Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Razpisi in pozivi

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru znanstvenega in tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2003 – 2004

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport , Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je:

 • Sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) raziskovalcev iz Slovenije in raziskovalcev iz LR Kitajske, ki izvajajo skupne znanstveno-raziskovalne projekte (v nadaljevanju: projekti). Krajši obiski lahko trajajo do 14 dni, daljši od 15 do 30 dni.

3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport bo obiske sofinanciralo v naslednji višini:

 • mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih na Kitajskem, do kraja sedeža partnerske institucije na Kitajskem, v višini APEX tarife
 • stroške bivanja kitajskih raziskovalcev v Domu podiplomcev ali izjemoma v hotelu B kategorije
 • dnevnice za raziskovalce iz LR Kitajske

4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:

 • na razpis se lahko prijavijo domače pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje raziskovalne dejavnosti in izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 8/91-I);
 • predlogi projektov se morajo navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane programe dela JRO, ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte, (zlasti npr. sodelovanje v 5. okvirnem programu EU na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitev), oz. s strani Ministrstva za gospodarstvo sofinancirane razvojno – tehnološke projekte (pri posameznih programih in projektih navesti šifre in naslove programov in projektov), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja predvidenih raziskav.
 • prednost pri izbiri bodo imeli predlogi projektov, ki se bodo nanašali na raziskave s posameznih področij v okviru naslednjih ved oz. tehnologij po šifrantu MŠZŠ:
 • naravoslovno matematične vede (predvsem uporabna matematika in fizika, biologija, kemija, biokemija in molekularna biologija, geologija, varstvo okolja);
 • tehniške vede (predvsem potresno inženirstvo, tehniška kemija, energetika, procesno strojništvo, promet, vodarstvo, avtomatizacija);
 • medicinske vede;
 • biotehniške vede, predvsem na področju uporabnih raziskav
 • humanistične vede (arheologija, antropologija, geografija -krasoslovje);
 • multidisciplinarno in interdisciplinarno raziskovanje.

5. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vsebovati naslednje elemente:

 • naslov projekta v slovenskem in angleškem jeziku
 • izpolnjene in podpisane obrazce s podatki o vlagatelju, nosilcih projekta in drugih sodelujočih raziskovalcih in njihove reference,
 • kratka strokovna življenjepisa nosilca projekta iz Slovenije in nosilca projekta iz Kitajske s pregledom najpomembnejših publikacij v zadnjih 5 letih, ki se nanašajo na vsebino projekta
 • kratek opis projekta z navedbo postopkov in potencialne uporabnosti projekta
 • navedbo osnovnih virov financiranja raziskav na slovenski strani (navedba projektov/programa, ki je osnova sodelovanja)
 • pregled predlaganih obiskov za dve leti.

6. Merila izbire projekta so:

 • pomen rezultatov raziskav za družbeni in ekonomski razvoj Republike Slovenije,
 • znanstvena odličnost in/ali aplikativnost raziskav,
 • možnosti prijave v raziskovalne projekte EU, predvsem 6. Okvirnega programa, kakor tudi raziskovalno razvojne projekte v LR Kitajski,
 • uporabnost projekta v praksi oziroma v gospodarstvu (pomen znanstveno-raziskovalnega dela in njihove aplikacije za tehnološki razvoj),
 • reference raziskovalne skupine,
 • vključevanje mladih raziskovalcev,
 • izvedljivost projekta.

7. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 30.000.000 SIT(trideset milijonov slovenskih tolarjev).

8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih projektov je dve leti. Predvideni rok začetka izvajanja je marec 2003.

9. Pisne vloge z dokumentacijo v dveh izvodih v slovenščini in angleščini in oznako »Ne odpiraj, vloga za javni razpis v okviru slovensko-kitajskega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja 2003 - 2004« morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z označbo vlagatelja na hrbtni strani na naslov:

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ga. Zdenka Pucelj-Tič
Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

Vloge morajo prispeti v glavno pisarno Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa vloge, do vključno petka, 15. novembra 2002 do 12. ure.

10. Vloge bo po poteku tega roka odprla strokovna komisija .

11. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.

12. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, v ponedeljek, 18. novembra 2002 ob 10. uri.

13. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni po 5. zasedanju skupne slovensko-kitajske komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje, ki bo predvidoma marca 2003 v Pekingu.

14. Partner iz LR Kitajske mora prav tako pravočasno oddati vlogo na pristojno ministrstvo v LR Kitajski, in sicer na Ministrstvo za znanost in tehnologijo LR Kitajske, Oddelek za mednarodno sodelovanje (The Ministry of Science and Technology of PR China, Department of International Co-operation, Mr. Hu Mu), 15 b Fuxing Rd., Beijing 1000862, PR China).

15. Razpisna dokumentacija bo po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljena tudi na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije (http://www.mszs.si), vlagatelji pa jo lahko tudi dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa med 9. in 15. uro v tajništvu Oddelka za bilateralno znanstveno sodelovanje, tel 01 478 4676; dodatne informacije pa lahko dobite pri ga. Zdenki Pucelj-Tič, tel. 4676 4693, ali po elektronski pošti na naslov: zdenka.pucelj-tic@mszs.si.

Priloga:
 • Obrazec - (v formatu PDF - 280KB)