Mednarodno sodelovanje

Japonska

Razpisi in pozivi

      

Na podlagi 2. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: Zakon), 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 7. člena in III. poglavja  Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti, z dne 6. 4. 2001 (objavljen na spletni strani agencije; v nadaljevanju: memorandum) ter na podlagi dopisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, št. 510-28/2018/4 z dne 9. 11. 2018 (v nadaljevanju: dopis ministrstva) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije objavlja

Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2019

 1. Predmet razpisa

Na podlagi memoranduma med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo) in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti  (Japan Society for the Promotion of Science; v nadaljevanju: JSPS), JSPS vsako leto zagotavlja podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije. V letu 2019 sta za Slovenijo namenjeni dve štipendiji.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis

Podoktorski raziskovalni štipendiji sta namenjeni slovenskima podoktorskima raziskovalcema (v nadaljevanju: kandidat) za raziskovalno delo pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah (v nadaljevanju: japonska institucija).

 1. Pogoji

3.1. Znanstvena področja, začetek in trajanje raziskovalnega dela na Japonskem

Kandidati  se na Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2019 (v nadaljevanju:  razpis) lahko prijavijo za katero koli znanstveno področje.

Raziskovalno delo na Japonskem se lahko prične  kadarkoli od  1. aprila 2019 do 30. novembra  2019.

Raziskovalno delo na Japonskem traja od 12 do 24 mesecev.

3.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat

Pogoji,  ki jih mora izpolnjevati kandidat so:

 • ima državljanstvo Republike Slovenije,
 • ima doktorat znanosti  (od pridobitve doktorata ne sme preteči več kot šest let, šteto do roka za oddajo prijav),
 • če mu je bila v preteklosti že dodeljena štipendija JSPS, ne more ponovno kandidirati,
 • priložiti mora pisno soglasje japonskega mentorja in japonske institucije o programu raziskovanja oziroma raziskovalnega dela na Japonskem.
 1. Postopek ocenjevanja

Prijave kandidatov bo ocenjevalo Strokovno telo za ocenjevanje prijav slovenskih raziskovalcev, ki se prijavljajo na tuje štipendije (v nadaljevanju:  strokovno telo), ki ga imenuje Znanstveni svet agencije. Strokovno telo bo ocenjevalo prijave v skladu z dopisom ministrstva, upoštevajoč pri tem vso japonsko razpisno dokumentacijo, ki je sestavni del tega razpisa. Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih in popolnih prijavah Strokovno telo najprej ugotovi skladnost prijav glede na pogoje iz 3.2. točke tega razpisa. V nadaljevanju postopka Strokovno telo ovrednoti vse prijave, upoštevaje kazalnike in merila, ki jih določa 5. točka razpisa in predlaga  ministrstvu za nominacijo samo dva kandidata  iz prednostnega seznama.Ministrstvo posreduje nominacijo predlaganih dveh kandidatov japonski strani (JSPS).

 1. Kazalniki in merila

Strokovno telo pri ocenjevanju upošteva naslednje kazalnike in merila:

 • pretekle raziskave in raziskovalne dosežke  -  0 do 5 točk,
 • znanstveno odličnost na podlagi priložene bibliografije  -  0 do 5 točk in
 • načrt raziskovalnega dela na Japonskem  -  0 do 5 točk.
 1. Financiranje

Japonska (JSPS) poleg štipendije izbranemu kandidatu krije tudi sredstva za:

 • povratno letalsko vozovnico,
 • mesečno nadomestilo v višini 362.000 Yen (cca. 3.000,00 EUR),
 • za namestitev v enkratnem znesku 200.000 Yen (cca. 1.700,00 EUR),
 • nezgodno ter  zdravstveno zavarovanje.
 1. Oblika, način in rok za oddajo prijav

Prijava vsebuje:

 • prijavni obrazec v tiskani obliki  (izvirnik, opremljen z lastnoročnim podpisom) in na elektronskem nosilcu podatkov (USB ključ, CD, DVD) v pdf formatu. Obe obliki prijavnega obrazca (tiskana in na elektronskem nosilcu podatkov) morata biti vsebinsko popolnoma enaki,
 • kopijo dokazila o doktoratu s prevodom v angleški ali japonski jezik (overitev ni potrebna),
 • priporočilno pismo  slovenskega mentorja ali nadrejenega (velja tudi priporočilo bivšega mentorja ali bivšega nadrejenega) v angleškem ali japonskem jeziku (izvirnik),
 • pisno soglasje japonskega mentorja  in japonske institucije o programu raziskovanja oziroma raziskovalnega dela na Japonskem v angleškem ali japonskem jeziku (izvirnik).

Prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2019«, s pripisanim imenom in priimkom kandidata ter njegovim naslovom, na:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Kot pravočasne se štejejo prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 28. februarja 2019 (upošteva se poštni žig) ali oddane v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do vključno 28. februarja  2019.

V vsaki ovojnici je lahko le ena prijava.

Prijava se šteje za popolno, če je pravilno opremljena, pravočasno oddana, izpolnjena na predpisanem prijavnem obrazcu, v predpisani obliki in vsebuje vse zahtevane podatke, ki jih določa razpisna dokumentacija. Nepravočasnih, nepravilno opremljenih in nepopolnih prijav agencija ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene kandidatom (razen, če z ovojnice ni mogoče razbrati  ime in priimek kandidata in njegovega naslova in se prijava odpre).

 1. Datum odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo  4. marca  2019 ob 10.00 uri v prostorih agencije.

 1. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o končnem izboru z japonske strani  (JSPS)

V roku največ treh mesecev po odposlani nominaciji kandidatov s strani  ministrstva, bo JSPS zaključil izbor in izbrane kandidate pisno obvestil, na v prijavi dan naslov, o izboru in o vseh nadaljnjih postopkih.  JSPS bo o svojem končnem izboru seznanil ministrstvo.

Agencija bo kandidate, ki ne bodo nominirani, o tem obvestila v osmih  dneh po posredovanju  izbora na ministrstvo.

 1. Objava razpisa in kontaktna oseba

Razpis bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani agencije - www.arrs.si, kjer bo dosegljiva tudi razpisna dokumentacija.

Za dodatne informacije v zvezi z razpisom se lahko obrnete na odgovorno osebo: Marjetica Primožič, telefon (01) 400 59 70 ali po elektronski pošti: marjetka.primozic@arrs.si.

 

Številka:  5100-17/2018-2
Datum:   ____________

 

Prof. dr. József Györkös,
direktor

 

Objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 74/2018, z dne 23. 11. 2018.

 

Razpisna dokumentacija: