Mednarodno sodelovanje

Japonska

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: Zakon), Sporazuma med Vlado SFRJ in Vlado Japonske o sodelovanju na področju znanosti in tehnologije (Uradni list SFRJ, št. 6/82), ki velja v Republiki Sloveniji od 19. 2. 1994 na podlagi Akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko (Uradni list RS, št. 8/94, MP-2/94), Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (Japan Society for the Promotion of Science; v nadaljevanju: JSPS) z dne 6. 4. 2001 in v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise (uradno prečiščeno besedilo št. 4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018 in 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018 (v nadaljevanju: metodologija) objavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021 na vseh znanstvenih področjih (na japonski strani so ta področja vključena v znanstvene vede: družboslovje, naravoslovje in humanistika). Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Japonska.
   
 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
 1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija;
 2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
 3. imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), kar bo zagotavljalo osnovni vir financiranja za realizacijo bilateralnega projekta.
 1. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Japonsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev ter povečati število prijav slovenskih in japonskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij.
 1. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
  Vodja bilateralnega projekta lahko odda samo eno prijavo. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

  Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa metodologija, se nanašajo na: minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentirano sodelovanje z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih, kar mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati. Minimalne kvantitativne vstopne pogoje se izračuna po formuli: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

  Če je vodja projekta najmanj tri mesece odsoten zaradi izrabe dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, bolezni ali poškodbe oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, oziroma zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, se za preverjanje pogojev in ocenjevanje upošteva ustrezno daljše časovno obdobje.

  Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega razpisa.

  Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Kot sodelujoče raziskovalce se mora vključiti vsaj enega raziskovalca na začetku kariere. To so doktorski študenti in podoktorandi, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (v nadaljevanju: raziskovalci na začetku kariere). Upošteva se leto zagovora doktorata. Vsi sodelujoči slovenski raziskovalci morajo biti vpisani v evidenco RO (šifra raziskovalca).

  Slovenski in japonski prijavitelj (vodja) morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji. Na japonski strani je pristojna institucija: Japonsko združenje za spodbujanje znanosti (Japan Society for the Promotion of Science – JSPS), Bilateral Cooperation Division, 5-3-1 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083, telefon +81-3-3263-1983, faks +81-3-3234-3700, www.jsps.go.jp/english/, kontaktna oseba: ga. Asami MATSUMURA; e-mail: asami-matsumura@jsps.go.jp 
 1. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor.

  Strokovna komisija obravnava prijave, upoštevaje pogoje in merila po naslednjem vrstnem redu:
  1. izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij projektov, kot jih določa metodologija, in ovrednotenje prijave v skladu s 138. členom Pravilnika o postopkih;
  2. ugotavljanje prednostnega merila prijav glede obveznega deleža bilateralnih projektov (20%), katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata),
  3. prednost pri izboru prijav bodo imele prijave, katerih vodje niso imeli odobrenih projektov iz zadnjih dveh razpisov (2017-2019 in 2018-2020);
  4. ugotavljanje izpolnjevanja pogoja vključenosti raziskovalcev na začetku kariere.

Strokovna komisija pripravi predlog seznama prijav v skladu z metodologijo in 5. točko tega razpisa, pri čemer razvrsti prijave po sledečem vrstnem redu:

 • na vrh seznama se razvrsti 20% prijav, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih,
 • za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile prednostnega merila iz prejšnje alineje, in sicer po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih,
 • na predlog seznama prijav se na koncu, ločeno od ostalih zgoraj omenjenih prijav razvrsti prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev in zato tudi niso ocenjene.

Predlog seznama prijav strokovna komisija preda slovenskemu delu pooblaščene meddržavne komisije za sodelovanje med Republiko Slovenijo in Japonsko za izbor skupnih bilateralnih projektov na področju znanstvenega sodelovanja (v nadaljevanju: Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje).

Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje ne bo obravnavala prijav, ki niso bile oddane v obeh državah.

Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo na zasedanju samostojno obravnavala s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave. Na podlagi pooblastil in skupne odločitve bo izbrala predvidoma štiri bilateralne projekte ter določila višino sofinanciranja. Slovenska stran si bo prizadevala, da bo med izbranimi bilateralnimi projekti 20% bilateralnih projektov, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let. Na podlagi odločitve Meddržavne komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo direktor agencije sprejel sklep o sofinanciranju, na podlagi katerega se bodo prijaviteljem izdala obvestila.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje bilateralnih projektov
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa za obdobje od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021 znaša okvirno 48.000,00 EUR. Dogovor med državama je, da se sprejme štiri prijave, ki se sofinancirajo za celotno razpisno obdobje dveh let do višine 12.000,00 EUR oziroma do višine 6.000,00 EUR v posameznem letu.

  Sofinanciranje v letih 2019-2021 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

  V skladu z dogovorom obeh držav, vsaka država sofinancira stroške obiskov svojih raziskovalcev.

  Agencija bo sofinancirala slovenskim raziskovalcem ob obiskih na Japonskem:
  • mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa,
  • prevozne stroške na Japonskem,
  • stroške namestitve na Japonskem v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno in
  • dnevnice na Japonskem do višine, določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja v tujino.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Slovenski prijavitelj krije sam stroške za zdravstveno zavarovanje slovenskim raziskovalcem.

 1. Čas izvajanja razpisa
  Predvideni čas izvajanja razpisa (sofinanciranja) je od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021.
   
 2. Način, oblika in rok za oddajo prijav
  Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom) ali na način, določen v točki 9.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).

  Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku, naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še v angleškem jeziku.

  9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

  Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-JP-JR-Prijava/2018 na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja bilateralnega projekta).

  Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 5. septembra 2018 do 14.00.

9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) oziroma vodja bilateralnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-MS-BI-JP-JR-Prijava/2018) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja. Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 5. septembra 2018 do 14.00 in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 5. septembra 2018 do 14.00. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 5. septembra 2018 do 14.00 (upošteva se poštni žig).

9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih ter nepopolnih prijav Komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

 1. Datum odpiranja prijav:
  Odpiranje prijav bo predvidoma 10. septembra 2018 ob 11.00 v prostorih agencije.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od odločitve pristojnega organa (predvidoma januarja 2019).
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Marjetici Primožič, po telefonu (01) 400 5970 vsak delavnik od 9.00 do 12.00, ali po e-pošti: marjetka.primozic@arrs.si.

 

Številka: 5100-10/2018-1
Datum: 28. 5. 2018

 

Prof. dr. József Györkös,
direktor

 

Razpisna dokumentacija: