2004 – 2007« morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. Vloge morajo na zgornji naslov, ne glede na način prenosa, prispeti do vključno petka, 30. aprila 2004 do 12.00 ure.

11. Vloge bo po preteku tega roka odprla strokovna komisija.

12. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.

13. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, v torek, 04. maja 2004 ob 10.00 uri.

14. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni predvidoma pred 01. oktobrom 2004. Podrobnejše informacije: ga. Alenka Kocjan, telefon 01 478 46 00, elektronska pošta: alenka.kocjani@gov.si.

Priloga: