Mednarodno sodelovanje

Japonska

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije na podlagi 34. člena v povezavi z 12. členom, v zvezi s 100. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23; v nadaljnjem besedilu: ZZrID), Sporazuma med Vlado SFRJ in Vlado Japonske o sodelovanju na področju znanosti in tehnologije (Uradni list SFRJ, št. 6/82), ki velja v Republiki Sloveniji od 19. 2. 1994 na podlagi Akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko (Uradni list RS, št. 8/94), Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (Japan Society for the Promotion of Science), z dne 6. 4. 2001, DECISION DOCUMENT on co-funding Slovenian-Japanese joint projects in FY 2023 (April 1, 2023 – March 31, 2025), z dne 16. 3. 2023, 83. in 84. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22, v nadaljnjem besedilu: Splošni akt o postopkih (so)financiranja) v zvezi s 5. odstavkom 47. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 48/23) in Metodologije ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti št. 6319-5/2022-5 z dne 9. 1. 2023 in št. 6319-5/2022-6 z dne 17. 1. 2023 – popr. (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), objavlja

Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v letih 2024 – 2026


 

1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).


2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja, ki zajema medsebojne obiske slovenskih in japonskih raziskovalcev v obdobju predvidoma od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2026 na vseh raziskovalnih področjih (na japonski strani so ta področja vključena v znanstvene vede: družboslovje, humanistika in naravoslovje). V okviru tega javnega razpisa sodelujeta državi Republika Slovenija in Japonska.


3. Cilji javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je dopolnitev in mednarodna širitev raziskovalne dejavnosti izvajalcev v obliki mednarodnih izmenjav, z namenom povečanja števila prijav slovenskih in japonskih raziskovalcev na  razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na mednarodne razpise.
 

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Evidenca RO), in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih agencije.
 

5. Pogoji za kandidiranje in dodelitev sredstev (so)financiranja

Prijava aktivnosti bilateralnega sodelovanja mora izpolniti vstopne pogoje v obeh državah. Izpolnjevanje vstopnih pogojev za prejete prijave preverjata obe sodelujoči državi, vsaka za svojo stran.

5.1. Vstopni pogoji na slovenski strani

(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen prijavitelj (v skladu s 4. točko javnega razpisa).

(2) Prijavitelj mora izvajati raziskovalni program oziroma temeljni ali aplikativni projekt, ki ga (so)financira agencija, ali imeti odobren mednarodni projekt (na primer sodelovanje v okvirnih programih EU na področju raziskav in inovacij), ki zagotavlja temeljni vir raziskav.

(3) Raziskovalec, ki se v okviru prijavitelja prijavi na javni razpis kot vodja aktivnosti bilateralnega sodelovanja (v nadaljevanjem besedilu: vodja aktivnosti) lahko kandidira samo z enim predlogom za (so)financiranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja.

(4) Vodja aktivnosti je lahko le fizična oseba, ki je kot raziskovalec vpisan v Evidenco RO in izpolnjuje pogoje, določene v ZZrID, Splošnem aktu o postopkih (so)financiranja in v Kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega projekta in programa (št. 007-5/2022-3 z dne 16. 5. 2022, v nadaljnjem besedilu: kriteriji za vodjo).

(5) Minimalni kvantitativni vstopni pogoji za vodjo aktivnosti, ki jih določa Metodologija in kriteriji za vodjo se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentirano sodelovanje z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih, kar mora vodja aktivnosti izkazati. Minimalne kvantitativne vstopne pogoje se izračuna po formuli: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

(6) Če prijavljeni vodja aktivnosti v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti (raziskovalna odsotnost), se lahko pri izpolnjevanju vstopnega pogoja za vodjo aktivnosti namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti.

Upoštevano obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov se lahko podaljša v primeru dejanske odsotnosti iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, drugih oblik dokumentiranih upravičenih odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, pa samo, če gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od šestih mesecev, in sicer največ za čas upravičene odsotnosti. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela.

V kolikor vodja aktivnosti v zadnjih petih letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, je treba v prijavo vpisati obdobje in razlog raziskovalne odsotnosti. Pri preverjanju vstopnih pogojev bo agencija upoštevala le podatke navedene v prijavi.

(7) Vsi sodelujoči raziskovalci na aktivnosti bilateralnega sodelovanja morajo biti vpisani v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev.

(8) Pri prijavljeni aktivnosti bilateralnega sodelovanja morajo sodelovati raziskovalci obeh držav.

(9) Med sodelujočimi raziskovalci in tehničnimi sodelavci v Republiki Sloveniji mora biti vključen vsaj en doktorski študent ali raziskovalec, pri katerem od njegovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata; od leta 2018 naprej).

(10) Slovenski in japonski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita pristojni instituciji.

(11) Pogoji morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa.
 

6. Elementi ocenjevanja prijav

Kriteriji in kazalniki za ocenjevanje so določeni v 88. členu Splošnega akta o postopkih (so)financiranja, merila pa v Metodologiji, poglavje C Mednarodno sodelovanje, podpoglavje C.1.1. Aktivnosti bilateralnega sodelovanja.

Kriteriji za ocenjevanje so: Znanstvena odličnost, Družbeni in gospodarski vpliv ter Kakovost in učinkovitost izvedbe.
 

7. Postopek ocenjevanja

Prijave ocenjuje zunanji ekspertni panel za bilateralno mednarodno sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: zunanji ekspertni panel).

Zunanji ekspertni panel izdela predlog prednostnega seznama prijav, ki je razdeljen na dva dela. V prvem delu seznama so prijave, katerih vodje aktivnosti so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi ocenami. V drugem delu seznama se po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi ocenami razvrstijo ostale prijave aktivnosti bilateralnega sodelovanja.

Predlog prednostnega seznama prijav zunanji ekspertni panel preda slovenskemu delu pooblaščene meddržavne komisije za sodelovanje s partnersko državo (v nadaljnjem besedilu: meddržavna komisija).

Meddržavna komisija ne obravnava tistih prijav, ki niso oddane v obeh državah. Meddržavna komisija na zasedanju samostojno obravnava v obeh državah prispele in ocenjene prijave aktivnosti bilateralnega sodelovanja ter na podlagi danih pooblastil in skupne odločitve izbere aktivnosti bilateralnega sodelovanja za (so)financiranje ter določi višino (so)financiranja. Meddržavna komisija bo v okviru svojih pristojnosti za (so)financiranje prednostno obravnavala prijave, katerih vodje aktivnosti bilateralnega sodelovanja so raziskovalci na začetku kariere (na slovenski stran so to raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let) .

Na podlagi odločitve meddržavne komisije direktor agencije sprejme sklep o izboru prijav, s katerim odloči, ali se prijava izbere ali ne izbere za (so)financiranje.
 

8. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in (so)financiranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja

Okvirna višina sredstev predmetnega javnega razpisa v celotnem razpisnem obdobju znaša 48.000,00 EUR.

Javni razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.
 

9. Upravičeni stroški (so)financiranja in obdobje izvajanja aktivnosti bilateralnega sodelovanja

Agencija bo slovenskim prijaviteljem javnega razpisa za slovenske raziskovalce ob obiskih na Japonskem (so)financirala naslednje upravičene stroške:

  • mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa
  • lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije vključno s prevozom od vstopnega mesta v državo do gostujoče ustanove in nazaj
  • stroške namestitve do največ 100 EUR dnevno za kratke obiske do 14 dni. Ob obiskih, daljših od 15 dni, pa stroške namestitve največ do 1.250 EUR mesečno.
  • dnevnice do višine, določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja v tujino in uredbo, ki ureja davčno obravnavo navedenih povračil stroškov.

Agencija bo (so)financirala dejanske stroške na podlagi prejetih zahtevkov prijaviteljev, katerim bo priloženo vsebinsko in finančno poročilo o izvedenih aktivnostih posamezne aktivnosti bilateralnega sodelovanja.

Obdobje izvajanja aktivnosti bilateralnega sodelovanja je lahko največ dve leti.

Dodeljena sredstva (so)financiranja po tem javnem razpisu se lahko porabijo predvidoma od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2026.


10. Oddaja prijave

10.1. Način in oblika oddaje prijave

Prijava na javni razpis se odda preko elektronskega prijavnega sistema v elektronski obliki. Prijavo se izpolni in odda na prijavnem obrazcu ARRS-BI-JP/2023 na spletnem portalu agencije DigitalForms. Prijava mora biti elektronsko podpisana (kvalificiran digitalni podpis ni potreben) s strani zastopnika ali pooblaščene osebe prijavitelja in vodje slovenskega dela aktivnosti bilateralnega sodelovanja.

10.2. Rok za oddajo prijave

Prijava mora biti oddana do vključno 6. 9. 2023 do 15.00.

Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

Prijava se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in do roka oddana na spletnem portalu agencije DigitalForms.
 

11. Datum odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 14. 9. 2023 ob 11.00 v prostorih agencije.
 

12. Popolnost prijav

Uradna oseba odpira samo v roku oddane prijave.

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis.

Nepopolne prijave in formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor agencije ali oseba, ki jo direktor agencije pooblasti.
 

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema sklepa direktorja o izboru prijav.
 

14Kraj in čas v katerem lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo ter spletni naslov, na katerem je dosegljiva razpisna dokumentacija

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani agencije (www.arrs.si). Informacije v zvezi z javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo lahko pridobite na agenciji v času uradnih ur agencije po predhodnem dogovoru pri uradni osebi za javni razpis, ga. Neži Hlebanja, po e-pošti: neza.hlebanja@arrs.si.

Na japonski strani je pristojna institucija: Japonsko združenje za spodbujanje znanosti  (Japan Society for the Promotion of Science – JSPS),  International Research Cooperation Division II, 5-3-1 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083, www.jsps.go.jp/english/, kontaktna oseba: ga. UCHITSU Marino, e-mail: kenkyouka13@jsps.go.jp.

 

 

Dr. Špela Stres,
v.d. direktorja

 

Številka: 5100-166/2023-1
Datum: 5. 6. 2023

 

Razpisna dokumentacija: